Björneke

Fin gård, 28 800 m3sk virke, till stor del avverkningsmoget. Gården säljes hel eller i delar.
Areal: 202 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 12/4 2018
Visning:
25/3 kl 13:00-14:00
Anmälan till undertecknad fastighetsmäklare.
Rejäl skogsgård med ca 178 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 28 800 m3sk. Stora avverkningsmöjligheter finns då drygt 20 000 m3sk hittas i huggningsklasserna S1 och S2.
Gårdscentra med vacker mangårdsbyggnad, äldre ekonomibyggnader och omgivande inägor på idylliskt läge i Björneke by.

Björneke är belägen ca 35 km bilväg öster om Växjö.

Försäljningen sker genom anbudsförfarande där möjlighet även finns att lämna anbud på skog och gårdscentra separat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens vackra mangårdsbyggnad är uppförd 1906. Huset har fin boendemiljö med stora ytor, ljusa rum och fina kakelugnar.

Nedre plan inrymmer rymlig hall/glasveranda, pampig sal, tre rejäla rum, enklare kök och litet toalettutrymme. Övre plan indelas i stor hall med utgång till balkong, sal, sovrum, undantagskök, våtrum med dusch och wc, snedgarderober samt stort oinrett gavelrum. Se vidare bilagda planritningar.

Huset genomgick åren 1974-1976 en renovering varvid nuvarande fönster, fasad, köksinredning, och våtutrymmen tillkom. För ca 5 år sedan lades taket om och skorstenskronorna åtgärdades. Huset har renoverings- och underhållsbehov.

Byggnadens invändiga mått är ca 15,2 m x 9,2 m. Boytan anges i fastighetstaxeringen till 150 m2 och biyta 0 m2.

Byggnadskonstruktionen utgörs av grundmurar av huggen sten, kryprumsgrund med mindre källarutrymme under del av byggnaden. Stomme av liggande timmer och bjälklag i trä, kopplade tvåglasfönster, fasad av träpanel och tak av tegel.

Vatten från grävd brunn med pump och hydrofor i källarutrymme. Vattnets kvantitet och kvalitet är okänd.
Äldre enskild avloppsanläggning som inte uppfyller gällande krav.
Uppvärmning genom direktverkande elvärme samt eldstäder. Huset har sju eldstäder vilka samtliga skall besiktigas och vid behov åtgärdas innan eldning sker. Köksspisen är okulärt brandskyddskontrollerad mars 2014.
Anslutning till fibernät saknas.

Mangårdsbyggnaden ligger på en högt belägen tomt som trots närheten till de andra gårdarna i byn ger en privat känsla. Tomten har gamla vårdträd och avgränsas längs byvägen av fina huggna stenstolpar. På tomten finns en gammal jordkällare samt en uthusbyggnad om ca 25 m2 med tak av plåt.

Energideklaration

Aktuell energideklaration saknas. Säljaren kommer ej att upprätta någon energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader mangårdsbyggnad

Säljarnas historiska driftskostnader vid sporadiskt nyttande som fritidsboende bedöms till ca 15 500 kr per år varav försäkring ca 6 000 kr, el ca 3 000 kr, sotning ca 500 kr samt fastighetsavgift ca 5 790 kr. Säljarna har ej haft renhållning eller slamtömning på fastigheten.
Framtida driftskostnader för köparen är helt beroende av användning och investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård i vinkel under tak av plåt. Sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift som djurstall, loge, magasin och vagnbod. Byggnadens el- och vatteninstallation är ej i drift. Byggnadsarea ca 550 m2.

Garagebyggnader mm

Två garagebyggnader med plåttak, byggnadarea ca 25 m2 respektive 50 m2. Fd kokhus med tak av plåt, byggnadsarea ca 70 m2.

Virkesförråd, jaktkoja

På Björneke har tidigare funnits en mindre gårdssåg som användes in på 1980-talet. Sågen var belägen i avd 48 enligt skogsbruksplanen. Här finns ett enkelt virkesförråd under plåttak och rester från den gamla sågen.

Vid den gamla slåttermaden på Attsjö 2:8 finns en liten jaktkoja.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra som också bistått säljarna med skötseln av fastigheten. Skogsbruksplanens fältarbete utfördes i september 2014. Inför denna försäljning har skogsbruksplanen uppdaterats genom Södra. Planen har framskrivits och tillväxtberäknats i plansystemet därtill har uppdatering skett för utförda avverkningar (utifrån Södras och säljarens uppgifter) sedan tidpunkten för skogsbruksplanens fältarbete. Det har ej skett något fältbesök på fastigheten i samband med uppdateringen.

Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen kan försäljningsobjektets skogstillstånd i januari 2018 sammanfattas enligt nedan:

Skogsmarksarealen uppgår till ca 177,7 ha och virkesförrådet bedöms till ca 28 800 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 60 % tall, 38 % gran och 2 % löv.

Medelboniteten anges till 5,9m3sk/ha och år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 1 048 m3sk. Den löpande tillväxten uppgår vid planens framskrivningstidpunkt till ca 806 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 2,8 %.

Av virkesförrådet utgörs drygt 20 000 m3sk av skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

I anslutning till gårdscentrat finns ca 4,5 ha inägomark enligt skogsbruksplanens arealuppgifter. Marken utgörs av småbruten åker- och betesmark och kan disponeras av köparen från tillträdesdagen. Inga stödrätter för Gårdsstöd medföljer i försäljningen. Befintliga stängsel tillhör tidigare brukare och ingår ej i försäljningen.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens databas finns en registrerad nyckelbiotop vilken berör avdelningarna 12 och 20. Vidare finns två sk områden med naturvärde vilka berör avdelningarna 19 och 68. OBS! Det sistnämnda området är ej noterat i skogsbruksplanen då inventering/beslut om klassning skett av SKS 2015-12-16. Avdelning 67 utgör biotopskydd, se nedan punkt Planer, bestämmelser och fornlämningar.

Jakt och fiske

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Idag bedrivs såväl småviltsjakten som älgjakten gemensamt i Björneke Västergård jaktlag som omfattar ca 850 ha mark. Fastigheten ingår i Herråkra älgskötselområde.
Eventuell jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör nuvarande jakträttsarrendator och ingår ej i försäljningen.

Till gården hör samfällt fiske i delar av Fibbleån, Kårestadån, Attsjön och Tryllsgöl. Se även nedan punkt Samfälligheter nedan.

Förvärvstillstånd

Björneke 1:2 är belägen i sk glesbygd enligt jordförvärvslagen varför förvärvstillstånd erfordras för köpare som ej är bosatt i Uppvidinge kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Björneke 1:2, m fl

Ägare

Göran Walldén 1/6
Moa Eriksson Takman 1/18
Bengt Lindell 1/18
Thomas Johansson 1/6
Ann-Christin Bergdahl 1/18
Johan Eriksson 1/18
Börje Lindell 1/18
Inger Karlsson 1/6
Jenny Eriksson Takman 1/18
Erna Johansson 1/6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 201,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 177,7 ha
Myr/kärr/mosse 3,5 ha
Inägomark 4,5 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 13,7 ha
Summa: 202,5 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Björneke och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning