Högaskog

Lättillgänglig fastighet med 85 ha produktiv skogsmark och 16 500 m3sk.
Areal: 94 ha
Kommun: Båstad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/1 2020
Vid Hallandsåsen fot, på den skånska sidan, ligger den obebyggda skogsfastigheten Högaskog. Topografin och nederbörden ger optimala förutsättningar för skogsproduktion, vilket speglas i fastighetens höga medelbonitet. Fastigheten är lättillgänglig med goda drivningsförhållanden och bra skogsbilvägar. Det dominerande trädslaget är gran som utgör 81% av virkesförrådet. Betingelserna för jakt är goda med förekomst av älg, dovhjort, vildsvin mm. och mot Europaväg 6 finns viltstängsel utmed hela fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (13)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Martin Ohlsson, Sydved, mars 2017. Skogsbruksplanen ajourhållen november 2019 varvid genomförda avverkningar och tre års tillväxt beaktats. Virkesförrådet uppgår till knappt 16 500 m³sk. Medelboniteten är hög, 10,4 m³sk/ha/år och fastighetens tillväxt är knappt 600 m³sk/år.

Nyckelbiotoper

Vid prospektets upprättande fanns inga noteringar i Skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Tillgänglig för köpare fr.o.m. 2021-07-01. Förekomst av älg, vildsvin, dovhjort mm.

Ekodukt

Trafikverket planerar för en ny ekodukt på fastigheten för klövvilt, med planerad byggstart 2021. För det fall att intrångsersättning utgår tillfaller den ny fastighetsägare.

Se vidare: https://www.trafikverket.se/faunapassagehallandsas

Rättsförhållande

Fastighet

Båstad Högaskog 1:4

Ägare

Mårten Holmberg 1/2
Magnus Holmberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 94,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,5 ha
Impediment 1,1 ha
Väg och kraftledning 5,4 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 94,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 143 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Summa: 5 162 000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar om 450 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning