Yxbergstjärn

Obebyggt ungskogsskifte för tillköp om 23,3 hektar produktiv skogsmark i Trönö.
Areal: 26 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Ungskogsdominerat skogsskifte i Trönö, Söderhamns kommun. Försäljningsobjektet består av ett markområde om totalt ca 26,5 hektar mark varav 23,3 hektar produktiv skogsmark beläget vid Yxberg. Virkesförråd uppskattat till ca 1 450 m³sk vilket ger ett medelförråd om 63 m³sk/ha och en medelboniteten beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet utgörs huvudsakligen av växande röjningsskogar och yngre gallringskogar. Försäljningen avser område av en fastighet, därav behöver skiftet regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under mars månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 23,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 1 461 m³sk vilket ger medelförråd om 63 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år samt att den löpande tillväxten uppgår till 99 m³sk per år. Trädslagsfördelning: Tall 31 %, gran 36 % samt löv 33 %. Ca 150 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Naturvärden

Det finns i skrivande stund en nyckelbiotop registrerat på försäljningsobjektet, avdelning 18 i skogsbruksplanen med definition lövrik barrnaturskog. Avdelning 17 och 18 omfattas även av ett naturvårdsavtal (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar i skrivande stund registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Trönö Norra viltvårdsområde om ca 11 000 hektar.

Vägar

Försäljningsobjektet ingår i Trönö-Berge Ga:1 som förvaltas av Bergesbovägens Samfällighetsförening. Den norra stickaren som går upp till försäljningsobjektet med vändplan i rågången ingår ej i Bergesbodvägens Samfällighetsförening utan förvaltas av de tre fastigheterna som berörs av denna vägsträckning.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektet överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till andra markägares egendom.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av en fastighet, därav behöver skiftet regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Någon lagfartsavgift kommer däremot ej att utgå.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN GYNNBERG 1:8, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,3 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 2,4 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 26,5 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 700 000 kr. Intresseanmälan skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Efter anmälningstidens utgång vidtar en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Skriftlig intresseanmälan skall vara Areal i Bollnäs tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-05-18
Fastigheten försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 700 000 kr. Intresseanmälan skall inges skriftligen via e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Efter anmälningstidens utgång vidtar en budgivning mellan de, av säljaren godkända, intressenter som inkommit med anmälan. Skriftlig intresseanmälan skall vara Areal i Bollnäs tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning