Björnberget

Välskött med god tillgänglighet
Areal: 44 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2023
Sammanhängande, obebyggt skogsskifte med bra tillväxtskogar.

Välskött och obebyggt skogsskifte om totalt 44,9 ha varav 43,7 ha är produktiv skogsmark. Skiftet är beläget nordväst om Ljusdal och är tallskogsdominerat. Består till övervägande del av röjnings- och gallringsskogar (R2, G1 och G2) på frisk skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 100 m³sk. Bonitet om 5,3 m³sk/ha/år. God tillgänglighet genom de skogsbilvägar som korsar skiftet. Försäljningsobjektet erbjuder jakträtt inom Björnbergets jaktklubb.

Skogsskiftet är en delförsäljning och försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 2 500 000 kr.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Björnberget

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsbruksplan

Skogsmarken är inventerad i april 2023 av Jan Andersson skogstjänster. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 44,9 ha varav 43,7 ha är produktiv skogsmark.

Virkesförrådet uppgår i planen till 6131 m³sk vilket ger ett medelförråd om 140 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn i klasserna 10-69 år, med skog framför allt i åldersklasserna 40 till 69 år samt 10 till 20 år. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 255 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 73% tall, 24% gran och 3% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår för närvarande i Björnbergets jaktklubb om ca 5 200 ha. Älgjakten är fördelad på två jaktlag och småviltjakten bedrivs över hela området. Då jakten är upplåten för innevarande jaktår 2022/23, disponerar ny ägare jakträtten från och med jaktåret 2023/24. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten för fortsatt ingående i jaktklubben, kontaktperson är Lennart Henriksson, 070–3403327.

Fiske

Fisket i området administreras av Ljusdals FVO, se mer info på https://www.ljusdalsfvo.se

Vägar

Fastigheten har andel i Ljusdal Sandvik Ga:3 och Åkersta Ga:2, avseende vägar. Enligt säljaren sker utdebitering en gång per år och avgiften för hela fastigheten har varit 2 770 kr per år. Detta kommer att proportioneras efter avstyckning.

Försäljningsobjektet har även del i två vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Dessa är Klippängesvägen som leder upp till Björnberget (övre västra delen av försäljningsobjektet) samt stickvägen som ligger söder om den före detta avfallsanläggningen (sydväst om försäljningsobjektet). De berörda vägsträckorna förvaltas gemensamt med angränsande fastigheter.

Forn- och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan lämpligen överföras till annan fastighet som sedan tidigare ägs av köparen. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Ångsäter 8:19, del av

Ägare

Gunnar Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret saknas då försäljningsobjektet utgör område av fastighet.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka för förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Fastighetsmäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier