Dansereds Gård

Större gård med boende, djurstall, jordbruksmark och skogsmark.
Areal: 136 ha
Kommun: Göteborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/12 2021
Visning:
5/12 kl 11:00-13:00
Större lantgård öster om Göteborg i Lärjeåns dalgång vid Bergums kyrka. Här finns en gårdsdel med gårdscentrum, bostadsbyggnader och ekonomibyggnader och drygt 50 ha jordbruksmark och ett par km norrut finns skogsskiftet på dryga 80 ha. På gården drivs idag ekocertifierad köttdjursproduktion (dikor) samt en omfattande entreprenadverksamhet i närområdet med gården som utgångspunkt.

Möjlighet finns att lägga bud på hela fastigheten eller två delar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (19)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Äldre bostadshus i 1 ½ plan med källare under del av huset. Bostaden är enligt uppgift byggd 1858 och har enligt taxering en boyta på 120 kvm. På bottenvåning finns hall, bad-/tvättrum med dusch och tvättmaskin, kök, sovrum och vardagsrum. På övervåning pågår renovering och det är förberett för kök, hall och två rum. I källaren finns förrådsutrymmen och här finns även ackumulatortanken för vedpannan. Det är vattenburen värme med vedpanna och ackumulatortank (1 800 liter) samt elpatron. Fastigheten har eget vatten från borrad brunn (2019) och avlopp till trekammarbrunn med ny infiltration (2014) som är godkänd. Bostaden är i behov av underhåll och renovering.

Lägenhet

Nyare lägenhet (2009) som byggts till på garaget. På entréplan finns hall, sovrum och stort badrum med dusch och tvättmaskin. På övervåning finns kök, vardagsrum och sovrum/kontor. Boytan är enligt taxering 93 kvm. Det är vattenburen värme med elpatron och 500 l ackumulatortank. Det är även framdraget för att kunna ansluta till vedpannan i bostaden.

Tomt

Invid gårdscentrum ligger en avstyckad tomt, Dansered 3:17, som är på drygt 3 000 kvm och som ingår i försäljningen.

Jaktstuga

På skogsskiftet i avdelning 24 finns en rejäl jaktstuga om ca 45 kvm uppförd med liggande timmer under ett tegeltak. Här finns goda möjligheter till en fika under jakten eller att pusta ut efter arbete i skogen. Renovering av golvet i stugan pågår.

Energideklaration

Ingen energideklaration är upprättad. Säljaren har för avsikt att i köpekontraktet ha med en klausul om att det inte skall upprättas någon energideklaration.

Driftskostnader

Total elförbrukning ca 35 000 kWh, renhållning ca 1 500 kr, vatten och avlopp ca 1 500 kr, försäkring inkl näringsverksamhet ca 37 000 kr, vägavgifter 6 950 kr (2021).

Ekonomibyggnader

Ladugård

Stor ladugård som är påbyggd i etapper. Äldre del som innehåller loge och förråd. I denna del finns utrymmen för hantering av ved och halm. I vinkel har sedan tillbyggts (2015) en stor och luftig hall för dikor uppdelad i två boxar med plats för 40 kor i ekocertifierad drift. Hela byggnaden är konstruerad för enkel hantering av djuren med skrapgång för utgödsling med traktor till gödselplattan utanför och ett körbart foderbord för utfordringen. Byggnaden är stor och rymlig vilket ger goda möjligheter till flexibel användning för olika typer av verksamhet.

Maskinhall

Invid ladugården finns en maskinhall i plåt med plåttak och grusat golv. Byggytan är ca 225 kvm.

Garage

Vidbyggt med lägenheten finns ett garage/förråd om ca 50 kvm. Det är byggt i trä med plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns på fastigheten 50,3 hektar inägomark. Enligt skiftesredovisning för EU-stöd uppgår den stödberättigade egna marken till 47,72 ha varav 7,69 ha är betesmark och ca 40 ha är åkermark. Årligt EU-stöd inklusive arrenderade marker uppgår till ca 300 000 kr. Åkermarken är omställd till ekocertifierad odling. Det är huvudsakligen lerjordar och markerna är bra dränerade.

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 79,7 hektar produktiv skogsmark på ett större skifte och den har en bedömd virkesvolym om totalt ca 13 000 m3sk. Det finns en skogsbruksplan som är upprättad i september 2019 av Södra/Skogspartner. Skogsbruksplanen har uppräknats med teoretisk tillväxt till och med 2021. Inga åtgärder har gjorts i skogen efter skogsbruksplanens upprättande. En stor del av skogsmarken består av växtlig medelålders skog och enligt skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på drygt 2 000 m3sk för den aktuella perioden 10-års perioden.

Den årliga tillväxten är beräknad till 562 m3sk vilket gör att virkesförrådet på tio år ökar med ca 3 500 m3sk (ca 27 %) om planens rekommendationer följs. Markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 8,2 m3sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (48%), tall (31%), löv (20%), och ädellöv (1%). För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan.

Naturvård

Ett område om ca 7 hektar av fastigheten ligger inom naturreservat Vättlefjäll. Privata markägare inom naturreservatet är dock tillåtna att bedriva skogsbruk förutsatt att hänsyn tas till kulturmiljön och friluftslivet.

I avdelning 38 finns ett område som enligt Skogsstyrelsens inventering har höga naturvärden. Det ett område med lodytor och rasbranter.

Jakt

Jakten disponeras av släkting enligt avtal. Ny ägare erbjuds möjlighet att gå med i jaktlaget efter sedvanlig prövotid. Det är viltrika marker med älg, rådjur, vildsvin och småvilt. Älgjakten samordnas i älgjaktslag och ingår i älgskötselområde.

Fiske

På fastigheten finns det mycket goda möjligheter till fiske då man har del i ett stort antal sjöar i Vättlefjäll, där vissa även hyser inplanterad ädelfisk, samt i Lärjeån.

Övrigt

Möjlighet finns även att lägga bud på fastigheten i två delar:

Skifte A – Skogsskifte om dryga 80 ha
Skifte B - Gårdsdelen om ca 52 hektar inkl byggnader och
avstyckad tomt

Möjlighet finns även att förvärva befintligt lösöre och djurbesättning samt även överta en del av den på gården bedrivna entreprenadverksamheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Göteborg Dansered 4:1, Dansered 3:17

Ägare

Hans Askenhed 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 136,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,7 ha
Impediment 2,0 ha
Inägomark 50,3 ha
Övrigmark 1,3 ha
Vatten 1,9 ha
Summa: 135,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 3 792 000 kr
Betesmark 452 000 kr
Skogsmark 2 609 000 kr
Skogsimpediment 27 000 kr
Tomtmark 1 055 000 kr
Ekonomibyggnader 3 459 000 kr
Bostadsbyggnader 2 828 000 kr
Summa: 14 222 000 kr

Inteckningar

Det finns 12 pantbrev uttagna i fastigheten om totalt 3 870 000 kr. Det är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Dansereds Gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning