Sandkulla

Sandkulla med 36 ha prod. skogsmark, 6 100 m3sk och 10 ha inägomark.
Areal: 47 ha
Kommun: Boxholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2018
Skogsfastigheten Sandkulla är belägen ca 15 km väster om Boxholm och omfattar totalt 47 ha varav 36 ha utgör produktiv skogsmark och 10 ha inägomark. Området karakteriseras av ett lätt kuperat landskap med bördiga skogsmarker. Fastighetens medelbonitet bedöms till 8,3 m3sk per ha och år och det grandominerade virkesförrådet till 6 100 m3sk. Fastigheten är obebyggd och skogarna är omsorgsfullt förvaltade. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 21   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

På Sandkulla finns enligt skogsbruksplanen totalt 9,9 ha inägomark. I SAM-ansökan uppgår åkerarealen till totalt 7,71 ha. Åkermarken belägen på det norra skiftet uppgår till 3,41 ha och på det södra skiftet totalt till 4,3 ha. Marken har under en längre tid legat i vall och är klassad som permanent gräsmark i SAM-ansökan. Jordägaren har sökt det årliga EU-stödet på marken och en lantbrukare har skördat vallen enligt muntlig överenskommelse. Denna överenskommelse gäller även skörden 2018. I fastighetsöverlåtelsen ingår 7,48 stödrätter. Jordägaren söker inga stöd för betesmark på fastigheten.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2016 av Anders Thelander. Planen är uppräknad med 2017-års tillväxt och visar på en produktiv skogsareal om 36,0 ha och ett totalt virkesförråd om 6 117 m3sk eller motsvarande 170 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 8,3 m3sk per ha och år och den löpande tillväxten uppgår till 255 m3sk per år. Gran är det klart dominerande trädslaget med 58 % följt av löv och tall med 23 % respektive 19 %. I huggningsklasserna G1 och G2 finns ca 3 230 m3sk, i klasserna S1 och S2 ca 1 920 m3sk.

Nyckelbiotoper m.m.

Fastigheten berörs inte av nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens Skogens Pärlor.

Jakt

Fastighetens jakt är muntligt upplåten på ett år i taget. Jakträttsinnehavaren är uppsagd från och med den 1 juli 2019. Jaktbart vilt är främst rådjur, älg och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Boxholm Sandkulla 1:20

Ägare

Anders Axby 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,0 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 9,9 ha
Summa: 46,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 049 000 kr
Åkermark 271 000 kr
Betesmark 82 000 kr
Summa: 2 402 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 449 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Sandkulla och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning