Harphult

Paradis
Areal: 160 ha
Kommun: Hörby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 40 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/2 2023
Variationsrikt med stora viltstammar. Väl utbyggt vägnät.

I landskapsperspektivet ligger Harphult på den södra delen av Linderödsåsen. Området är variationsrikt och håller stora viltstammar, särskilt av dovhjort och vildsvin. Factum est att skånsk klövviltsjakt inte blir mycket bättre än så här, med i stort sett alla högvilt i varierande omfattning. Varg har påverkat viltstammarna i ringa omfattning, då de inte stadigvarande befinner sig i området. Fastigheten är, trots att den i princip ligger i ett skifte, av skiftande karaktär med blötare partier varvat med torrare områden liksom att ungskog i ett femtontal remisser finns insprängda mellan den högstammiga skogen. Det finns flera in- och utfarter till allmänna vägar, men ingen genomgående trafik. Vägnätet på fastigheten är väl utbyggt vilket underlättar såväl jakten som skogsbruket. Skogen har skötts av nuvarande ägare på ett exemplariskt vis. Drivningsförhållandena är överlag goda och terrängtransportavstånden korta. Skogen domineras av bok- och lövskog, men det finns även inslag av vildapel samt exoter såsom hästkastanj, till gagn för det vilda.

Kontakta Areal

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Harphult

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Martin Lindskog och Mårten Andersson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Eskilstorp

Trelängad gård med bostadsbyggnad uppförd 1832, i mycket dåligt skick. Senast bebodd på 1970-talet. I anslutning till gårdscentrum finns två friliggande ekonomibyggnader. Fungerande el, trekammarbrunn med efterföljande reningssteg från slutet av 1980-talet, två kaminer och hydrofor. Vattenledningar i byggnaden är borttagna.

Skog och mark

Åkermark

Inägomarken är oklassificerad i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län. Inägomarken är upplåten på muntlig basis.

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Oskar Nilsson, Sydved, november 2022. Virkesförrådet uppgår till knappt 29 000 m³sk och domineras av lövskog. Fastighetens medelbonitet skattas till 7,7 m³sk/ha/år.

En simulering för att jämföra virkesförrådskattningarna ovan mot laserscanningen har gjorts i planprogrammet PC-skog. Virkesförrådet enligt denna simulering uppgår till cirka 31 400 m³sk. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för närmre information.

Jakt

Fastigheten bildar tillsammans med två grannfastigheter licensområde för kronhjortsjakt. Jaktåret 2022/2023 är tilldelningen för licensområdet 9 djur.
Fastigheten ingår Linderödsåsens älgskötselområde: https://linderodsasko.se/. Älgjakten bedrivs genom avlysningsjakt mot avskjutningsplan. Givet restriktionerna i avskjutningsplanen får 1 vuxen älg fällas vartannat år. Det år man inte har vuxen tilldelas man kalv.

Fiske

Kräftor utplanterade i flera omgångar över åren, förekomsten idag är oklar.

Rättsförhållande

Fastighet

Hörby Älmhult 2:11 m.fl.

Ägare

Mårten Andersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 138,8 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 3,4 ha
Inägomark 15,3 ha
Övrigmark 2,0 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 161,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar om totalt 5 335 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hässleholm

Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Alla objekt från Hässleholm

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier