Värntorp

Välarronderat skogsskifte i vacker natur med fina jaktmöjligheter.
Areal: 34 ha
Kommun: Surahammar
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2022
Nu ges möjlighet att förvärva ett välarronderat skogsskifte med växande skog i vacker natur och fina möjligheter till jakt. Skiftet är beläget strax söder om Ramnäs. Bruksleden som går genom objektet erbjuder goda förutsättningar för rekreation och promenader. Då en stor del av skogen är i röjningsålder kan du forma skogsbruket efter dina egna visioner och mål. Det saluförda objektet är del av en fastighet varför en lantmäteriförrättning kommer att ske. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (14)

Foto: Antons Stolpe Nordin och Victor Vretlund, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen ligger i ett skifte med vägrättighet in på fastigheten från riksväg 66. Marken är lätt kuperad med goda drivningsförhållanden. En bäck rinner igenom skiftet och i sydvästra delen finns ett blötområde som bildar vattenspegel på sommaren. En stor andel är ungskogar i röjningsålder vilket ger hög tillväxt på sikt och ger en köpare möjlighet att forma skogen utifrån egna idéer.

För skogen finns en ny skogsbruksplan, som är upprättad i mars 2022, enligt den uppgår arealen produktiv skogsmark till 34,5 ha. Virkesförrådet bedöms till 2 172 m3sk. Detta ger ett medeltal på 63 m3sk per ha. Medelboniteten anges till 5,8 m3sk per ha och år. Den förväntade tillväxten under planperioden är 148 m3sk per år. Trädslagsfördelningen är tall 62 %, gran 18 % och björk 20 %. Den största delen av skogen är i åldern 10 – 30 år, 82 %. Av arealen utgör huggningsklassen R2 72 %. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad bolagsnyckelbiotop om 3 ha från tiden när Sveaskog var ägare till fastigheten, de har registrerat den på egen hand. Den är belägen i fastighetens västra del, består idag av ungskog och utgör bäckdal.

Jakt

Jakten har säljaren bedrivit själv. Fastigheten ingår ej i något älg- eller kronhjortskötselområde. Vanligt förekommande vilt i området är älg, kronhjort och rådjur samt vildsvin. De jakttorn som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Övrigt

Bruksleden slingrar sig över fastigheten och är en uppmärkt vandringsled som går genom hela Västmanland, från Västerås i söder till Avesta i norr.

Då det saluförda objektet är en del av en fastighet måste lantmäteriförrättning genomföras innan tillträde, genom fastighetsreglering till befintlig fastighet hos köparen eller genom avstyckning. Köparen skall bekosta lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Surahammar Värntorp 5:7, del av

Ägare

Jane Lindberg 1/2
Tommy Jonsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,5 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 34,9 ha

Taxeringsvärde

Då det saluförda objektet är del av fastighet finns ännu inget fastställt taxeringsvärde för den saluförda delen.

Inteckningar

Det saluförda objektet säljs fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Värntorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning