Tullus

Stadsnära skog i Tullus
Areal: 105 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2023
Fint arronderat skogsskifte med 86 ha produktiv skog, 11 840 m3sk. Goda jaktmöjligheter.

Växtligt och fint arronderat skogsskifte om ca 105 ha, beläget mellan Bjärte och Trollsåsen, ca 5 km väster om Krokom. Fastigheten har en god medelbonitet och ett totalt virkesförråd om 11 840 m³sk, varav 6 300 m³sk är S1 och S2 skog. Fin arrondering i ett sammanhängande skifte och en total areal om ca 105 ha, varav ca 86 ha produktiv skogsmark. Lättillgängligt med angränsande väg. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 100 ha. Mycket trevlig och lämplig fastighet för den som söker relativt stadsnära skogsägande.

Fastigheten erbjuder:
– En bra placeringsmöjlighet då fastigheten har stor andel växande skog som årligen ökar i volym och värde
– Äldre skog som ger möjlighet till direktavkastning
– Goda möjlighet till rekreation i form av egna dagsverken samt goda jaktmöjligheter

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tullus

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är välarronderad i ett sammanhängande skifte, och välskött med en hög årlig tillväxt och en god medelbonitet. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2014 av Bertil Johansson. Skogsbruksplanen är sedan uppdaterad med årlig tillväxt samt utförda åtgärder till dags datum. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 86,1 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 11 840 m³sk varav 6 358 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk per ha. Åldersklassfördelningen visar på skog i alla åldersklasser, dock lite större tyngd mot ungskogar, men finns även viss del äldre slutavverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med tall 46 %, gran 39 %, löv 14 % och lärk 1 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det finns ett behov av röjning på 3,5 ha inom 2-5 år. Några bestånd är välslutna och kan gallras med försiktighet.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag fångstgropsystem registrerade på östra delen av fastigheten. Detta är beläget inom avdelningarna 44 och 48. Utöver detta finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Gällande älgjakten ingår fastigheten idag i Tullus jaktlag som förfogar över en areal om ca 2 100 ha, vilket i sin tur ingår i Rödölandets älgskötselområde. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Byggnader

På fastigheten finns en äldre lada av enklare karaktär. Ladan som är karaktäristik för området är uppförd i trä med plåttak på natursten.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Krokom Faxnälden 1:16

Ägare

Per Sallin 1/2
Elisabeth Sallin 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,1 ha
Myr/kärr/mosse 17,0 ha
Inägomark 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Summa: 105,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier