Gräningen

Ovanligt välskött skifte beläget invid sjön Gräningen, Järvsö. Jakt i två viltvårdsområden. Lantmäteriförrättning krävs.
Areal: 113 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2021
Här finns möjligheten att förvärva ett skogsskifte utöver det vanliga. Det är väl arronderat med bra vägtillgång och dessutom pedantiskt skött. Här har skogsägaren under lång tid lagt stor möda att sköta skogen enligt skolboken. I söder gränsar skiftet dessutom till en vacker sjö med fint fiske i. Skogen är som sagt välskött och har en relativt jämn åldersfördelning. Virkesförrådet är skattat till knappt 10 500 m³sk med en medelbonitet om 5,1 m³sk/ha. Dessutom erbjuds jakt i två viltvårdsområden. Avstyckning alternativt fastighetsreglering krävs.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

Skogsmarken är inventerad i februari 2021 av Janne Andersson, Holmen Skog AB och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 86,3 ha. Virkesförrådet är fördelat över flertalet åldersklasser och uppgår till 10 474 m³sk vilket ger ett medelförråd om 121 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 406 m³sk/år (4,7 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden

Skogsbruksplanens avdelning 16 är registrerad som nyckelbiotop. Källa; Skogen Pärlor.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget både inom Järvsö Västra VVO och Mjöbergs VVO. Säljaren kommer att förbehålla sig på sin livstid eller så länge denne vill jakträtten på småvilt inom Järvsö Västra VVO. Nils-Erik Eriksson är kontaktperson för Mjöbergs VVO (ca 4 600 ha) och nås på 070-6437719. För Järvsö Västra VVO (ca 12 000 ha) är Kent Andrén kontaktperson. Hans telefonnummer är 070-3811883.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Järvsö fiskevårdsområde. Ingen fiskerätt följer med försäljningsobjektet. Köparen löser vanligt fiskekort. Angränsande sjön Gräningen erbjuder fint fiske efter ädelfisk. För mer information se jarvsofvo.se

Mast för mobiltelefoni

På försäljningsobjektet finns en mobiltelefonimast belägen i norra delen av avdelning 15. Anläggningsarrendevtal är tecknat med TeliaSonera Mobile Networks AB gällande tiden 2010-08-01 till 2030-07-31. Avtalet förlängs med 5 år om uppsägning inte sker inom tolv månader innan avtalstidens slut. Senaste årliga arrendeintäkten uppgick till 6 696 kr

Lantmäteriförrättning

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varvid en lantmäteriförrättning måste ske. I detta fall kan försäljningsobjektet bilda egen fastighet via avstyckning. Försäljningsobjektet kan också fastighetsregleras till en av köparens fastigheter. Lantmätaren gör i varje enskilt fall en bedömning om denna fastighetsreglering är lämpad för sitt ändamål. Med försäljningen följer endast de andelar i gemensamhetsanläggningar som direkt berör försäljningsobjektet. Skattetal, andelar i samfälligheter mm. stannar kvar i säljarens fastighet. Köparen svarar för kostnaderna för erforderlig fastighetsbildning/fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kramsta 4:17 del av

Ägare

Rolf Norin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,3 ha
Skog med restriktion 0,6 ha
Myr/kärr/mosse 25,2 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 112,9 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning