Bograngsberget

Nyss gödslat i Bograngen
Areal: 321 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2022
Välskött skog med bra vägnät. Den produktiva skogsmarken uppgår till 217,7 ha. Ingår i viltvårdsområde.

Söder om Bograngen ligger denna tilltalande skogsfastighet med god arrondering, prima skogsbilvägar och hela 125 hektar nyss gödslad kvalitetsskog. Skogen är välskött och investeringarna i vägnätet bidrar till låga drivningskostnader. Den produktiva skogsmarken uppgår till 217,7 hektar och har en uppskattad virkesvolym om 24 200 m³sk. Största delen av virkesvolymen utgörs av gallringsskog men där finns även 5 900 m³sk slutavverkningsbar skog. Medelboniteten är 5,2 m³sk per hektar och år. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar 8 685 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Bograngsberget

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarkens areal omfattar totalt 321,3 hektar varav 217,7 utgörs av produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet bedöms till 24 261 m³sk vilket ger ett medeltal om 111 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 5,2 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är 79 procent tall, 18 procent gran och 3 procent löv. Fastigheten har en relativt jämn åldersklassfördelning och större delen av virkesvolymen återfinns inom huggningsklassen G1. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesvolymen till 5 900 m³sk varav 1 500 m³sk finns inom S2. Fastigheten har ett välutbyggt vägnät som ökar tillgängligheten i skogsmarken. Samtliga vägar har nyligen upprustats. Större delen av den produktiva skogsmarken är gödslad 2018 och gödslingens produktionshöjande effekt beräknas kvarstå i cirka sex år till. Totalt är det 41 avdelningar med en summa om 125,4 hektar som har gödslats. Hänsyn till gödslingens resterande volymproduktion har inte beaktats i skogsbruksplanen. Beräknad återstående gödslingseffekt är 1125 m³sk . Det baseras på sex års ytterligare gödslingseffekt med en adderad tillväxt om 1,5 m³sk per år och hektar över den gödslade arealen om 125 hektar.

För mer information om skogstillståndet, se det bifogade utdraget från skogsbruksplanen och dess tillhörande kartor. Skogsbruksplanen är upprättad i september 2022 av Göran Klarström.

Skogsgödsling

Skogsgödsling är en kortsiktig, produktionshöjande åtgärd där näring tillförs för att höja tillväxten på skogen. Gödslingens effekt varar i ungefär 10 år och den förväntas öka virkesförrådet med 10–20 m³sk per hektar där gödslingen har utförts. Gödslingen kan ge en ökad ekonomisk avkastning på 10–15 procent. Informationen är tagen från skogsskötselserien nr 16 som handlar om produktionshöjande åtgärder. För mer information om produktionshöjande åtgärder läs skogsskötselserien nummer 16 som finns på Skogsstyrelsens hemsida.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop om 0,2 hektar. Den är belägen i skogsbruksplanens avdelningar 42 och 51.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Skråckarbergets viltvårdsområde som omfattar 8 685 hektar. Fastigheten har tre jakträtter varav två som kan upplåtas vidare. Fastighetsägaren nyttjar en jakträtt.

Viltvårdsområdet är uppdelat i tre delområden där älgjakten bedrivs. Småviltsjakten bedrivs på hela viltvårdsområdets areal.

Två jakträtter är upplåtna där avtalen löper ut 1/7–2023.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Medskogsälvens fvof.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Bograngsberget 1:39

Ägare

Per Mattsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 328,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 217,7 ha
Skogsimpediment 98,8 ha
Väg och kraftledning 3,9 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 321,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 542 000 kr
Skogsimpediment 170 000 kr
Summa: 4 712 000 kr

Inteckningar

Det finns ett uttaget datapantbrev om 5 625 000 kr som övergår till köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Bograngsberget & vill bli kontaktad

Mäklaren för Bograngsberget kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier