Blekhult

Skogsfastighet i naturskön och varierad miljö med välskött skog, trevlig bostad och maskinhall.
Areal: 119 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 850 000 SEK
Anbudsdag: 16/11 2020
Visning:
28/10 2020
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
2/11 2020
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Blekhult är en trevlig skogsgård belägen mellan Ulricehamn och Jönköping. Fastigheten omfattar ca 120 ha mark, huvudsakligen bestånde av välskött skog med god tillgänglighet. Virkesförrådet uppgår till ca 12 340 m3sk som fördelar sig väl mellan åldersklasserna. Utmärkande för fastigheten är de produktiva och välskötta ungskogarna. Inägomarken utgör ca 9 ha och skapar ett öppet landskap kring gårdens byggnation och vackra öppningar i skogslandskapet. Bostaden är ett gediget timmerhus i karaktäristisk stil, beläget på en höjd med en välbyggd maskinhall från 2010 som sin tillhörande ekonomibyggnad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (41)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Gedigen och välbyggd bostad med timrade väggar och stomme. Huset är uppfört i 1,5 plan och står på torpargrund med stenfot och murad sockel kring tillbyggnaden. Boarean anges i taxeringsinformationen till 100 kvm i markplan. Övre plan är ej inräknad i boarean idag. Fasad av stående träpanel och tak av betongpannor. Ett flertal av bostadens fönster i markplan byttes 2012 och har isolerglas. Övriga fönster är kopplade tvåglas. Uppvärmning sker via direktverkande el. Eldstäder finns i samtliga rum, men måste besiktigas före användning. vatten från grävd brunn och enskilt avlopp till trekammarbrunn med markbädd.

Renoveringar har skett 1991, 1995 och 2012 utöver det löpande underhållet. I markplan finns huvudentré till hall med trapp till övre plan. Till vänster ett sovrum med murspis och rakt fram ett rymligt vardagsrum med rörspis. Från vardagsrummet når man ytterligare ett sovrum med murspis. Till höger om huvudentrén ligger köket. I köket finns en välbevarad spiskupa med järnspis och bakugn. Bakugnen har ej använts på senare tid. I övrigt håller köket normal standard med kyl/frys, elspis/fläkt m.m. Från köket når man köksentré i tillbyggd del. Här finns även badrum/tvättstuga med klinkergolv.

Övre plan är indelad med två rum och fyra utrymmen under snedtak. Det ena rummet har använts som snickarerum och det andra för förvaring. Båda rummen är försedda med varsin öppen spis som ej eldats i på länge. Alla innerväggar är av timmer vilket ger goda möjligheter att inreda övre plan till boendestandard.

Driftskostader och energideklaration

Säljaren har angett följande driftskostnader för bostaden:
El, ca 10 000 kr/år
Försäkring, ca 3 700 kr/år
Observera att ovan angivna driftskostnader är baserade på nuvarande ägares användning (fritidsändamål samt underhållsvärme på vintern) och kan komma att förändras för ny ägare vid ändrad användning.
Bostaden kommer ej energideklareras av säljaren.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

År 2010 uppfördes maskinhallen där det tidigare stod en ladugård. Maskinhallen står på gjuten platta om ca 160 kvm med trästomme, träfasad och tak av kondensskyddad plåt. Invändigt finns bra belysning, el för trefas och en dubbel vikport på gaveln. Bra uppgrusad plan framför hallen.

Skog och mark

Skogsmark

Blekhult omfattar ca 94,4 ha produktiv skogsmark med god arrondering och ett bra vägnät. Skogsmarken är variationsrik och erbjuder såväl bördiga granskogsbestånd som med talldominerande bestånd, främst i kanterna mot mossarna. Skogen är aktivt brukad med väl utförd skogsskötsel. Ungskogsbestånden har etablerat sig bra, huvudsakligen med planterad gran som till stor del är på väg in i ett intensivare tillväxtskede. Virkesförrådet håller en relativt jämn åldersfördelning, men med övervägande andel skog i äldre röjningsålder till yngre gallringsålder. Det föreligger ett röjningsbehov på 4,7 ha av skogsmarken men i övrigt ej några akuta skötselbehov.

Virkesförråden uppgår enligt plan till 12 340 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 131 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,6 m3sk och den löpande tillväxten till ca 570 m3sk/år. Virkesförrådet är fördelat med gran 58 %, tall 28 % och löv 14 %. Avverkningsförslaget enligt plan ligger på ca 3 900 m3sk, varav ca 950 m3sk som föreslaget gallringsuttag och resterande som slutavverkning.

Impediment

Ca 11,6 ha av arealen utgörs av impediment. Denna areal består främst av mossmark i den östra delen av fastigheten samt ett par mindre mossområden som finns insprängda i skogsmarken.

Åker- och betesmark

Åkermarken omfattar ca 4,9 ha och betesmarken ca 4 ha enligt Jordbruksverkets blockkartor. Åkermarken fördelar sig i flera mindre skiften kring gårdscentrum samt i den västra delen av fastigheten. Betesmarken finns väl samlad kring gården.

Åker- och betesmarken är utarrenderad genom 5-årigt arrendeavtal som löper till 2023-12-31. Årlig arrendeintäkt uppgår till 5 400 kr + moms och arrendatorn innehar stödrätterna. Arrendeförhållandet överlåtes på köparen på tillträdesdagen.

Övrig mark

Den övriga arealen om ca 4,4 ha omfattar tomt/gårdsplan, vägar samt ej stödberättigande inägomark och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt

Jakträtten innehas idag av fastighetsägaren som deltar i jaktlag med kringliggande fastigheter. Jakträtten övergår till ny ägare från 2021-07-01. Blekhults variationsrika marker och insprängda mossar skapar goda förutsättningar för en rik viltstam.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Blekhult 3:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 121,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,4 ha
Impediment 11,6 ha
Åkermark 4,9 ha
Övrigmark 4,4 ha
Betesmark 4,0 ha
Summa: 119,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 259 000 kr
Skogsmark 4 054 000 kr
Skogsimpediment 40 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 325 000 kr
Ekonomibyggnader 60 000 kr
Summa: 4 878 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 483 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning