Everleaf Forest AB

Bolagsskog i nordöstra Skåne.
Areal: 529 ha
Kommun: Osby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 70 000 000 SEK
På uppdrag av Everleaf Forest Holding AB utbjuds härmed till försäljning samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Everleaf Forest AB (559052-5613). Bolaget äger den obebyggda skogsfastigheten Osby Rumpeboda 1:10, belägen i nordöstra Skåne. Fastigheten har sin början 7 km nordost Lönsboda utmed väg 119 och sträcker sig vidare i ost-nordostlig riktning för att i öster direkt gränsa mot Blekinge. I norr är det endast ett stenkast bort till Kronobergs län.

Fastighetens ägofigurer kan inte bli bättre, i ett skifte från väster till öster om totalt 529 ha. Malmö ligger bilvägen cirka 13 mil från fastigheten.

Fastighetens totala landareal uppgår till 529 ha, varav 507 ha utgörs av produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om cirka 97 000 m3sk, i enlighet med nyupprättad skogsbruksplan. Skogsmarken är barrskogsdominerad och medelboniteten bedöms uppgå till 7,2 m3sk per ha.
Fastigheten har historiskt varit en del av Ulvshults kronopark, ägd av Domänverket och Sveaskog. Den har förvaltats på ett professionellt vis och sedan nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2016 har förvaltningen ombesörjts, på ett likaledes professionellt vis, av Sydved.

Försäljningen av Everleaf Forest AB innebär ett sällsynt tillfälle för såväl fysiska som juridiska personer att förvärva en mäktig skogsegendom i bolagsform, dessutom helt utan den vanliga problematiken med jordförvärvslagens förvärvsprövning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (31)

Foto: Husfoto och Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad

Intill Simontorp, Osby Kätteboda 1:17 finns en fallfärdig ekonomibyggnad.

Byggnader på ofri grund

Invid Kättebodadammen har Kätteboda fiskeklubb låtit uppföra klubbstuga och vindskydd.

Skog och mark

Åkermark

Intill Kättebodadammen finns enligt skogsbruksplanen 1,2 ha betesmark samt 6,7 ha försumpad f.d. betesmark. Betesmarken är inte klassificerad i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län. Betesmarken är inte upplåten.

Skogsmark

Fastigheten är belägna inom nordöstra Skånes höglägesskogar. Inom detta område råder ett tämligen fuktigt klimat och terrängen är kuperad, där markerna ligger kring 150 meter över havet. Skogsproduktionen i området är relativt god tack vare det rörliga markvattnet i sluttningarna.

Uppgifterna om skogstillståndet nedan kommer från skogsbruksplan, upprättad av Per-Ola Olsson, Sydved, februari-mars 2021. Total landareal anges till 528,9 ha med ägoslagsfördelningen 507,1 ha produktiv skogsmark, 10,2 ha myrimpediment, 2,0 ha inägomark samt 9,6 ha väg, linjeavdrag och övrig areal. Vattenarealen anges till 5,8 ha. Arealskillnaden som råder mellan skogsbruksplanen och den formella landarealen enligt fastighetsregistret är således 2,3 ha.

Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 96 629 m³sk. Av denna volym utgörs 87 294 m³sk (455,3 ha) av skog klassad som skogsmark med generell hänsynsnivå till naturvården (PG). 4 202 m3sk (19,9 ha) klassas som skogsmark med förstärkt miljöhänsyn (PF). 3 612 m3sk (19,7 ha) klassas som skogsmark med viss skötsel för främjande av naturvårdsmål (NS) och resterande del, 1 521 m³sk (12,2 ha), är i planen föreslagen som skogsmark som skall lämnas orörd till förmån för naturvården (NO). Trädslagsfördelningen anges till 46% tall, 45% gran, 8% björk och 1% övrigt löv, ädellöv och lärk.

Medelboniteten för hela den produktiva skogsmarksarealen (507,1 ha) uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,2 m³sk/ha/år. Den förväntade tillväxten för den produktiva skogsmarksarealen som är klassad som PG förväntas enligt planen under planperioden bli sammanlagt 29 709 m3sk. Tillväxten för samtliga målklasser, PG-NO, förväntas totalt bli 31 783 m3sk under samma period.

Återbeskogning

Säljaren kommer inte att genomföra återbeskogning av avdelning 39 och 127, klassificerade som huggningsklass K1.

Nyckelbiotop

Inga av Skogsstyrelsen inventerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns 2021-03-01 registrerade på fastigheten (Källa, SeSverige.se). Föregående ägare, Sveaskog, har själv identifierat en nyckelbiotop i avdelning 59, på eget initiativ och för egen räkning. Den redovisade uppgiften kan avvika beträffande områdets faktiska nyckelbiotopsstatus, artinnehåll och arealmässiga avgränsning.

Vägar

Fastighetens södra gräns utgörs av den allmänna vägen 119.
Vägnätet inom fastigheten är väl utbyggt och så sent som 2020 nyanlades en skogsbilväg i fastighetens västra del, för att göra terrängtransportavstånden ännu kortare.
Se vidare under punkten servitut.

Jakt

Den jaktintresserade finner i dessa marker jakt- och naturupplevelser, där områdets främsta högvilt är älg.
Fastigheten ingår i Örnened älgskötselområde, www.örkenedsälgen.se.
Vildsvinsstammen är i ökande. Med de omväxlande naturtyperna ges också ypperliga möjligheter till småviltsjakt.
Jakträtten är upplåten på ettårs basis till Ulvshults jaktklubb.

Fiske

Även sportfisket är förnämligt med Kättebodadammen och Tranegöl, med framförallt regnbåge och abborre. Fisket arrenderas sedan länge av Kätteboda fiskeklubb. Föreningen av aktiv med löpande utsättning av fisk och man har låtit uppföra ändamålsenliga och vackra byggnader och vindskydd.

Rättsförhållande

Fastighet

Osby Rumpeboda 1:10

Ägare

Everleaf Forest Ab 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 531,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 507,1 ha
Impediment 10,2 ha
Inägomark 2,0 ha
Väg och kraftledning 9,6 ha
Summa: 528,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 133 000 kr
Skogsmark 43 177 000 kr
Skogsimpediment 37 000 kr
Summa: 43 347 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte då försäljningsobjektet utgörs av Everleaf Forest AB.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-04-26
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning