Hassletorp

Större välskött egendom norr om Mariestad
Areal: 458 ha
Kommun: Mariestad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 59 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2021
Hassletorp är en större egendom i Hassle socken, norr om Mariestad. Egendomen är en utpräglad produktionsgård med mycket välskött skog och bra avkastande åkermark. Hassletorp omfattar sammanlagt 458 ha och hänger samman i ett skifte med mycket bra vägnät och tillgänglighet. Skogen utgör 292 ha och utmärker sig med en tilltalande åldersstruktur med skog i ett intensivt tillväxtstadie vilket borgar för en god investering med bra värdeutveckling. Åkermarken omfattar 143 ha och har i huvudsak stora rationella brukningsskiften med närhet till gårdscentrum, där man finner en mangårdsbyggnad i bra skick, torkanläggning, maskinhall och grisstallar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (68)

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Rejäl bostadsbyggnad med en boarea enligt taxeringsinformationen om 240 kvm, uppförd under 1800-talets senare del i timmer ståendes på stenfot. På taket ligger betongpannor och fönster av typen 2-glas. Entré till rymlig hall med uppgång till övre plan. Till vänster om hallen finns ett kontor och till höger ett stort vardagsrum. Rakt fram når man det rymliga köket som är fullutrustat och som totalrenoverades 2012. Från köket finns en utgång till en inglasad altan som är placerad på bostadens baksida ovan betongfundament med underliggande källarförråd, där bland annat värmepumpen är placerad. Innanför köket finns groventré, badrum med dusch och toalett samt en tvättstuga. Övre plan har rymlig hall, 4 sovrum samt badrum och garderober. Källardel med förråd och vattenrum.

Uppvärmningen av bostaden sker via luft-vattenpump. Vatten fås ur egen borrad brunn med efterföljande vattenrening. Vattentäkten förser även grannfastigheten med vatten. Eget avlopp som är äldre och ej godkänt där åtgärder krävs. Fiber finns med gruppavtal med Telia som skall tas över av nya ägaren.

Bakom mangårdsbyggnaden låg en ytterligare bostad som brunnit ned men där en gjuten platta finns för den som önskar uppföra ytterligare bostadsbyggnad.

Energideklaration
Ingen energideklaration kommer att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Grisstallar
På Hassletorp har bedrivits grisproduktion fram till 2011 I den gamla ladugården finns ett grisstall inrett 1991 för 130 suggor med tillbyggd betäckningsavdelning från 1995 som används som uppställningsplats och förråd. I ladugården finns även en logdel där gårdens ursprungliga tork är placerad.
Dessutom finns ett friliggande sinsuggstall om 30*13 meter som uppfördes 1988 där inredningen finns kvar men som kan rivas ut och ändras till annan användning för den som önskar. Byggnaden har gjuten platta, stålkonstruktion och sembonittak. Den ena delen av denna byggnad används som stallbox och förrådsutrymmen.

Gödselvårdsanläggning
I anslutning till stallarna finns en mindre gödselbrunn samt en gödselplatta och så sent som 2019 anlades en gödselbrunn med betongfundament och med överbyggnad av tältduk med en lagringskapacitet om 4000 kbm. Denna brunn ligger en bit söder om gårdscentrum.

Maskinhall/lager
Byggnad uppförd 1995 om 750 kvm med byggnadsmåtten 42*18 meter och som används som maskinhall samt planlager för spannmål. I byggnaden finns även en del för spannmålshantering, beskriven nedan. Uppförd i stålkonstruktion med plåt på taket och träpanel på väggarna. Delvis gjuten platta och delvis grusat golv.

Torkanläggning
Gårdens torkning av spannmål sker i två byggnader. I maskinhallens södra ände finns ca 100 ton lagring i plåtfickor och vidbyggt maskinhallen finns utlastningen bestående av 3 utlastningsfickor om totalt 100 ton. Denna investering gjordes 2006 och två år därefter uppfördes ett silotorn med 1000 ton lagring i anslutning till utlastningsdelen. Torkningen sker med torkfläkt.

I den gamla ladugården finns den ursprungliga torken som är en dubbel satstork från 1969, tippgrop, elevator och lagring för ca 200 ton spannmål. Här finns även en äldre foderblandare och en kvarn. Pannrummet ligger invid torken som är en oljeeldad Hagapanna från 2013.

Övriga ekonomibyggnader
Magasin med förrådsutrymmen. Byggnaden har trästomme och plåttak.
Dessutom finns ett vagnsskjul med förvaringsutrymmen och med ett kylrum. Vidbyggd gårdsverkstad med gjuten
platta och väggar och tak av plåt.

Skog och mark

Åkermark

Väl samlad åkermark i stora brukningsskiften invid gårdscentrum samt något mindre skiften i skogsterrängen. Den stödberättigande åkermarken uppgår till sammanlagt ca 142,8 ha åkermark enligt Jordbruksverkets blockareal. Utav dessa odlas 10 ha med energiskog och resterande spannmål eller vall. Marken utgörs av jordar av varierande karaktär men merparten är dock lättare lerjordar. All åkermark sånär som på ett mindre utskifte är systemtäckdikad och fungerar väl. För marken invid gårdscentrum är den södra delen nydikad 2006 och den norra delen har täckdikning från 1940-talet. Marken norr om gårdscentrum har behovsdikats.

Idag bedrivs ekologisk spannmålsproduktion och certifiering enligt KRAV. Fastigheten är belägen inom kompensationsområde 10. Till Hassletorp hör även 0,75 ha bidragsberättigande betesmark. Stödrätter ingår vederlagsfritt vid överlåtelsen av fastigheten.

Skogsmark

Utmärkande för Hassletorp är den mycket välskötta skogsmarken med en tilltalande åldersfördelning där stora arealer är välröjda ungskogar eller gallringsskog i ett stadie med mycket god tillväxt. Skogsmarken har ändå variation med slutavverkningsbara tallbestånd till snabbväxande granbestånd i lätt sluttande terräng. Skogen är givetvis certifierad enligt både PEFC och FSC. Den årliga tillväxten uppgår till 2 269 m3sk, vilket motsvarar 7,8 m3sk/ha. Arealen produktiv skogsmark uppgår till hela 292,2 ha.

Virkesförrådet är uppskattat till ca 51 000 m3sk efter att ett års tillväxt beaktats vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 175 m3sk/ha. Den beräknade medelbonitet uppgår till 8,4 m3sk/ha. Det dominerande träslaget är gran, 59 %, följt av tall 26 % och löv, 15 %.
Se vidare i bifogad skogsbruksplan upprättad av Södra i februari 2020. Avdelning 58 och 74 är röjd samt begränsat uttag av granbarkborreträd har gjorts sedan planens upprättande.

Jakt och fiske

Hassletorp erbjuder fina möjligheter till bra jakt. Tillgången på vilt är god med framför allt förekomst av rådjur och älg. Även en vildsvinsstam har börjat etablera sig på markerna. Mitt i markerna finns en timrad grillstuga som används som samlingsplats vid de gemensamma jakterna. Jaktutrustning såsom älgtorn eller liknande ingår i överlåtelsen av fastigheten. Jakten på Hassletorp bedrivs idag i egen regi och marken ingår idag i Hassle-Färed jaktlag där gemensam jakt bedrivs på drygt 2000 ha. Jakten är tillgänglig för köparen vid tillträdet.

Inom egendomen finns två anlagda dammar som båda ger möjlighet till fågeljakt och en av dom huserar dessutom gott om kräftor. Skötselbidrag utbetalas årligen för en av dammarna med åtagandeperiod kvar. Våtmarksarealen uppgår till 1,95 ha.

Vägar

Ny vägsträckning är planerad som kommer att påverka Hassletorp. E20:s nya sträckning kommer att ta lite mark i anspråk invid egendomens västra sida där också en anslutningsväg samt undergång och breddning skall genomföras. Anslutningsvägen kommer gå mellan E20 och vägen mot Färed vilket delvis (ca 1,5 km) kommer att dras genom Hassletorp. Vägbygget kommer att ta mark i anspråk av fastigheten men ger bättre tillgänglighet till markerna där man slipper transportera sig via E20 till en del av markerna. Ingen avtal har ännu ingåtts eller någon ersättning har utbetalats. En illustration över vägsträckningen finns på trafikverkets hemsida enligt följande länk:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E20-GoteborgOrebro/e20-forbi-mariestad/e20-forbi-mariestad-delen-muggebo-tjos/

Rättsförhållande

Fastighet

MARIESTAD TORP 1:20

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 9,8 ha
Åkermark 154,7 ha
Skogsmark 292,2 ha
Skogsimpediment 1,3 ha
Summa: 458,0 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 28 st
Totalt belopp 23 619 000 kr

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Hassletorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning