Viksmyra

Obebyggd skogsfastighet om ca 46,2 hektar produktiv skogsmark i Holmsveden.
Areal: 50 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 300 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet i Holmsveden i Söderhamn kommun. Fastigheten består av två markområden om totalt ca 49,9 hektar mark varav 46,2 hektar produktiv skogsmark beläget på båda sidor om Härnebosjön. Skifte 1 är beläget vid Viksmyra och skifte 2 är beläget vid Härnboberget. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 850 m³sk vilket ger medelförråd om 192 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 6,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs av en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 3 300 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Hernebo jaktlags jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2020.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 46,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 8 858 m³sk vilket ger medelförråd om 192 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 37 %, gran 40 % samt löv 23 %. Ca 3 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I avdelning 4 har en stormfällning uppkommit under föregående år.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar i skrivande stund registrerad på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden i skrivande stund registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ligger inom Hernebo jaktlags jaktmarker som omfattar ca 1 237 hektar. Kontaktperson är jaktledare Hans-Olof Ekengren tfn 070-2198488. Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 6 månaders uppsägning.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,2 hektar och består av två mindre åkerlappar.

Lada

På fastigheten intill åkermarken finns en enklare timmer/brädlada i sämre skick.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg, Söderhamn Härnebo GA:1 som förvaltas av Viksmyra samfällighetsförening.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets
beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Härnebo 3:43

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Inägomark 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 49,9 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-06-10
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning