Boalt

Strandlinje i Vesljungsjön, 121 ha produktiv skogsmark, 21 000 m3sk, jakt och fiske.
Areal: 131 ha
Kommun: Osby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2019
Boalt är en rejäl skogsfastighet i Skånes nordligaste delar, mindre än en kilometer från Småland. Fastigheten har en jämn åldersklassfördelning och domineras av barrskog. Dikena är överlag väl underhållna, vilket borgar för en fortsatt hög virkesproduktion. Möjligheterna till fiske och jakt är goda. God förekomst av klövviltsarterna rådjur, vildsvin och älg och i viltvattnen kan fågeljakt med fördel bedrivas.

Ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning avseende bostadsbyggnaden med omkringliggande åkrar är inlämnad till Lantmäteriet april 2019.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (14)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Knappt 7 ha inägomark av ortsvanlig kvalitet. Ungefär halva arealen är muntligt upplåten för sedvanligt jordbruk och resterande brukas som viltåkrar. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad januari 2017 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Planen har korrigerats med tre års tillväxt samt korrigerats för genomförda avverkningar. Virkesförrådet domineras av gran och uppgår totalt till knappt 21 000 m3sk, motsvarande 173 m3sk/ha. Medelboniteten är skattad till 7,3 m3sk/ha/år. Avdelningar i huggningsklass K1 kommer inte att återplanteras, återbeskogningsskyldigheten enligt 5§ Skogsvårdslagen åligger köparen att utföra senast 2021-06-30. Förekomst av granbarkborreangrepp har konstaterats i viss omfattning. Kontakta Martin Lindskog för närmre information.

Nyckelbiotoper

Fanns inte registrerade vid upprättandet av föreliggande fastighetsbeskrivning.

Jakt

Fastigheten ingår i Vittsjö älgskötselområde. http://alg.gundrastorp.se/ God förekomst av klövviltsarterna rådjur, vildsvin och älg och i viltvattnen kan med fördel fågeljakt bedrivas. Jakten är tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Fiske

Fisket i Vesljungasjöns förvaltas av Vesljungasjöns FVOF, fastigheten har fiskerätt i sjön. Vesljungasjön är cirka 55 ha stor och ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är långgrund och förekommande fiskarter är gädda, abborre, mört och sutare. Badstranden, i östra delen av sjön, är populär.

Övrigt

Äldre ladugård med uppskattad byggyta om cirka 100 m², belägen i avdelning 20 i skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

Osby Boalt 1:8, del av

Ägare

Lisbeth Ahlkvist 1/2
Lena Molnar 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 121,2 ha
Skogsimpediment 1,9 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 6,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 131,3 ha

Taxeringsvärde

För fastighetens taxeringsvärden se prospektet nedan.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning