Vallasen

112 hektar söder om Alfta
Areal: 112 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/9 2022
Skogsfastighet om ca 112 hektar belägen söder om Alfta i Ovanåkers kommun.

Skogsfastighet om totalt ca 112,2 hektar mark, varav 103,8 hektar produktiv skogsmark. Innehavet är välskött och lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 15 700 m³sk vilket ger medelförråd om 152 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på äldre gallringsskogar en även ca 8 600 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde vilket omfattar ca 21 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vallasen

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Allmänt

Fastigheten är belägen söder om Alfta och består av 2 större skogsskiften som sträcker sig från Vallasen och söderut samt 2 mindre skogsskiften i närheten av Älvkarhed. I direkt anslutning till Vallasen finns en enkel jaktkoja.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer på uppdrag av Mellanskog under juli månad 2021. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2022).

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 112,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 15 738 m³sk vilket ger medelförråd om 152 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 67 %, gran 30 % samt löv 3 %. Ca 8 600 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se. Jakträtten är upplåten till 2023-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

De vägar som berör skogsmarken söder om Vallasen omfattas av en pågående lantmäteriförrättning med syfte att bilda en gemensamhetsanläggning för Finnskogsvägarna. Köparen betalar den del av lantmäterikostnaden som avser Malvik 3:34.

Stuga

På fastigheten finns en äldre jaktstuga som stått oanvänd i många år. Stugan är belägen söder om Vallasen. I anslutning till stugan finns en brunn med vatten av okänd kvalité. El och avlopp saknas.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Malvik 3:34

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 112,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 103,8 ha
Skogsimpediment 7,3 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 112,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Summa: 3635000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-22
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier