Vålberget

Skog väster om Edsbyn
Areal: 65 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 900 000 SEK
Anbudsdag: 14/6 2023
Obebyggda skogsfastigheter om 65 hektar belägna väster om Edsbyn i Ovanåkers kommun.

Tre obebyggda skogsfastigheter om totalt ca 62,8 hektar mark varav 53,3 hektar produktiv skogsmark. Fastigheterna består av fyra skiften belägna väster om Edsbyn i Ovanåkers västra kommundel. Fastigheterna är relativt lättillgängliga genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 850 m³sk vilket ger ett medelförråd om 128 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt mot yngre gallringsskogar med även ca 2 900 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåkers västra viltvårdsområde som omfattar ca 13 700 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vålberget

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Allmänt

I försäljningen ingår fastigheten Ovanåker Västra Edsbyn 13:3 som består av fyra markområden och utgör större delen av försäljningsobjektet och fastigheterna Ovanåker Norra Edsbyn 2:3 & 26:1 som består av ett mindre markområde vardera.

Skogsmark

Fastigheternas skogsbruksplan är upprättad av Hans Einarsson genom Mellanskog i november år 2018. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2022) och justerats med utförda åtgärder år 2022 av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 53,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 6 844 m³sk vilket ger medelförråd om 128 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,8 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 297 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 38 %, gran 46 % och löv 16 %. Ca 2 900 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt mot yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheterna ingår i Ovanåkers västra viltvårdsområde som omfattar ca 13 700 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet.

Jakträtten för småvilt är för närvarande upplåten. Jakträtten för älg är ej upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheterna har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Norra Edsbyn Ga:4, som förvaltas av Edsbyns Västra Samfällighetsförening. Fastigheten har ej del i stickvägen som går väster om skifte 2 enligt skogskartan.

Gruvområde

Västra delen av skifte 1, avdelning 1 och 2 enligt skogsbruksplanen ligger inom Kringelgruvans verksamhetsområde.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med annan fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Västra Edsbyn 13:3, Norra Edsbyn 2:3 & 26:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,3 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 6,6 ha
Vatten 2,2 ha
Summa: 65,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerad med annan fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-14
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier