Glöte

Större skogsfastighet i Glöte
Areal: 935 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Väl arronderad tillväxtfastighet med 40 208 m³sk. Jakt i VVO om 20 000 ha.

Unik möjlighet att förvärva en större väl arronderad tillväxtfastighet om hela 935 ha i Glöte, Härjedalen. Fastigheten som har en mycket fin arrondering i ett rektangulärt skifte har en årlig tillväxt om hela 1 436 m³sk och utgörs till stor del av växande skog. Fastigheten är belägen ca 10 km öster om Lofsdalen och ca 60 km väster om Sveg. Området är mycket naturskönt och från fastigheten har man utsikt över de omkringliggande fjälltopparna och Lofssjön. Total areal om ca 935 ha, varav ca 595 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 40 208 m³sk varav 15 886 m³sk utgörs av G1 skog och 14 286 m³sk utgörs av äldre skog. Fastigheten ger rätt till jakt på mycket stor areal då den ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar hela ca 20 000 ha.

Unik möjlighet för den som vill förvärva en mycket stor sammanhängande areal i ett köp. Fastigheten erbjuder utöver sin mycket sällsynta arrondering en mycket god investering/placeringsmöjlighet med hög årlig förräntning med hjälp av den fina årliga tillväxten.

Skogens fördel som investeringsalternativ är att oavsett om den finansiella marknaden sviktar så kommer den årliga tillväxten att fortsätta öka fastighetens virkesförråd = värde.

Även möjlighet till övriga intäkter såsom jaktarrenden då fastigheten medger 3 hela fulla jakträtter på älg och småvilt utifrån dess stora areal.

Detta kombinerat med dess stora rekreationsmöjligheter med jakt, fiske, skidåkning (tur, längd och alpint) som bör täcka in det mesta för den friluftsintresserade, allt i ett mycket vackert område med direkt närhet till Lofsdalens alpina fjälldestination.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Glöte

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Thomas Persson och Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2020 av Henrik Österdahl, den är sedan uppdaterad med årlig tillväxt samt korrigerad för utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 595,6 ha och har ett virkesförråd om 40 208 m³sk. Skogsbruksplanen visar främst på en mycket fin tillväxtfastighet med hög årlig tillväxt om hela 1 436 m3sk!! Av det totala virkesförrådet utgörs 15 886 m³sk av G1 skog, samt 14 286 m³k av äldre skog som S2 och E-skog. Relativt jämn fördelning mellan gran, contorta och tall. Även mindre andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av återväxtkontroll om ca 63,4 ha. Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag av tre nyckelbiotoper samt en fornlämning. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade.

Jakt

​Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag. För full köttlott och medverkan i älgjakten krävs en minimiareal om 250 ha.

Detta område medger således 3 fulla jakträtter utifrån dess areal. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag och liknande verksamheter. Området omfattar ca 20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

För mer info se https://glotevvo.se/

Fiske

Fastigheten ingår i Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde som omfattar totalt ca 50 000 ha. Lofsdalen-Glöte fiskevårdsområde är ett ca 50 000 hektar stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden.

För mer info se https://fiskailofsdalenglote.se/

Led

Led går över fastigheten.​

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 18:12, del av

Ägare

Petra Nordh 1/2
Magnus Gisselman 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 595,6 ha
Impediment 260,5 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Övrigmark 72,3 ha
Vatten 3,6 ha
Summa: 935,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 7 900 000 kr, Skogsimpediment 420 000 kr, Summa 8 320 000 kr.

Inteckningar

Inga lån eller inteckningar kommer medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier