Björkerås

Stor välskött skogsfastighet. Fiske och jakt, vildsvin, älg och dovhjort.
Areal: 146 ha
Kommun: Osby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2020
Björkerås är en rejäl obebyggd skogsfastighet i Skånes nordligaste delar, mindre än en kilometer från Småland. Fastighetens åldersklassfördelning domineras av yngre skog i huggningsklass R2 och G1, med en hög löpande tillväxt och en dominans av barrskog. Fastigheten är välskött med väl underhållna diken och vägar. Möjligheterna till fiske och jakt är goda. God förekomst av klövviltsarterna vildsvin och älg samt förekomst av dovhjort. Ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning avseende bostadsbyggnaden med omkringliggande damm och skog är inlämnad till Lantmäteriet oktober 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (16)

Foto: Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Oskar C Nilsson, Sydved, juli 2018.
Planen har korrigerats med två års tillväxt samt korrigerats för genomförda avverkningar och genomförda planteringar.

Avverkningar har genomförts som gallring av avdelning 36,37,57,66 och 67 samt slutavverkning av avdelning 84. Vidare har avverkning av barkborreträd skett i avdelning 32,34 och 74. Virkesförrådet i dessa avdelningar har inte korrigerats i avdelningsbeskrivning, men de ytor som slutavverkats har särskilt noterats i skogskartan och hänsyn har tagits till samtliga avverkningar i presenterat virkesförråd nedan.
Virkesförrådet domineras av gran och uppgår totalt till knappt 17 500 m³sk, motsvarande 123 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 9,6 m³sk/ha/år.
Avdelningar i huggningsklass K1 kommer inte att återplanteras, återbeskogningsskyldigheten enligt 5§ Skogsvårdslagen åligger köparen att utföra.
Förekomst av granbarkborreangrepp har konstaterats i viss omfattning. Kontakta Martin Lindskog för närmre information.

Nyckelbiotoper

Tre nyckelbiotoper om sammanlagd areal 1,4 ha fanns registrerade vid upprättandet av föreliggande fastighetsbeskrivning. Område med naturvärde, ädellövskog samt fornåkrar.

Jakt

Fastigheten ingår i norra Osby älgskötselområde. http://osbyalg.se/
God förekomst av klövviltsarterna vildsvin och älg samt förekomst av dovhjort.
Jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-07-01.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Simontorpsån, se vidare under punkten gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

Osby Björkerås 1:2

Ägare

Gunilla Rydgård 1/3
Christina Larsson 1/3
Boye Jonsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 146,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 141,6 ha
Impediment 3,3 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Summa: 146,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2019, korrigerad för pågående fastighetsbildning. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 50 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning