Åsteby

Ett gott stycke värmländsk skog
Areal: 312 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2022
Skogsfastighet med god arrondering och välskötta bestånd, bra nät av skogsbilvägar.

Skogsfastighet med god arrondering och välskötta bestånd. Belägen i Åsteby, ca 15 km norr om Torsby nära Vägsjöfors. Egendomen är en obebyggd och välskött skogsfastighet med bra nät av skogsbilvägar. Totalarealen uppgår till 311,9 hektar varav 275,9 hektar är produktiv skogsmark. Den består av två närliggande skiften som har en areal på 15,5 respektive 296,4 hektar. Fastighetens beräknade virkesförråd är 35 795m³sk varav 27 465 m³sk återfinns i huggningsklass G1. Medelboniteten är 5,9 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är 65 % tall, 26 % gran och 9 % löv. Fastigheten är under avstyckning.

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Åsteby

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Ekonomibyggnad

Det finns en äldre sågverksbyggnad med sågbänk belägen närmast byn på västra delen av egendomen.

Åker- och betesmark

Åkermarken och betesmarkens areal på fastigheten uppgår till 1,1 hektar och är belägen i den västra delen av skiftet.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad i juni månad 2019 av Per Simberg. Justering har gjorts för utförda åtgärder och sedan är planen uppräknad med två års tillväxtsäsonger i planprogrammet PC-Skog. En mindre mängd vindfällen har upparbetats, vilket inte har tagits hänsyn till. Den produktiva arealen är 275,9 hektar och har ett beräknat virkesförråd på 35 795 m³sk vilket ger ett medelförråd på 131 m³sk/ha. Medelboniteten är 5,9 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är 65 % tall, 26 % gran och 9 % löv. Cirka 3 600 m³sk finns i huggningsklasserna G2, S1 och S2. För mer information om skogstillståndet, se de bifogade utdraget från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på egendomen.

Jakt

Fastigheten ingår i Åsteby VVO som omfattar cirka 1600 hektar. Jakträtten är upplåten med 5 skriftliga nyttjanderätter för ändamålet jakt och vardera nyttjanderätt omfattar 50 hektar.

Två av nyttjanderätterna upphör att gälla 30/6–2022 och har ändamålet ”all slags jakt”.
Det finns även en nyttjanderätt med ändamål för enbart småviltsjakt. Nyttjanderätten löper ut 30/6–2024. De resterande två nyttjanderätterna upphör att gälla 30/6–2025. Den ena nyttjanderätten har ändamålet ”all slags jakt” och den andra har bara rätt till älgjakt.

Jaktlaget har ett 49-årigt avtal för marken där slaktboden är uppförd.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Åsteby 1:261

Ägare

Ulla Hoflin 1/3
Thomas Hoflin 1/3
Margareta Hoflin 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 275,9 ha
Skogsimpediment 30,5 ha
Väg och kraftledning 4,3 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 311,9 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser område av fastighet. Därför är inget taxeringsvärde fastställt.

Inteckningar

Fastigheten kommer överlåtas utan belastande pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Åsteby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Åsteby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier