Vreta Marker

Fastighet med jord och skog. 347 ha produktiv skogsmark, 46 299 m3sk. Fina jaktmarker.
Areal: 480 ha
Kommun: Heby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 24 900 000 SEK
Anbudsdag: 11/3 2020
Vreta Marker utgör ett rejält stycke jord och skog om 480 ha beläget cirka 45 minuters bilresa nordväst om Uppsala. På fastigheten erbjuds möjligheter till ett rationellt skogsbruk inom 347 ha produktiv skogsmark. Vidare finns jordbruksmark som ger årligt kassaflöde i form av arrendeintäkter, en bördig hybridaspplantering och inte minst goda möjligheter till spännande jakt på bland annat kronhjort, älg och rådjur.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Trädgårdsgatan 11
753 09   Uppsala
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (26)

Foto: Victor Vretlund, Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jaktstuga

Centralt beläget på det östra skiftet, norr om Brännberget, finns en jaktstuga. Byggnaden är uppförd i timmer under sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel. Vatten och el saknas. I närheten av byggnaden finns ett utedass.

Ekonomibyggnader

Ängsladan

På det östra skiftet, längs Vretaåns strand, finns en ängslada. Byggnaden används för närvarande till förvaring av redskap och maskiner. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund under ett sadeltak beklätt med plåt.

Lada

På Byholmen, mellan vägen och Vretaån på det östra skiftet, finns en äldre lada. Byggnaden är uppförd i timmer på en plintgrund under sadeltak beklätt med tegel. Byggnaden är i ett sämre skick och framförallt taket behöver ses över, såvitt byggnaden inte ska rivas.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken erbjuder en god värdetillväxt med fina förutsättningar att vidareutveckla och förädla skogsmarken vidare. Vägnätet är väl utbyggt och arronderingen är bra trots att skogen ligger i tre, men närliggande skiften. Skogsmarken inventerades i januari månad 2020 av Anemone Skog AB varpå skogsbruksplanen därefter upprättades.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 347,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 46 299 m3sk vilket ger ett medeltal om cirka 133 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 47 % tall, 21 % gran och resterande del björk om 29 % och övrigt löv om 3 %. Åldersklassfördelningen domineras av en topp med skog i den tillväxtintensiva åldern 20 – 40 år men är i övrigt jämnt fördelad över åldersklasserna.

I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag för den kommande 10-årsperioden om 13 367 m3sk varav gallring om 7 569 m3sk, föryngringsavverkning om 5 698 m3sk och naturvårande skötsel om 100 m3sk.

Äldre grandominerad skog är delvis skadad av granbarkborre och nuvarande fastighetsägare har upplåtit en avverkningsrätt med ett rotnetto om 310 kr/m3fub. Avverkningsrätten gäller avdelning 53, 55 och 70 i skogsbruksplanen. Total beräknad volym som ska avverkas uppgår till 633 m3fub. Likviden kommer att tillfalla köparen.

Om de råd som föreslås i skogsbruksplanen kring gallring, slutavverkning och övriga åtgärder följs beräknas virkesförrådet om 10 år uppgå till 51 020 m3sk vilket i medeltal ger 147 m3sk/ha. För mer information om skogen se bilagda delar av skogsbruksplanen.

Inägomark och hybridasphägn

Till fastigheten hör det enligt skogsbruksplanen 114,5 ha inägomark. Tillkommer gör 12 hektar som i skogsbruksplanen är angiven som skogsmark. Detta gäller hybridaspplanteringen, avdelning 109 i skogsbruksplanen, vilken är taxerad som åkermark. Cirka 114 hektar är angiven som åkermark enligt blockkartor hos Jordbruksverket, resterande 12,5 hektar bedöms vara beten och mindre rationella åkermarksskiften.

Idag är cirka 98 ha åkermark utarrenderat via tre separata arrendekontrakt. Det ena arrendet avser totalt 18,61 ha åkermark. Upplåtelsen gäller för en tid av 5 år i taget med tillträdesdag 15/3 2017 och avträdesdag den 14/3 2022. Uppsägning ska ske senast tre månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften uppgår per arrendeår till 1 000 kr/ha exklusive moms. Samtliga stödrätter avseende arrendestället är jordägarens egendom och dessa skall återgå till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande.

Det andra arrendet avser totalt 42,5 ha åkermark. Upplåtelsen gäller för en tid av 5 år i taget med tillträdesdag den 1/10 2011. Uppsägning ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften uppgår per arrendeår till 1 250 kr/ha exklusive moms. Samtliga stödrätter avseende arrendestället är jordägarens egendom och dessa skall återgå till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande.

Det tredje arrendet avser 36,84 ha åkermark. Upplåtelsen gäller för en tid av 5 år i taget med tillträdesdag den 4/11 2003. Uppsägning ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. Arrendeutgiften uppgår per arrendeår till 1 000kr/ha exklusive moms. Arrendeställets totala antal stödrätter fördelas mellan arrendator och jordägare med hänsyn till värdet av tilläggsbelopp respektive grundbelopp. Arrendator erhåller vid arrendets upphörande det totala antalet stödrätter som motsvarar tilläggsbeloppet i förhållande till stödrätternas totala värde. Resterande antal stödrätter erhåller markägaren.

Cirka 11 ha åkermark är stängslat och planterat med hybridasp. Hybridaspen planterades 2015. Föregående år fick fastighetsägaren cirka 33 500 kr i stöd från Jordbruksverket för denna plantering. I skogsbruksplanen är hybridaspen dock angiven som skogsmark, avdelning 109.

Samtliga stödrätter för den mark som ej är utarrenderad övergår vederlagsfritt till en köpare.

Fastigheten ingår i Tvärtegsbäckens dikningsföretag där dikesrensande åtgärder sker vid behov.

Jakt

Jakten på fastigheten är mycket god med förekomst av bland annat älg, kronhjort, rådjur och vildsvin. Jakten bedrivs i egen regi av fastighetsägarna på skiftena Vreta och Finnsholmen, om cirka 338 hektar. På Gräsbodelen, de södra skiftena om cirka 143 hektar, är jakten utarrenderad med ettårsavtal till Gräsbo jaktlag. Nuvarande fastighetsägare har tidigare varit erbjudna två platser i Gräsbo jaktlag.

Övrigt

Genom fastigheten rinner Vretaån, ett av de större tillflödena till Tämnaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Heby Vreta 1:9

Ägare

Bengt Idinge 1/8
Göran Sundvall 1/8
Tomas Gahn 1/8
Anders Nyréns dödsbo 1/8
Erik Tiblom 1/8
Karl Håkan Svennewall 1/8
Bengt Sundvall 1/8
Lars Anders Lundquist 1/8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 451,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 347,4 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 3,2 ha
Inägomark 114,5 ha
Övrigmark 15,5 ha
Summa: 480,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 9 042 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Åkermark 2 108 000 kr
Betesmark 77 000 kr
Summa: 11 234 000 kr

Inteckningar

Det finns två stycken penninginteckningar uttagna om totalt 5 735 000. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Vreta Marker och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning