Fors-Böle

Produktionsskog vid Bispgården
Areal: 266 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2023
Fint belägen vid Bispgården med 217 ha skogsmark, 26 012 m³sk, och hög tillväxt. Jakt på 10 800 ha.

Skogsfastighet med mycket stor andel växande gallringsskogar med hög tillväxt! Fastigheten som är belägen strax väster om Bispgården i Ragunda kommun har en total areal om ca 266 ha och ett virkesförråd om 26 012 m³sk. Av det totala virkesförrådet är hela 18 056 m³sk G1 skog och 4 625 m³sk är S1 och S2 skog. Åldersfördelningen visar på klart övervägande andel skog inom 10-60 år. Fastigheten har en mycket fin årlig tillväxt om 1 087 m³sk som stadigt ökar på det nuvarande virkesförrådet. Genomsnittligt virkesförråd är 120 m³sk/ha. Goda jaktmöjligheter då fastigheten idag ingår i viltvårdsområde som förfogar över ca 10 800 ha.

Fastigheten bör ses som:
– Ett mycket gott investeringsalternativ med dess stora andel växande gallringsskogar som ger hög årligt tillväxt (1 087 m³sk)
– Möjlighet att nyttja den avverkningsbara skogen som tillskott till finansiering alternativt löpande driftskostnader
– Goda jaktmöjligheter inom stort viltvårdsområde som förfogar över ca 10 800 ha

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Fors-Böle

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2023 av Thomas Sandin, Sandins Natur o Skogstaxering. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 217,1 ha och har ett virkesförråd om 26 012 m³sk varav hela 18 056 m³sk är G1 skog och 4 625 m³sk är S1 och S2 skog. Virkesförrådet med ett medeltal om 120 m³sk/ha, medelbonitet om 4,7 m³sk/ha och en fin årlig tillväxt om 1 087 m³sk. Åldersfördelningen visar på klart övervägande andel yngre gallringsskog men även viss äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är talldominerad (43 %) följt av gran (38 %) och löv (19 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av hjälpplantering på 3 ha och återväxtkontroll på 3 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På skifte 2 finns en biotop benämnd ”Äldre naturskogsartade skogar”. På skifte 2 och 3 finns även ett flertal naturvårdsobjekt. På skifte 2 finns två nyckelbiotoper benämnda barrskog och på skifte 3 finns en nyckelbiotop benämd barrik lövskog. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med fornlämningar, höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Sönnerösen-Böle viltvårdsområde på 10 800 ha. Småviltsjakt ingår på hela arealen. För älgjakten ingår fastigheten idag i Böle jaktlag som förfogar över 3 305 ha. All till fastigheten tillhörande jakträtt övergår till köparen 2024-07-01.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och ingår i Stordigerlemmarnas FVO.

Vägar

Vägnätet i östra delen är mycket gott med korta avstånd till bestånden med väg genom skiftet. Fastigheten har andel i Kilen Österåsen, Kolonvägen, Brädvägen, Dalvägen och Kronan. Det finns även enskilda vägar på fastigheten. Det finns vägbommar.

Byggnader

På fastigheten finns en koja, ett uthus och ett båthus. Säljaren förbehåller sig rätten till byggnaderna 25 år framåt från tillträdesdagen.

Undersökningstillstånd

Säljaren informerar att Bergsstaten har beviljat företaget Ragnar Exploration AB i Luleå undersökningstillstånd (Dnr BS 200-17-2023) för ett område som bl.a innefattar en mycket liten del av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Fors-Böle 2:52

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 260,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 217,1 ha
Skog med restriktion 10,5 ha
Myr/kärr/mosse 24,8 ha
Väg och kraftledning 4,0 ha
Övrigmark 0,9 ha
Berg/hällmark 1,7 ha
Vatten 7,3 ha
Summa: 266,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier