Visnaholmen

Trevlig skogsgård vid Komosse. Enkel ladugård, i övrigt obebyggd.
Areal: 100 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 750 000 SEK
Anbudsdag: 9/10 2019
Trevlig skogsgård belägen vid Komosse mellan Mulseryd och Köttkulla, ca 20 km från Ulricehamn och 30 km från Jönköping. Arealen ligger samlad i ett sammanhängande skifte och utgörs av 84,5 ha produktiv skogsmark och 13 ha inägomark. Fastigheten är obebyggd förutom ekonomibyggnader i form av en enkel ladugårdsbyggnad samt lada/garage.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (8)

Foto: Per Josefsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

-Äldre ladugårdsbyggnad i trä med tak av plåt. Inrymmer logdel och vagnskjul.
-Lada med trästomme samt fasad av plåt. Har tidigare använts som garage och förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 13 ha åkermark- och betesmark. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till t.o.m. 2019-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra Skogsägarna under våren 2018 och har inför försäljningen reviderats med hänsyn tagen till utförda åtgärder samt tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 84,5 ha med ett beräknat virkesförråd om 15 709 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,2 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 75 %, tall 16 % samt löv 9 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr o m tillträdesdagen. Trevliga jaktmarker i kantområdena till Komosse. Älgjakten har bedrivits i jaktlag som ingår i älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Visnaholmen 1:9, Ingeshult 1:2, 1:3

Ägare

Åsa Hultsborn 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 100,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,5 ha
Skogsimpediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 13,0 ha
Summa: 100,4 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten har varit föremål för avstyckning saknas i dagsläget ett aktuellt åsatt taxeringsvärde. Ett bedömt taxeringsvärde för försäljningsobjektet kan uppskattas enligt följande: Visnaholmen 1:9 Skogsmark 4 317 000 kr Skogsimpediment 49 000 kr Åkermark och bete 210 000 kr Summa 4 576 000 kr Ingeshult 1:2, 1:13 (samtaxerade) Skogsmark 293 000 kr Skogsimpediment 10 000 kr Åkermark och bete 32 000 kr Summa 335 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Visnaholmen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning