Vrångtjärn

Skogsfastighet i rationell ägofigur. 32 ha skogsmark. Bonitet 5,2 m3sk/ha/år.
Areal: 40 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 575 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2018
Skogsfastighet i en rationell ägofigur vid Vrångtjärn i norra Hälsingland. I norr tangerar fastigheten landskapsgränsen mot Medelpad. Drygt 32 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 100 m3sk och en medelbonitet om 5.2 m3sk/ha. Jakten är enskild.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Love Persson | Areal i juni 2018. Enligt denna uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 32 hektar och virkesförrådet till ca 2 100 m3sk. Trädslagen fördelar sig på gran (58 %) och löv (42 %). Medelboniteten uppgår till 5,2 m3sk/ha.

Skogen är i till största del ungskog där röjningsbehov finns. En stor del av den äldre skogen (avd 9) växer på före detta inägomarker där växtligheten i huvudsak är gruppställd i tegdikena.

För mer information se den bifogade skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen ca 1,5 ha inägomark. Marken har inte brukats under senare tid.

Nyckelbiotoper och höga naturvärden

Området kring Bodbäcken, som korsar fastigheten, är av Skogsstyrelsen klassat som område med höga naturvärden, s k ”blandsumpskog”. Berört område är markerat med guldfärgat raster på skogskartan på sida 23 i prospektet. Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

På fastigheten råder enskild jakt.

Fiske

Fisket i området administreras av Hassela fiskeområde. För mer information se: http://www.hasselafo.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Vrångtjärn 4:2

Ägare

Lena Gunilla Jonasson 1/2
Claes Lindqvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 40,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,5 ha
Myr/kärr/mosse 6,7 ha
Inägomark 1,5 ha
Summa: 40,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nyligen ombildad och saknar ännu åsatt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning