Djuramåla Södergård

Fint naturskönt läge. Ny maskinhall. Produktionsskog med god bonitet. 5 600 m3sk.
Areal: 73 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2018
Visning:
2/6 kl 10:00-11:00
Anmäl deltagande till fastighetsmäklaren. För vidare information se prospekt.
Djuramåla Södergård omfattar 73 ha mark varav 69 ha skog och 2 ha jordbruksmark. Skogen är, med undantag av den vackra ädellövskog som omger gårdscentrat, starkt produktionsinriktad. Skog i röjningsfas dominerar men här finns även en hel del avverkningsmogen skog. God bonitet. Virkesförråd ca 5 600 m3sk. Skogsmarken angränsar i väster till Bräkneån.

Gården har en stilig mangårdsbyggnad från 1883 i enkel standard men med väsentligen bra planlösning, generösa ytor och fina detaljer. Ekonomibyggnad i form av nyare lättskött maskinhall.

Djuramåla Södergård ligger 8 km söder om Tingsryd och är lätt tillgänglig från belagd byväg med väg 27 på bekvämt men ändå behörigt avstånd.

Prisidé: 5 200 000 kr
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Stilig mangårdsbyggnad uppförd 1883. Huset är i enkel standard men har en fin symmetrisk byggnadsstil, väsentligen bra planlösning med generösa ytor och rejäla rum, vackra fönster, trägolv och flera eldstäder. Byggnaden har grundförutsättningarna för att efter restaurering/modernisering bli ett riktigt fint boende.

Byggnaden genomgick sannolikt på 1950-talet en modernisering med nytt kök, centralvärme mm. Under tidigt 1980-tal gjordes en ombyggnad varvid nuvarande pannrum mm tillkom. Därefter har löpande underhåll utförts. Huset har de senaste 6-7 åren stått obebott men har året runt hållits uppvärmt med grundvärme samt haft löpande tillsyn.

Husets invändiga mått är ca 13,9 x 8,1 m, därtill finns en vidbyggd köksentre om ca 2,4 x 1,7 m. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter uppgår boarean till 100 m2 och biarean till 40 m2. Se vidare notering under punkt ”Taxeringsvärde” nedan.

Byggnadskonstruktionen utgörs av grundläggning med gråsten. Två separata källarutrymmen finns med utvändiga ingångar från baksida, under resterande del kryprumsgrund. Bjälklag av trä, stomme av liggande timmer, fasad av liggande träpanel, huvudsakligen kopplade tvåglasfönster men även några äldre fönster med lösa innanbågar finns kvar. Tak av betongpannor.

Planlösning nedre plan:
Rymlig hall, sal med kakelugn, rum med kakelugn, kontorsrum, kök, köksentre, enkelt utrymme för klädvård med tvättmaskin, pannrum och fd badrum, idag utan ytskikt och inredning efter påbörjad renovering.

Planlösning övre plan:
Stor hall med utgångsdörr till möjlig balkong, gavelrum, sovrum, oinrett gavelrum och fyra snedgarderober.

Se vidare bilagda planritningar.

Uppvärmning med vattenburet system från äldre vedpanna CTC med elpatron. Ackumulatortankar saknas.
Vatten från grävd brunn med pump och hydrofor i källare. Vattnets mängd och kvalitet okänd.
Äldre avloppsanläggning med 3-kammarbrunn. Anläggningen uppfyller ej gällande miljökrav.
Huset har, inklusive pannan, fyra eldstäder. Kakelugnarna har vid kontroll fått vissa anmärkningar, se vidare nedan punkt ”Besiktningsprotokoll”.
I samband med nedgrävning av fibernät i området har huset förberetts för framtida anslutning med tomrör.

Besiktningsprotokoll

Inför försäljningen har säljaren 2018-05-08 låtit Christian Parbäck, OBM-gruppen upprätta en överlåtelsebesiktning av bostadshuset. Vidare har eldstädernas status kontrollerats 2018-04-10 genom Lena Stenlund, Sothönan AB. Kopia av besiktningsprotokollen erhålls genom fastighetsmäklaren i samband med visning.

Energideklaration

Aktuell energideklaration saknas. Säljaren kommer ej att upprätta någon energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader mangårdsbyggnad

Elektricitet 16 500 kr/år (endast underhållsuppvärmning, 11 000 kWh/år)
Slamtömning 1 000 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 3 540 kr/år
Försäkring 4 700 kr/år
Sotning 2 000 kr/år
Renhållning 2 000 kr/år
Summa ca 30 000 kr/år

Angivna driftskostnader är säljarens bedömda kostnader vid senare års nyttjande som sporadiskt använt fritidsboende med grunduppvärmning genom elpatron året runt.

OBS! Siffrorna skall ses som mycket ungefärliga. Driftskostnaderna kommer för ny ägare att skilja sig betydligt beroende på användning och investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Bra maskinhall uppförd ca 2010 med försäkringsersättning efter att den gamla ladugården raserats av snötryck. Hallen mäter ca 15 x 12 m och är uppförd i stålstomme med väggar och tak av korrugerad plåt. Ingång genom vikport mot byvägen och genom gångdörrar i båda gavlarna. Byggnaden har belysning och trefasel.

Övriga byggnader

På gården finns tre äldre mindre byggnader i form av garage, vedbod och kokhus.

Skog och mark

Skogsmark

Djuramåla har bördig skogsmark lämplig för granskog. Markerna är bitvis kuperade och i partier blockiga. Under senare år har en ny skogsbilväg anlagts vilket förbättrat åtkomstmöjligheterna väsentligt. Åldersklassfördelningen är ojämn, ungefär halva arealen utgörs av skog i röjningsåldrar därtill finns en hel del skog i avverkningsmogen ålder.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av SÖDRA som också bistått tidigare ägare med skötsel av fastigheten under senare år.

Skogsbruksplanens fältarbete är utfört februari 2018 och ur planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 68,6 ha och virkesförrådet anges till ca 5 630 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 7% tall, 61% gran, 18% löv och 14% ädellöv. Medelboniteten anges till ca 8,4 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 576 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges vid tidpunkten för planens upprättande till ca 188 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,3%.

Skogsbruksplanen anger att ca 16,1 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 4 060 m3sk utgör skog i huggningsklass S2. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper mm

Enligt skogsbruksplanen och Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” finns två registrerade nyckelbiotoper på fastigheten vilka berör avdelningarna 1 och 7 i skogsbruksplanen. Därtill finns enligt Skogsstyrelsens e-tjänst ett registrerat naturvärde, ”Askar vid väg i Djuramåla”, 0,2 ha vilket berör avdelning 26.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken, ca 1,6 ha enligt skogsbruksplanen, utgörs av småbruten åkermark i anslutning till gårdscentrat.

Marken är muntligt upplåten till 2018-12-31 och disponeras därefter av köparen. Inga stödrätter för gårdstöd följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen. Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Fiske

Till gården hör andel i samfällt fiske i del av Bräkneån.

Förvärvstillstånd

Djuramåla är belägen i sk glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen vilket innebär att förvärvstillstånd krävs i vissa fall.

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som sedan mer än ett år varit folkbokförd i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Linneryd, Älmeboda, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult eller Almundsryd. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd.

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Tingsryd Djuramåla 3:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 68,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 68,6 ha
Åkermark 1,6 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 72,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 555 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 45 000 kr
Betesmark 15 000 kr
Tomtmark 116 000 kr
Bostadsbyggnader 356 000 kr
Ekonomibyggnader 65 000 kr
Summa: 3 158 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 10 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Djuramåla Södergård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning