Tulleråsen

Skog i Tulleråsen
Areal: 179 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 8/7 2024
Växtligt skifte med bra bonitet. Skogsmark om 124,8 ha samt jakt i jaktlag.

Växtligt skifte med bra bonitet fint beläget i Tulleråsen strax utanför Änge, Offerdal. Fastigheten som är väl samlad i ett skifte har fjällutsikt i horisonten och erbjuder övervägande tillväxtskog, men även betydande andel äldre skog. Vidare sträcker sig fastigheten från Utmyrflon i syd över Kvarnbäcken och upp mot Tulleråsen i norr. Skogsmarken uppgår till 124,8 ha och har ett virkesförråd om 15 089 m³sk varav 4 262 m³sk är G1 skog och 2 375 m³sk är S1 och S2 skog. Tillhörande åkermark samt ett äldre brukningscentrum, dock i dåligt skick. Goda jaktmöjligheter med jakt i Stavre jaktlag som förfogar över ca 2 000 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Fin investering eller kapitalplacering med ung- och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Betydande del äldre avverkningsbar skog som även bör kunna ge tillskott till löpande driftskostnader.
– Goda möjligheter till medverkan i jaktlag.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tulleråsen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Det finns ca 10 ha inägomark på fastigheten. Inägomarken brukas idag av en lantbrukare enligt muntlig årlig överenskommelse.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan uppräknad och aktualiserad tom oktober 2023. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 124,8 ha och har ett virkesförråd om 15 089 m³sk varav 4 262 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med gran (52 %), tall (38 %), löv (15 %) och löv (10 %). Åldersfördelning visar både äldre skog, men med viss tyngd på växande gallringsskogar.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten. Dock finns behov av återväxtkontroll på de områden som är benämnda som K2 i skogsbruksplanen. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag två naturvärdesobjekt på den nordöstra delen av skiftet. Dessa är av biotoptyp myr- och skogsmosaik. Dessa återfinns i avdelning 7 i skogsbruksplanen. Det finns även en nyckelbiotop av biotoptyp barrnaturskog belägen i mitten av skiftet. Denna återfinns i avdelning 28 i skogsbruksplanen. Det finns i övrigt idag inga andra områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Gällande älgjakten ingår fastigheten idag i Stavre jaktlag som förfogar över en areal om ca 2 000 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast 2025-07-01.

Brukningscentrum

På fastigheten finns ett äldre brukningscentrum med bostadshus, gårdshus, fd ladugård, jordkällare m.m. Samtliga byggnader är i mycket dåligt skick och har därför ej åsatts något värde eller ytterligare dokumentation i detta försäljningsmaterial.

Övriga byggnader

Det finns flera enklare lador på fastigheten som sedvanligt på denna typ av fastighet i detta område.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Tulleråsen 1:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 179,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 124,8 ha
Myr/kärr/mosse 40,0 ha
Åkermark 10,0 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 2,0 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 179,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 60 000 kr
Betesmark 69 000 kr
Skogsmark 3 746 000 kr
Skogsimpediment 87 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Ekonomibyggnader 134 000 kr
Bostadsbyggnader 428 000 kr
Summa: 4 664 000 kr

Inteckningar

Det finns två inteckningar om totalt 2 500 000 kr registrerade på fastigheten. Fastigheten överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier