Valinge gård

Skärgårdsliv
Areal: 116 ha
Kommun: Haninge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2022
Valinge gård på Muskö erbjuder fantastiska möjligheter att bo och bedriva lantbruk. Ridning, jakt, skogsbruk och båtliv.

Nu erbjuds en sällsynt möjlighet att förvärva ett eget hemman på Muskö, endast en timme från centrala Stockholm.
Efter en färd på cirka tre kilometer genom Muskötunneln kommer man ut till ett böljande jord- och skogsbrukslandskap med havet som nära granne. Här finns fantastiska möjligheter att bo och bedriva såväl aktivt lantbruk och entreprenörskap som odla sina intressen för ridning, jakt, skogsbruk och båtliv. Den omedelbara närheten till världens vackraste skärgård gör sig ständigt påmind, vilket gör platsen unik med sina egenskaper från både land och hav. På Valinge gård finns idag ett aktivt jordbruk med köttdjur och hästar samt en trevlig och utvecklingsbar jaktmark. Tack vare de goda kommunikationerna går det även utmärkt att kombinera skärgårdsliv med storstadsliv.

Välkommen på visning

02Okt
Sön 14:00
04Okt
Tis 16:30
Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Valinge gård

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 45 bilder
Visa alla 45 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens huvudbyggnad uppfördes 1935 och har sedan byggts ut under 1960-1970-talen till sina nuvarande proportioner. Mangårdsbyggnaden är soligt belägen och omger sig med en härlig trädgård med fruktträd, bärbuskar, prydnadsväxter och ett växthus för odling av allehanda nyttigheter. För cirka 10 år sedan byggdes en rejäl inglasad veranda utmed husets östra långsida som förlänger vår- och höstsäsongens möjligheter till utevistelse. Från verandan kan man även blicka ut över den vackra lilla insjön Valingeträsk i öster.

Huset är uppfört på en gjuten platta samt murad grund. Stomme av trä med brädfodring, genomgående kopplade tvåglasfönster, under en sadeltakkonstruktion med yttertak av profilerad plåt. Åt väster finns en front de spis med utgång till en balkong på övervåningen. Två takkupor är riktade åt öster vilka ger bra ljusinsläpp och rymd till övervåningen. Från entrén når man en hall med trappa till övervåningen och rakt fram från hallen finns ett rymligt sovrum. Till höger om hallen nås vardagsrummet som har en trevlig eldstad samt utgång till uterummet. Till vänster från hallen ligger det rymliga köket med matplats, trivselskapande vedspis och gott om utrymme för matlagning. Köket har renoverats löpande under nuvarande ägares regi. Från köket nås en groventré i norra gaveln på huset som även inrymmer förvaring samt ett badrum med badkar, dusch och wc.
Trappan i entréhallen leder upp till övervåningen där en möblerbar hall har plats för bland annat TV och kontorsmöbel samt en liten toalett. Åt väster finns även utgång till balkongen som ger fin utsikt över ägorna. Övervåningen rymmer också två rejäla sovrum, ett åt vardera gaveln.
Från köket nås källaren där det finns gott om utrymmen. Större delen av källaren nyttjas som relaxavdelning med tvätt- och träningsmöjligheter, dusch och bastu. I källaren finns även det gamla pannrummet. Huset har kvar det vattenburna värmesystemet med radiatorer, men värmekällan är utbytt från tidigare vedpanna till en modern luftvatten-värmepump från Bosch. Taxerad boarea är 150 kvm samt 60 kvm biarea.

Väster om mangårdsbyggnaden finns en friggebod som nyttjats som gäststuga. Det är en träbyggnad på plintar och mellan gäststugan och mangårdsbyggnaden finns ett trädäck med spabad.

Vattenförsörjningen sker från en borrad brunn som konstaterats har viss saltinträngning, därav sitter ett filter i köket för dricksvattnet. Övriga husets kranar har ofiltrerat vatten från den borrade brunnen. Det finns även en vattentäkt i Valingeträsk som förser gårdens övriga byggnader med vatten, inklusive mangårdsbyggnaden om så önskas, och där ledningar finns till samtliga hus.

Avloppsanläggningen är en trekammarbrunn med efterföljande infiltration som är dimensionerad för mangårdsbyggnaden och Grindstugan men även gemensam för fastigheten Ludvigsberg 5:15. Försvarsmakten har anlagt avloppsanläggningen, på grund av vattentäkten i Valingeträsk, men inget avtal eller servitut finns skrivet avseende detta. Anläggningen har inget föreläggande men vid en kontroll är det sannolikt att den inte skulle uppfylla nuvarande krav på rening.

Grindstugan

Byggnaden, som är sammanbyggd av två arbetarbodar, uppfördes på Valinge 2004, men ålder på de ursprungliga bodarna är inte känd. Konstruktionen står på plintgrund och har fått en enhetlig exteriör med brädfodring samt sadeltak med plåt. Huset har en enklare standard där köksinredningen saknar diskmaskin och våtrummet har wc samt duschkabin. Uppvärmning via direktverkande el samt en järnspis i ett av rummen, där ett föreläggande finns om att byta till isolerad skorsten för få godkänd brandskyddskontroll. Huset är för närvarande uthyrt för 5000 kr/mån i kallhyra. Uppskattad boarea är 50 kvm.

Jaktstugan

I en beteshage, ett par hundra meter väster om mangårdsbyggnaden, ligger en jaktstuga på en liten höjd i landskapet. Stugan är uppförd under 2000-talet och är en sportstuga i liggande plank samt sadeltak med papp. Stugan inrymmer ett rum och köksutrymme samt sovloft. Den värms upp med en vedkamin i rummet men saknar el och vatten och är i dagsläget uthyrd för 1000 kr/mån.

Ekonomibyggnader

Stall/loge

Mitt på gårdsplanen finns en äldre ladugårdsbyggnad sannolikt uppförd under 1900-talets första hälft. Byggnaden har delvis gjuten platta och delvis grusat golv med såväl murad stomme som stomme i trä. Sadeltakkonstruktion med eternittak. Byggnaden inrymmer förvaringsutrymmen och ett stall med sex boxar samt sadelkammare. Intill stallet finns ytterligare två uteboxar. Bakom stallet finns en gjuten gödselplatta. Byggnadens mått är cirka 30 x 11 meter

Ridhus

Norr om stallet ligger ridhuset som har måtten 42 x 22 meter. Ridhuset är uppförd med en limträstomme och har sadeltak med plåt samt brädfodrade väggar. Ridhuset är uppfört i början av 2000-talet.

Maskinhall

Väster om stallet ligger en maskinhall som är uppförd på gjuten sula och har grusat golv. Stommen är en brädfodrad trästomme under sadeltak med fackverkstakstolar och plåttak. El och sommarvatten finns framdraget. Byggnaden har nyttjats för förvaring av egna maskiner samt för uthyrning av båtplatser och mäter cirka 30 x 11 meter.

Fårhus/garage

Mellan stallet och maskinhallen finns ett garage som är sammanbyggt med en ligghall för exempelvis lösdrift av får. Garaget är en äldre träbyggnad med grusat golv och sadeltak beklätt med eternit. Ligghallen är en enklare träkonstruktion med pulpettak av plåt. Byggnadsmått cirka 20 x 7 meter.

Ladugård Söderäng

Längre söderut på fastigheten finns den gamla ladugården till Söderäng som tidigare delvis skadats i en brand och nu uppvisar ett högst påtagligt underhållsbehov. Byggnaden inrymmer lösdriftsstall med en box för två hästar samt en mindre sadelkammare och resterande del fungerar som maskinförvaring. Byggnadsmått cirka 19 x 14 meter. Stalldelen är upplåten tillsvidare med en månadshyra på 2500 kr/mån vilket även ger tillgång till ridhuset och vissa beteshagar. Intill Ladugården finns ett mindre vagnslider i sämre skick med träkonstruktion och eternittak.

Växthus

Söder om bostadshuset vid Söderäng har Ludvigsbergs gård ett tunnelväxthus med plastöverdrag samt en köksträdgård för diverse odlingar.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader 2021

Uppvärmning/Hushållsel: 53 500 kr
Renhållning: 2 596 kr
Sotning: 2 778 kr
Slamtömning: 5 513 kr
Försäkring: 9 719 kr
Vägavgift: 1 980 kr
Fastighetsavgift: 8 874 kr (2022)

Uppgifterna är baserade på två hushåll med kostnader och förbrukning under 2021.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av 28,19 hektar varav 27,88 hektar är åkermark samt 0,31 hektar betesmark enligt SAM-ansökan för 2022. Senaste åren har framför allt odlats vall för de egna djuren samt att huvuddelen av åkermarken även är hägnad och nyttjas som bete efter vallskörd. Nuvarande ägare har en besättning på 15-20 Hereforddjur som efter separat överenskommelse kan överlåtas till en köpare om så önskas. De årliga intäkterna från EU-stöd har varit cirka 80 000 kr med nuvarande stödsystem och grödor. Stödrätterna överlåts vederlagsfritt till köparen.

Skogsmark

Skogen på Valinge gård är välarronderad och omfattar totalt 64,6 ha produktiv skogsmark. En ny skogsbruksplan upprättades våren 2022 av Foran Forest AB och avser perioden 2022 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 9504 m³sk, oräknat 2022 års tillväxt, vilket ger ett snittförråd om 147 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del tallskog. Av virkesförrådet utgör 40 % tall, 33 % gran och 27 % löv. Åldersklassfördelningen är något ojämn med en tyngdpunkt i bestånd äldre än 70 år. Medelboniteten bedöms uppgå till 4,9 m³sk/ha och den förväntade tillväxten för den första växtsäsongen beräknas till totalt 288 m³sk. Skogen är välskött och för närvarande finns endast cirka 0,8 ha röjning som latent skogsvårdsbehov på fastigheten. Skogsbruksplanen anger ett avverkningsförslag under planperioden om 1298 m³sk, varav 971 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 327 m³sk utgörs av gallring. Inom huggningsklasserna G2-S3 finns totalt 8174 m³sk.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Muskötunneln har en höjdbegränsning på 3,9 meter vid dubbelriktad trafik men kan stängas av för tyngre transporter med maxhöjd på 4,2 meter. Vissa åkerier har specialanpassade virkesbilar för att kunna transportera virke från Muskö.

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop (blockrik bergbrant) om cirka 1,9 ha finns registrerad mellan avdelning 12 och 35 vid ”Svarta hålet” vilken sedan 2008 även utgör biotopskyddsområde. Skogen inom biotopskyddsområdet är därmed skyddad på all framtid och en intrångsersättning utbetalades till fastighetsägaren då biotopskyddsområdet beslutades.

Jakt

Valinge gård erbjuder väldigt trevliga och karaktärsfulla jaktmarker som är präglade av skärgårdens spännande landskap. Bördiga sänkor med jordbruksmark som inramas av kuperade och variationsrika skogar bildar fina biotoper för det vilda. Här finns idag god tillgång på vildsvin, rådjur och dovhjort men även älg och småvilt.

Jakten sker i egen regi men framför allt älgjakten samordnas med omkringliggande marker på ca 550 hektar. Fastigheten ingår i Nynäshamns älgskötselområde. Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Fastigheten har via servitut egen båtplats genom Muskö båtklubb vid Johannesdal, cirka två km öster om Valinge gård. Årsavgiften för båtklubben är 1 800 kr. Båtplatsen ligger väl skyddad vid Hammarviken och ger dessutom snabb åtkomst till en bländande vacker och anrik skärgård.
Knappt tre km sydost om fastigheten finns Muskö skola, en kommunal skola som tillhör Skärgårdsskolorna med årskurserna F-6.
Livsmedelsaffär finns vid Herrstugan på nordöstra delen av Muskö.
För mat och dryck finns även Muskö sjökrog, nära belägen vid Mickrums brygga invid Horsfjärden.

Rättsförhållande

Fastighet

Haninge Ludvigsberg 5:21

Ägare

Mildred Jonsson 1/2
Lars Jonsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 116,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,6 ha
Skogsimpediment 15,9 ha
Inägomark 29,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 4,8 ha
Summa: 115,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 258 000 kr
Betesmark 128 000 kr
Skogsmark 2 701 000 kr
Skogsimpediment 42 000 kr
Tomtmark 1 590 000 kr
Skog med restriktion 13 000 kr
Bostadsbyggnader 2 060 000 kr
Ekonomibyggnader 995 000 kr
Summa: 8 787 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av sju penninginteckningar om totalt 3 878 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger enligt Jordförvärvslagen inom s.k. glesbygd, vilket innebär att förvärvstillstånd behövs för fysisk person, såvida inte förvärvaren sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i Haninge kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Valinge gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Valinge gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier