Glöte

Väl arronderad fastighet med 15 455 m3sk. Jakt på 20 000 ha i fjällnära miljö.
Areal: 173 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2021
Fin väl arronderad skogsfastighet belägen i Glöte ca 10 km öster om Lofsdalen och ca 60 km väster om Sveg. Fastigheten är obebyggd och mycket naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjälltopparna, med närhet till Lofsdalens alpina fjälldestination. Total areal om ca 173 ha, varav ca 148 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på övervägande äldre skog, men även viss del tillväxtskog. Årlig tillväxt om ca 480 m3sk/år. Totalt virkesförråd om 15 455 m³sk, varav 5 590 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ger jakt på mycket stor areal då den ingår i Glöte viltvårdsområde som omfattar hela ca 20 000 ha.

-Rekreation, jakt, fiske, skidåkning (tur, längd och alpint) bör täcka in det mesta för den friluftsintresserade, allt i ett mycket vackert område med direkt närhet till de omgivande fjällen.
-Produktion/ekonomi, äldre skog som uppnått slutavverkningsmogen ålder ger möjlighet till viss direktavkastning, samt som tillskott till löpande driftskostnader.
- Kapitalplacering, ungskogar med god tillväxt, ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (10)

Foto: Morgan Grip, Mediamakarna Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av MB Forest. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 147,9 ha och har ett virkesförråd om 15 455 m³sk varav 5 590 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på tyngd mot äldre avverkningsmogen skog, men även 25 % som utgörs av tillväxtskog (R2/G1). Övervägande andel tall och granskog, men även viss andel contorta och en mindre del löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

På fastigheten finns idag nyckelbiotop registrerad. Den återfinns inom avdelning nr 7 och omfattar ca 9 ha. Vidare finns mindre naturvårdsområde om ca 2 ha registrerat. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade. Källa SeSverige.

Jakt

Fastigheten ingår i Glöte viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 20 000 ha. Småviltsjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelad i 5 älgjaktslag.

Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2021-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag och liknande verksamheter. Området omfattar ca 20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

För mer info se https://glotevvo.se/

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Glöte 4:30

Ägare

Per-Erik Stenberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 147,9 ha
Impediment 9,7 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 15,6 ha
Summa: 173,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är nybildad har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark, 2 170 000 kr. Skogsimpediment, 14 000 kr. Skogs med restriktion, 14 000 kr, Summa 2 198 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Glöte och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning