Åsbräcka

Välhävdad åkermark
Areal: 34 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Åker
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2023
Bördig åker- och betesmark samt skog, allt samlat i en rationell ägofigur med god tillgänglighet.

Genom Areal i Göteborg utbjudes nu en större sammanhängande jordbruksfastighet i ett skifte med ca 20,5 ha åkermark, 5 hektar betesmark och 6,5 ha produktiv skogsmark, allt samlat i en rationell ägofigur med god tillgänglighet, belägen vid Åsbräcka kyrka på den östra sidan av Göta Älv.

Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Åsbräcka

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 27,2 ha. Utifrån blockkartan bedöms ca 20,5 hektar vara åkermark och ca 5 hektar bete. Götaälvdalen är en sprickdal med överlag finkorniga jordar. Detta är något som även gäller fastigheten där åkermarken främst utgörs av lerjordar med lättlera, men här finns även delar med lite svartjord. Åkerskiftena är stora, rationella och lättillgängliga från väg. Åkermarken är systemtäckdikad som har god funktion. Åkermarken har brukats ekologiskt sedan slutet av 1990-talet och uppfyller KRAV-certifierad odling. Åkermarken är idag utarrenderad och är tillgänglig för nya ägare från 1 januari 2024. Åkermarken kommer efter arrendets upphörande kommer lämnas höstplöjd. Betesmarken på fastigheten är idag
utarrenderad och är tillgänglig för en ny ägare 1 januari 2024.

Skogsmark

Fastigheten har enligt den nyupprättade skogsbruksplanen en produktiv skogsmarksareal om 6,5 hektar med ett totalt virkesförråd om 1 355 m³sk. Detta ger ett medeltal om 208 m³sk/ha. Skogen utgörs av lövskog i huggningsklasserna G1, G2 och S3. Boniteten bedöms till 5,3 m³sk/ha och år. För mer information se bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad år 2022 av Alexander Odenius Skogsfakta. Alexander Odenius har uppräknat skogsbruksplanen med ett års tillväxt samt anpassat den efter genomförd lantmäteriförrättning där fastigheten nybildats efter avstyckning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper enligt myndigheternas öppna arkiv. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Jakt

I området förekommer dov- och kronhjort, älg, rådjur och vildsvin i varierande omfattning, samt övrigt småvilt. Idag samordnas jakten i ett större jaktlag tillsammans med grannfastigheterna. Jakten är idag muntligen upplåten och är tillgänglig för en ny ägare från och med den 1 juli 2024. De jaktanordningar i form av torn, vakplatser mm som finns inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Åsbräcka 1:14

Ägare

Martin Lundberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 27,2 ha
Summa: 33,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har efter genomförd lantmäteriförrättning inte åsatts något nytt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är dagsläget samintecknad med annan fastighet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier