Annestorp

Stor och bördig skogsfastighet
Areal: 90 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 000 000 SEK
Större skogsinnehav med goda möjligheter till jakt och rekreation med närhet till Göteborg.

Nu finns möjligheten att förvärva en skogsfastighet på hela 90 hektar strax söder om Göteborg. Genom fastighetens kuperade marker finns bra skogsbilvägar. Skogsmarken är bördig och bjuder på allt från växtliga plantskogar till äldre slutavverkningsmogen skog. Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 80 hektar och skogen har ett bedömt virkesförråd på ca 17 900 m³sk. På fastigheten ligger sjöarna Mellersta och Lilla Abborrsjön samt delar av flera mindre sjöar. Det finns också goda möjligheter till jakt, rekreation och ett aktivt friluftsliv med närhet till Göteborg.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Annestorp

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastigheten omfattar 90,4 hektar varav 79,7 hektar produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan som upprättats i februari 2023 av Alexander Odenius Skogsfakta. Fastigheten utgörs av två skiften som ligger nära varandra, se karta. Skogsmarken har en bedömd virkesvolym om totalt ca 17 900 m³sk efter uppräkning med tillväxt för 2023. Medelvirkesförrådet uppgår till 218 m3sk per hektar produktiv skogsmark.

Skogsmarken är bördig och bjuder på skog i olika åldrar. Den böljande marken medför rörligt markvatten som resulterar i virkesrika och stamtäta högproducerande granbestånd. Den årliga tillväxten är beräknad till 440 m3sk med hänsyn till skogsbruksplanens föreslagna åtgärder. Markens genomsnittliga produktionsförmåga är mycket god och bedömd till 9,4 m3sk per ha och år. Virkesförrådet fördelar sig på tall (15%), gran (81%) och löv (4%). För mer information se bilagda skogsbruksplan. Under planperioden finns ett avverkningsförslag på totalt ca 11 200 m3sk vilket ger dig som köpare möjligheten att omsätta din investering i pengar.

Avdelning 18 och 25 är markerade som kalmark (K1) i skogsbruksplanen. Dessa avdelningar är genom Södra planterade med gran i april 2023.

Nyckelbiotoper/naturvärden

Enligt Skogsstyrelsens inventering finns områden med sumpskog på fastigheten. Inga nyckelbiotoper finns registrerade. (Källa www.skogsstyrelsen.se)

Jakt

På fastigheten finns goda möjligheter till jakt på småvilt, älg och vildsvin. Älgjakten är idag muntligt upplåten till Idala Jaktklubb. För en ny ägare finns möjlighet att gå med i jaktklubben som idag bedriver jakt på både högvilt och småvilt på ca 1300 hektar.

Fiske

Det finns ingen uppgift om tillgång på fisk i de sjöar som ligger på fastigheten.

Övrigt

För underhåll och skötsel av skogsbilvägarna fås statliga bidrag och medför därför ingen årlig kostnad.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Kungsbacka Annestorp 1:5, Idala-Kyrkotorp 1:2, Idala Gårdshorn 1:3

Ägare

Kerstin Lindén 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,7 ha
Impediment 6,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 2,7 ha
Summa: 90,4 ha

Taxeringsvärde

Efter avslutad lantmäteriförrättning kommer fastigheten få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Eftersom fastigheten säljs under en pågående lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering finns inget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier