Vägatorp

Lantgård med skog och utsikt över viltvattnet. Stall, loge, maskinhall. Fiskerätt i Nossan.
Areal: 20 ha
Kommun: Essunga
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2020
Visning:
23/10 kl 16:00
6/11 kl 15:00
Strax öster om Nossebro med cykelavstånd in till samhället ligger denna trevliga lantgård, med sitt gårdscentrum omgivet av den tillhörande jordbruksmarken och utsikt över det egna viltvattnet. Byggnaderna utgörs av ett rymligt bostadshus, stallbyggnad med logdel samt en gårdsverkstad hopbyggd med maskinhallsdel. I norr angränsar gården med lång strandlinje till ån Nossan med tillhörande fiskerätt. Skogsmarken är liten men välskött och håller en intressant fördelning mellan avverkningsbar skog och växande ung-⁠ och gallringsskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (29)

Foto: Johan Melin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset, uppfört i 1 ½ plan, är ursprungligen uppfört på 1920-talet och har byggts till 1989. Den tillbyggda delen på andra våningen har inretts i början av 2000-talet med två sovrum. Huset har ett härligt isolerat uterum med golvvärme. Uterummet vetter mot väster med utsikt mot viltvattnet som ligger strax väster om gårdscentrat och hyser ett rikt fågelliv. Huset har ett rejält lantkök och två sällskapsrum, var av ett av rummen sträcker sig hela husets bredd. På första våning finns även en finentré och en köksfarstu, ett WC samt ett apparatrum för värmepumpen. Andra våning fördelar sig på fem rum, ett badrum, WC och duschrum (renoverat 1989) samt hall och en stor garderob. Vidare finns mindre garderober och förvaringsutrymmen. I detta hus kan man leva ett härligt liv med den stora familjen eller ett rikt socialt liv. Se bifogad skiss över huset. Planskissen är bara ungefärlig och avvikelser kan förekomma.

Energideklaration

Säljaren har låtit upprätta en energideklaration via Anticimex, datum 2020-09-30. Energiprestanda 82 kWh/m2 och år. Energideklarationen är tillgänglig på Areals hemsida eller via undertecknad fastighetsmäklare.

Driftskostnader, vatten, avlopp, el och fiber

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten, den årliga kostnaden det senaste året har varit 1430 kr i fast avgift och 12 kr/m3 vatten i rörlig avgift kr. Avlopp till trekammarbrunn. Kostnaden för avloppet är 1700 kr per år. Avloppet är omgjort för ca 10 år sedan. Uppvärmning av bostadshuset sker genom vattenburen värme som är kopplad till en jordvärmeanläggning. Pumpen till jordvärmeanläggningen är bytt 2007. På gårdens ladugårdstak finns en solcellsanläggning som installerades 2017. Anläggningen har en beräknad produktion på ca 11 000 kWh. Kostnader för sophämtning är ca 2000 kr. Försäkringskostnaden är 5000 kr för hemförsäkring och 7500 kr för lantbruksförsäkringen. När det gäller kostnader för vägföreningen så har utdebiteringen varit ca 700 kr per år. Gården är ansluten till fiber genom Nossebro Energi. Elen till bostadshuset matas från skåpet på logväggen. Garage/maskinhall har ett gammalt proppskåp i gjutjärn, de andra byggnaderna har moderna centraler med jordfelsbrytare.

Ekonomibyggnader

Stallbyggnad

Ladugårdsbyggnad med uppmurad stalldel och logdel uppförd i trä. Vidbyggt till ladugården finns ett lågbyggt stall som är uppfört ca år 1973. Det lågbyggda stallet har tidigare fungerat som ungdjurstall när det bedrevs mjölkproduktion på gården. I mjölkrummet, som är isolerat och varmhålls, finns gårdens vattenpump och hydrofon från den grävda brunnen, bostadshuset har kommunalt vatten. Det finns en ledning däremellan, så att man skulle kunna välja endera kommunalt eller eget vatten. Dock gick det hål på slangen under huset och nu är slangen pluggad i båda ändar. Idag fungerar ladugården som förråd och till maskinförvaring.

På ladugårdsbyggnaden finns gårdens solcellsanläggning, se vidare under driftskostnader.

Maskinhall och gårdsverkstad

Gårdsverkstad med tillhörande maskinhallsdel. Maskinhallen har gjutet golv och tre rejäla portar. I anslutning till maskinhallen finns gårdsverkstaden, även här är det gjutet golv. Resterande del av byggnaden inrymmer garage, förråd, källare samt på andra våning ett f.d. spannmålsmagasin som kan nyttjas för höstens kräftskiva på de egenfångade kräftorna. I maskinhallen och gårdsverkstaden finns plats att serva maskiner eller bedriva egen verksamhet.

Gödselbrunnar

Bakom ladugårdsbyggnaden finns två gödselbrunnar. Dessa har ej använts de senaste åren. Tidigare har grannar hyrt brunnarna för lagring av gödsel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till gården hör ca 14 hektar åkermark och 1 ha betesmark som ligger i direkt anslutning till brukningscentrat. Täckdikningen är till övervägande del av äldre slag men har hittills fungerat tillfredställande. Åkermarken består av lera till lättlera och är för närvarande utarrenderad till en lokal brukare. Nuvarande arrendator är intresserad av att fortsätta bruka marken. Se rättsförhållanden för mer information.

Skogsmark

Till gården hör ca 2 hektar skogsmark. Skogsmarken ligger en bit från gården och utgörs av fyra skiften. En skogsinventering är utförd av SkogsFakta, Alexander Odenius.

Enligt skogsinventeringen uppgår arealen produktiv skogsmark till 2,3 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 342 m³sk, motsvarande 149 m³sk/ha.
Trädslagsfördelningen är tall 35 %, gran 52 % och löv 13 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 12 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör andelen S3 skog ca 100 m³sk. 1,3 ha utgör skog i huggningsklass R2 och G1.

Anlagd damm

I anslutning till gårdscentrat finns en anlagd damm. Området som berörs av dammen är ca 1 hektar. Dammen hyser ett rikt fågelliv och många vilda djur besöker dammen. Nuvarande fastighetsägare har tidigare år fått ersättning för dammen. Denna ersättning upphörde 2019.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är upplåten till ett lokalt älgjaktslag, småviltsjakten bedrivs på egen mark. Dammen med den omgivande jordbruksmarken och Nossan skapar goda möjligheter för fågeljakt på bland annat sträckande änder.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Nossan. Nossan håller ett för området gott bestånd av kräftor.

Övrigt

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Någon kompletterande uppmarkering av fastighetsgränser kommer inte att göras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Essunga Vägatorp 9:62

Ägare

John Sigvard Olsson 1/2
Kerstin Elisabet Olsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,3 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Summa: 2,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Betesmark 53 000 kr
Åkermark 822 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Tomtmark 125 000 kr
Ekonomibyggnader 255 000 kr
Bostadsbyggnader 406 000 kr
Summa: 1 670 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 413 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Vägatorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning