Budgivning pågår!

Yttervik

Fin skog nära stan
Areal: 80 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
72 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 200 m³sk i Yttervik.

Stadsnära skogsfastighet med skog i bra åldersfördelning på bördig mark. Arealen utgörs av 72 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 200 m³sk samt åkermark om ca 5 ha. Åtkomsten till skiftena är relativt god tack vare ett väl utbyggt vägnät som underlättar tillsyn och brukande. Möjlighet till jakt i Ytterviks VVO som disponerar ca 2 200 ha jaktmark.

Kontakta Areal

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Yttervik

Lars-Gunnar Forsberg

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är 4,9 ha enligt skogsbruksplanen, på skifte 6 brukas åkermarken av annan utan avtal och övriga delar putsas av ibland.

Skogsmark

Fastigheten är fördelad på flertalet skiften samlat vid E4:an och Örviken ca 15 km sydost om Skellefteå stad. Skogen har en bra åldersspridning och står på bördig mark. Det är avverkat samt sålt en avverkningsrätt sedan skogsbruksplanen upprättades om totalt ca 1 140 m³sk, denna volym är ej borträknad från skogsbruksplanen. De avverkade och sålda delarna är:

Avdelning 9, ca 3,2 ha är avverkad och lämnat skärm. Bedömt kvarvarande volym är 50 m³sk/ha.
Avdelning 42, avverkad och lämnad skärm ca 40 m³sk/ha.
Avdelning 57, avverkningsrätt är såld till Norra och skärm ska lämnas kvar, bedömd kvarlämnad volym 50 m³sk/ha.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad år 2021 av Norra Skog och den är tillväxtberäknad till 2023 av Areal. Den produktiva skogsmarken uppgår till 72,2 ha och virkesförrådet skattas till 11 343 m³sk, vilket motsvarar 157 m³sk/ha. Tall har 61 % av virkesförrådet medan gran har 26 % och löv 13 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten skattas för närvarande till 307 m³sk.

Nyckelbiotoper

Registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt saknas på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen).

Fornlämningar

Det finns registrerade fornlämningar på skifte 3 och 4. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Jakt

Möjlighet till jakt av både älg och småvilt i Ytterviks VVO som disponerar ca 2 200 ha jaktmark.

Naturreservat

Fastighetens skiften nr 5, 6, 7 ,8 och en liten del av 9 berörs av Innerviksfjärdarnas naturreservat som är ett fågelreservat. Enligt reservatsföreskrifterna finns inget hinder för att bedriva skogsbruk. För mer information rörande föreskrifterna se Länsstyrelsens hemsida via länken:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/innerviksfjardarna.html.

Det står ett fågelskådartorn över fastighetsgränsen på Skifte 6 som Länsstyrelsen svarar för.

Norrbottniabanan

Enligt Trafikverkets järnvägsplan kommer skifte 1 och 4 beröras av den planerade Norrbottniabanan. På Trafikverkets hemsida finns mer information angående projektet och kartor som visar hur järnvägen skall dras. Gå till adressen ttps://bransch.trafikverket.se/norrbotniabanandokument och läs dokumentet Plankarta 7-12 Granbodarna-Södra Tuvan för kartskiss.

3G mast

Det står en 3G mast med tillhörande byggnad på skifte 4 och arrende om ca 9 000 kr/år utgår för upplåtelsen.

Grillstuga

Det står en grillstuga med tillhörande bänkar och grillring som tillhör byasamfälligheten .

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Yttervik 15:1

Ägare

Ingela Marklund 1/2
Pär Marklund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 72,2 ha
Skogsimpediment 4,0 ha
Impediment 1,9 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Inägomark 4,9 ha
Övrigmark 3,1 ha
Summa: 88,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 61 000 kr
Betesmark 6 000 kr
Skogsmark 1 808 000 kr
Skog med restriktion 132 000 kr
Industri 151 000 kr
Summa: 2 158 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 585 800 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-04-09
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Yttervik & vill bli kontaktad

Mäklaren för Yttervik kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier