Gullberg

Skogsegendom söder om Edsbyn
Areal: 248 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2023
Skogsegendom om 248 hektar belägen söder om Edsbyn i Ovanåkers kommun.

Obebyggd skogsegendom om 248 hektar där merparten av marken är belägen i Gullberg, ca 15 km söder om Edsbyn. Innehavet är välarronderat och lättillgängligt genom ett mycket väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 235 hektar och det totala virkesförrådet uppskattas till drygt 42 000 m³sk vilket ger ett medelförråd om 179 m³sk/ha. Fastigheten är välskött och har goda grundförutsättningar och tillväxtförmåga. Medelboniteten uppskattas till ca 6,4 m³sk per ha och år. Skogen utgörs till övervägande del av gallringsskogar med god tillväxt men även ca 19 000 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta västra viltvårdsområde vilket omfattar ca 6 600 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Gullberg

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Allmänt

Fastigheten är belägen söder om Edsbyn och består av två större och ett mindre skifte. Det största skiftet är beläget i Gullberg och sträcker sig från Tällningens strand norrut mot Gullberg och Rävaboåsen. Den södra delen av skiftet består huvudsakligen av tallmarker med ett mycket naturskönt läge mot Tällningens strand. Längre norrut dominerar granen på de bördiga sluttningarna. Ett skifte är beläget på Lössenberget mellan Lössenbo och Grängsbo. Det mindre skiftet är beläget intill Slättbrännamyran strax norr om Gullberg.

Skogsmark

Skogsmarken är välarronderad och lättillgängligt genom ett mycket väl utbyggt vägnät. Fastigheten är välskött och har bra markförhållanden och goda förutsättningar för ett rationellt skogsbruk. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med skog i alla åldrar men med en tyngdpunkt på yngre och medelålders skog.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2021. Sedan planens upprättande har inga föryngringsavverkningar, gallringar eller skogsvårdsåtgärder genomförts. Skogsbruksplanen har räknats upp med 2 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 235,6 hektar med ett beräknat virkesförråd om 42 195 m³sk vilket ger ett medelförråd om 179 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,4 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 1 683 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 33 %, gran 51 % och löv 16 %. Ca 19 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta västra viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag.

Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2024-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerad på fastigheten i form av bland annat 6 kolningsanläggningar och 3 husgrunder (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). I skogsbruksplanen finns det även noteringar om ytterligare några kolningsanläggningar (Källa Skogsbruksplan).

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns det en registrerad nyckelbiotop som berör stora delar av avdelning 36 i skogsbruksplanen med definition "Rävaboåsens sydsluttning, värdefull kärlväxtflora". Det finns också områden med höga naturvärden. Ett som berör avdelningarna 27, 34 och 35 med definition "Källpåverkad mark", ett som berör avdelning 55 med definition "Lövrik barrnaturskog", ett som berör avdelning 69 med definition "Barrnaturskog", ett som berör avdelning 79 med definition "Lövskog" och ett som berör avdelning 85 med definition "Blandsumpskog" (Källa SeSverige och Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheterna har del i både gemensamhetsanläggningar för väg och enskilda vägar enligt nedan.

Gullbergsskiftet
Ovanåker Mållångssta GA:4, som förvaltas av Mållångens samfällighetsförening. Gullbergsvägen och Tälningsvägen. I föreningen ingår även stickvägen som går från Gullbergsvägen upp till vändplan intill avdelning 22 enligt skogskartan samt stickvägen upp till vändplanen vid avdelning 5 enligt skogskartan. Vägsträckan som leder från avdelning 5 och västerut är enskild och förvaltas gemensamt av berörda markägare. Gullberg 1:14 har en andel om 7 % i denna sträcka.

Stickvägen från Tälningsvägen ner mot sjön Tälningen som berör sydvästra delarna av skiftet är uppförd gemensamt med ägaren av Grängsbo 20:1. Gullberg 1:14 har en andel om 54 % i denna sträcka. Stickvägen som går söderut till avdelning 64 är uppförd av säljaren som också på egen hand står för vägens skötsel.

Lössenberget
Lössenvägen som går från Faluvägen upp på Lössenberget är enskild och förvaltas gemensamt av berörda markägare. Fastigheten har ej del i Näcktjärnsvägen.

Slätbrännamyranskiftet
Ovanåker Grängsbo GA:11, som förvaltas av Lössenbovägarnas samfällighetsförening. (Lössenbovägarna)
Stickvägen från Lössenbovägen till Slätbrännamyran är enskild och förvaltas gemensamt av de berörda markägarna.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Gullberg 1:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 241,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 235,6 ha
Myr/kärr/mosse 10,2 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 247,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-27
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier