Västergården

Skogsegendom vid Vänern
Areal: 256 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2023
Vackert belägen med tre km strandlinje! Boende med sjöutsikt, välskött skog och jordbruksmark, allt i en rationell ägofigur.

Ånimskogs socken utgörs av ett vackert och skogsdominerat landskap med odlingsmark i dalgångarna vilket sedan övergår i ett skärgårdslandskap mot Vänern. På en vacker plats just där brukningslandskapet möter Vänern ligger Västergården, en rejäl skogsegendom som kännetecknas av att marken om ca 256 hektar är samlad i en rationell ägofigur och att den har en drygt tre kilometer lång strandlinje i Vänern.

Gårdscentrum ligger avskilt vid vägs ände med utsikt över Hängeleviken och dess holmar. Där finns en rejäl mangårdsbyggnad, ytterligare två bostadshus samt några ekonomibyggnader. Inom egendomen finns det också två enklare torpställen varav ett har en fantastisk utsikt över Vänern. Arealen om ca 256 ha fördelas över 179,1 ha välskött produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 28 532 m³sk, medan 31,4 ha utgörs av jordbruksmark.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Västergården

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Foto: Marcus Hallenberg och Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens stora mangårdsbyggnad i två plan är från mitten av 1800-talet. Konstruktionen är stomme av timmer på torpargrund. Under en del av byggnaden finns en mindre matkällare. Fasaden är beklädd med stående träpanel och sadeltaket är beklätt med tvåkupiga betongpannor. Fönstren är kopplade två-glas . På den södra kortsidan finns en tillbyggnad i trä. Uppvärmning sker med ett vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning. Bergvärmepumpen är en ca 15 år gammal Nibe Fighter 1215. Boyta är enligt taxeringsuppgifter 240 kvm och byggnaden har en uppskattad byggnadsyta om ca 16 x 11 meter.

Huvudentrén till byggnaden nås via en vacker glasveranda belägen på byggnadens västra långsida. I hallen finns en trappa till övervåningen. Till vänster om hallen finns ett större rum som använts som sovrum och kontor. Rakt fram från hallen finns en stor sal med gammalt plankgolv och eldstad försedd med kassett. Salen är välkomnande och ljus med ett flertal fönster åt norr och öster. Till höger om hallen finns ett stort sällskapsrum/tv-rum. I byggnadens sydöstra hörn finns köket som är rustat med bakugn, öppen spis, vedspis och kyl och mikro. Mellan köket och stora salen finns ett mindre rum med utgång mot gräsmatta och ett skafferi utrustat med frys. Söder om köket nås en tillbyggnad med pannrum, groventré och badrum med dusch, wc och tvättmaskin.

Trappen i hallen leder upp till ett stort sällskapsrum. På övervåningen finns dessutom tre sovrum, badrum med dusch och wc samt flera kattvindar och förvaringsutrymmen med mycket plats.

Lillstugan

Byggnaden är ursprungligen från 1700-talet och uppförd med stomme av timmer på källargrund. En mindre del av byggnaden står på torpargrund. Fasaden är beklädd med stående träpanel och sadeltaket är beklätt med plåt. Fönstren är kopplade två-glas. Uppvärmning sker med elradiatorer samt kamin godkänd för eldning. Byggnadsytan är ca 6 x 9,7 meter och boytan är 69 kvm. I källaren finns en gammal oljepanna och i byggnaden finns ett vattenburet uppvärmningssystem som inte är funktionsdugligt. Vid den södra kortsidan finns en träaltan med vacker utsikt över Vänern.

Via farstubron på byggnadens västra långsida nås en mindre hall. Till höger om hallen finns badrum med wc, dusch och tvättmaskin. Rakt fram från hallen nås köket
som är rustat med kombinerad kyl/frys. Till vänster om hallen finns vardagsrum med kamin. Via trappen i hallen nås övervåningen där det finns två sovrum.

Storstugan

Byggnaden är från 2010 och uppförd i träkonstruktion på krypgrund. Fasaden är beklädd med stående träpanel. Sadeltaket är beklätt med lertegel som återanvänts från det fähus som tidigare fanns på platsen. Uppvärmning sker med direktverkande el samt med en vedeldad kamin godkänd för eldning. Byggnadsytan uppgår till ca 6,7 x 10,2 meter och boyta till 60 kvm. Bygglov för byggnaden saknas där preskriptionstiden om 10 år har gått ut.

Entrén finns på byggnadens norra långsida och leder rakt in i ett stort allrum öppet upp till taknocken. I detta rum finns en köksdel med kombinerad kyl/frys samt rejäla sällskapsytor med eldstad och en vacker utsikt över Vänern. I byggnadens östra del finns ett sovrum samt ett badrum med dusch och wc. Ovanpå dessa rum finns ett sovloft som nås via en trappa i allrummet.

Vatten och avlopp på gårdscentrum

Avlopp för de tre bostäderna på gårdscentrum är anslutna till en trekammarbrunn. Anläggningen är från 1970-talet. Vatten till bostäderna på gårdscentrum, maskinhallen och ett av torpen tas från en djupborrad brunn. Vattnet till torpet är draget med en plastslang och således endast lämplig för användning under varmare delar av året. Vid torpstället finns också en grävd brunn som idag inte är i bruk.

Ute på åkern öster om gårdscentrum finns en borrad brunn som tidigare använts för att förse ett hönseri med vatten. Brunnen används inte idag.

Energideklaration

Energideklaration saknas och kommer ej upprättas av säljarna.

Fiber

Fiber finns draget i närområdet men ej fram till fastigheten.

Vassnöden

Några hundra meter väster om gårdscentrum ligger torpet Vassnöden. Byggnaden ligger vackert inbäddad i skogsbrynet med öppna inägor i väst. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan med stomme i timmer på torpargrund. Fasaden är beklädd med stående träpanel. Sadeltaket är beklätt med plåt. Uppvärmning sker med elradiatorer. I byggnaden finns också en eldstad som idag inte är godkänd att elda i. Sommarvatten tas från brunnen på gårdscentrum. Avlopp saknas i byggnaden men det finns utedass. Boytan uppgår till 69 kvm.

I torpets närmiljö finns ett timrat uthus samt en bod med bastu och tvättstuga.

Sjöstugan

På en egen fastighet, Åmål Västergården 1:2, finns en enklare stuga. Den ligger strandnära vid Hängelevikens västra strand nära en brygga. Byggnaden är uppförd i timmer på torpargrund och sadeltaket är beklätt med plåt. Vatten saknas. Uppvärmning sker med brandbesiktigad eldstad godkänd att elda i. Byggnadsyta om ca 4 x 5 meter. I närheten av byggnaden finns ett utedass.

Lämningar av torpställen

I skogen nordväst om Sjöstugan finns huslämningar i form av äldre grund och vissa spår av väggar och stomme. Dessa härstammar från ett soldattorp kallat Norra Molndy. Det finns ytterligare tre utmarkerade platser där det har legat soldattorp men där det inte finns lämningar kvar. Söder om sjöstugan låg Södra Molndy och norrut låg Rumpedalen och Muskog.

Driftskostnader

Försäkring: 20 183 kr
El*: 31 500 kr
Avlopp: 2 200 kr per tömning. Under senare år har avloppet tömts en gång per år.

*) När även mangårdsbyggnaden var bebodd under hela året förbrukades ca 21 000 KWh per år. Under senare år, när mangårdsbyggnaden ej varit bebodd under hela året, har det gått åt ca 15 000 KWh per år. Bedömd årskostnad bygger på ett medelpris om 1,5 kr/KWh x 21 000 KWh. Vägföreningen brukar ta betalt när behov av underhåll uppstår.

Ekonomibyggnader

Magasinet

Byggnaden är uppförd i timmer, delvis på gjuten platta och delvis på stenplintar. Sadeltaket är beklätt med tegel. Byggnadsyta om ca 7 x 11 meter. El finns indraget. Nedre delen av byggnaden används som förvaringsutrymme. Det övre planet har använts som festlokal.

Stallet

Byggnaden är uppförd i timmer med gjuten betongplatta i mitten och i övrigt med ett äldre plankgolv. Delar av stommen är förstärkt med stålbalkar. Taket är beklätt med plåt. El finns indraget. Byggnadsytan är ca 8 x 12 meter.

Maskinhall

Maskinhallen är uppförd på gjuten betongplatta med stommar i timmer beklädd med träpanel. Sadeltaket är beklätt med plåt. Byggnaden var ursprungligen större och användes som hönseri, vilket syns i form av att den gjutna plattan fortsätter från byggnadens södra kortsida. Maskinhallen är isolerad. El finns indraget. Ovanför själva maskinhallen finns förvaringsutrymmen som nås genom en lucka i innertaket. Byggnadsytan är ca 9 x 21 meter.

Söder om byggnaden finns en äldre gödselplatta med golv och väggar i betong.

Vedbod

Vedboden är en enklare byggnad uppförd i träkonstruktion under sadeltak beklätt med tegel. Den är belägen strax söder om Lillstugan.

Smedja

På den västra delen av gårdscentrum finns en gammal smedja. Byggnaden är uppförd i trä under sadeltak beklätt med tegel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen bedöms arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, uppgå till 31,4 ha. Inägomarken är till största del samlad kring gårdscentrum i fastighetens nordöstra del. Enligt en summering från blockdatabasen så finns det inom fastigheten 17,17 ha åkermark, 11,04 ha betesmark varav delar är under restaurering samt 0,1 ha våtmark. Resterande areal om 3,09 ha bedöms utgöras av våtmark och beten. Ca 20 ha av inägomarken är upplåten genom ett sidoarrende. Arrendatorn är uppsagd och kommer frånträda arrendestället på fardagen (14/3) 2024. Stängslet för betesmarken tillhör arrendatorn.

Skogsmark

Skogsmarken består till del av förhållandevis bördiga sedimentmarker med insprängda torrare marker och bergimpediment. En mindre del av skogen är uppvuxen på äldre betesmark och åker. Skogen är välskött med röjningar och gallringar genomförda i den relativt likåldriga östra och södra delen av fastigheten. Några mindre sentida avverkningar har föryngrats och röjts. Ett dikningsprojekt genomfördes under 80-talet, vilket har lett till en förbättrad
bonitet.

Skogsbruksplanen är upprättad av M. Eriksson och T. Nygren. Inventeringstidpunkt i juni 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 179,1 ha väl samlad i en rationell brukningsenhet med ett totalt virkesförråd om 28 532 m³sk. Detta ger ett medeltal om 159 m³sk/ha. Medelboniteten bedöms vara 5,2 m³sk/ha. Virkesförrådet fördelas över 62 % tall, 25 % gran och resterande del löv.

Den årliga tillväxten bedöms till 946 m³sk/år och under planperioden finns enligt skogsbruksplanen avverkningsförslag om totalt 4 887 m³sk varav föryngringsavverkning om 3 761 m³sk, gallring om 1 088 m³sk och naturvårdande skötsel om 38 m³sk. Inom fastigheten har totalt 16,9 ha (9,4 %) av den produktiva skogsmarksarealen avsatts i målklasserna NS och NO. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt, fiske och rekreation

Västergården är unik i sin kontakt med Vänerns vackra skärgårdsmiljö. En brygga finns belägen på den oregistrerade samfälligheten i Hängelevikens inre del och med båt når man snart Yttre Bodanes naturresevat, Vingens fyr eller den egna klippmiljön Vedviketången i fastighetens sydligaste del. Vill man nå vattnet till fots finns en egen anlagd badplats med strand och grillplats som vätter ut mot den öppna sjön.

För den jaktintresserade går det snabbt att konstatera att Västergården är en unik plats. Naturens skiftande beskaffenhet med både sjö och skog skapar en minst sagt inspirerande miljö.

Ägofiguren och avståndet till trafikerad led utgör idealiska förutsättningar för jakt med drivande hund. Inägor, bergsryggar och våtmarker bildar naturliga platser för jakt i den uppväxande skogen. Vänern och flera viltvatten lockar sjöfågel. Småvilt, älg och rådjur är vanligt förekommande. Kronhjort förkommer i området i varierande omfattning. Jakten kommer att vara tillgänglig för en köpare på tillträdesdagen.

Fastigheten ligger idag inom Östra skogsdals älgskötselområde (reg.nr. 14-60-07-012-Ä) och Östra Skogsdals kronhjortsskötselområde (reg.nr. 14-60-07-017-H). Fastigheten ligger idag inte inom något viltvårdsområde men i gräns mot fastigheter inom Slobol-Skållebyns VVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Västergården 1:1, 1:2

Ägare

Klas Eriksson 1/3
Annika Ericson 1/3
Ingemar Eriksson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 179,1 ha
Impediment 39,8 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 31,4 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 256,2 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten Åmål Västergården 1:1 finns det 17 penninginteckningar uttagna om totalt 1 550 000 kr. Dessa är datapantbrev. I fastigheten Åmål Västergården 1:2 finns det två (2) penninginteckningar uttagna om 55 000 kr. Dessa fördelas över två skriftliga pantbrev. Dessa skriftliga pantbrev är förkomna. En ansökan om dödning av de skriftliga pantbreven har lämnats in. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Ansökan om tillstånd görs efter att köpekontrakt har upprättats mellan köpare och säljare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier