Vänga skog

Välskött Sörmlandsskog
Areal: 49 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 4/4 2024
Viltrika marker utan byggnader med virkesförråd om 6 100 m³sk. En timme från Stockholm.

I gränslandet mellan skogs- och odlingsmarker finns Vänga skog som erbjuder ett stycke välskött sörmländsk skogsmark. Här finns såväl täta timmerställningar som friska granbestånd. Den varierande naturen är ett populärt tillhåll för klövvilt och möjligheterna till spännande jaktupplevelser är goda. De tydliga viltväxlarna från skogen och ut mot åker- och våtmark vittnar om aktiviteter från både hjort, rådjur, vildsvin och älg.

Vänga skog är belägen cirka 80 km sydväst om Stockholm motsvarande en timmes bilresa eller 5 km nordväst om Björnlunda och är enkel att nå tack vare att den grusväg som går genom fastigheten.

Den totala arealen uppgår till 49 hektar varav 43 hektar produktiv skogsmark och drygt ett hektar åkermark. Skogen är välskött med ett virkesförråd på cirka 6 100 m³sk med övervägande del tallskog.

Vänga skog utgör ett intressant investeringsobjekt och/eller en utmärkt rekreationsfastighet för den som är intresserad av skog, natur och jakt.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Vänga skog

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgör 1,3 hektar enligt skogsbruksplanen och är belägen i fastighetens sydöstra del. Marken lämpar sig för vallodling och bete eller anläggande av viltåker.

Skogsmark

Vänga skog omfattar totalt 43,4 ha produktiv skogsmark och är mycket väl arronderad i en sammanhängande och rationell ägofigur. På de 43 hektaren finns en fin variation av höglänta, välgallrade tallbestånd samt bördigare granmarker och svackor med lövinslag. I öster är skogen lövdominerad i anslutning till åkermarken och våtmarken Romsjön utgör framför allt en uppskattad biotop för det vilda. Väster om vägen finns ett äldre granbestånd som står på mossbeklädd mark och i diket som går genom beståndet porlar vattnet, vilket skapar en trevlig atmosfär. Väg 888 som går genom fastigheten ger god åtkomst till skogen under hela året och underhållet på vägen hanteras av staten. Skogsbruket har skötts aktivt och under de senaste åren har några mindre hyggen tillkommit samt att gran gallrats bort från vissa bestånd på grund av granbarkborre. En ny skogsbruksplan upprättades hösten 2023 av Anemone Skog och avser perioden 2023 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet till 6 122 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 141 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del tallskog. Av virkesförrådet utgör 76 % tall, 20 % gran och 4 % löv varav 1 % ek. Skog finns i de flesta åldersklasser även om det finns en övervikt på medelålders gallrings- och slutavverkningsbestånd mellan 50-70 år. Medelboniteten bedöms till 6 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 5,0 m³sk/ha, där första växtsäsongen adderar 215 m³sk. Avseende skogsvårdsåtgärder utgörs 1,4 ha av kalmark där föryngringsåtgärder ska utföras inom 3 år samt att röjning om 5,8 ha bör ske inom avdelningarna 4, 10, 16 och 21, vilket blir en ny ägares ansvar.

I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden på 717 m3sk varav 453 m3sk utgörs av föryngringsavverkning, 232 m³sk utgörs av gallring samt 32 m³sk utgörs av naturvårdande huggning.

Nyckelbiotoper

Inga naturvärden eller nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Jakt

På Vänga har viltet utmärkta möjligheter att trivas då markerna är belägna i gränslandet mellan större skogsområden i norr och odlingslandskapet som ligger söderut mot Björnlunda, vilket gör fastigheten till ett naturligt tillhåll för många viltslag. Fastigheten hyser jaktbara stammar av framförallt vildsvin, älg, rådjur, kronhjort och småvilt. För den som vill bedriva en aktiv viltvård och fortsätta utveckla viltstammarna i närområdet finns goda möjligheter avseende exempelvis anläggande av viltåker. Fastigheten ingår i Nordvästra Gåsinge älg- och kronskötselområde. Jakten inom området sker som avlysningsjakt och senaste året fick 3 älgkalvar fällas samt 24 vuxna kronvilt och fri kalvjakt. Framförallt älgjakten har begränsats de kommande tre åren med anledning av att varg kan förekomma i området. Jakten har tidigare skett i samverkan med några grannmarker och goda förutsättningar torde finnas för en ny ägare att jaga tillsammans med någon av de marker som finns kring fastigheten.

Jakten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gnesta Vänga 4:7

Ägare

James Tersmeden 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,4 ha
Skogsimpediment 2,7 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 48,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar för närvarande taxeringsvärde då den nyligen avstyckats från stamfastigheten. Vid kommande särskilda fastighetstaxering erhåller fastigheten typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Vänga skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Vänga skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier