Hästbäck

Historisk gård i ett skifte med fin mark.
Areal: 42 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 14/7 2021
Ett fantastiskt stycke mark längs Hästbäcken. Kuperat odlingslandskap med dungar och hagmarkskaraktärer. Gården i ett skifte är strategiskt placerad mellan länsväg 256 och Karbenning kyrka. Genom ägorna finns en väg som var den allmänna landsvägen fram till 1961, idag är vägen privat. Rester av gamla kyrkvägen från 1600-talet finns också bevarad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (13)

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Kasern

2½-planshus på stengrund. Timmerstomme klädd med rödfärgad, stående träpanel. Tegeltak och enkelfönster. Uppvärmning saknas. Enskilt vatten och avlopp. Taxerad boyta 460 m². Byggnadsyta på mark ca 242 m². Byggår ca 1862.

Kasern rymmer 8 lägenheter av olika storlek. Ingång på mitten från vardera långsida av byggnaden och 4 lägen-heter/våningsplan. Trapphus i mitten. Kallvind. Byggnaden är av rejäl konstruktion men många år av eftersatt underhåll har resulterat i omfattande skador partiellt.

Mjölkstinas stuga

Timrad byggnad på stengrund klädd med stående rödfärgad panel och tegeltak. Byggnadsyta på mark ca 50 m². Byggår ca 1700. Byggnaden gjordes om från bostad till tvättstuga och bastu på 40-talet. Byggnaden har behov av reparation och underhåll.

Driftskostnader

Då ingen verksamhet eller boende har förekommit på gården på många år finns inga driftskostnader att redovisa.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Större ekonomibyggnad byggd i slaggsten 1862. Ursprungligen rymde ladugården 60 kor och 20 talet hästar. Ladugården har byggts om och till under årens lopp. Den murade ladugårdsdelen är ca 680 m² och har en inre takhöjd om ca 3 meter. En del rymmer idag personalutrymmen med dusch och wc samt traktorgarage. Vidbyggd den murade slaggstensdelen finns en logdel byggd i lösvirke, ca 340 m². Logdelen inrymmer även det gamla mjölkrummet. Byggnadens tegeltak är i dåligt skick främst på baksidan vilket orsakat skador i konstruktionen.

Storlogen

Byggd i fackverksteknik på plintar med trägolv. Tegeltak. Ursprungligt pärttak finns bevarat under tegeltaket. Byggnaden har ett betydande kulturhistoriskt värde och har dokumenterats av Länsstyrelsen. Byggnadsyta på mark ca 620 m².

Torkanläggning

Spannmålstork i tre plan med säckhiss, våg och rensmaskin. Byggd i lösvirke på gjuten grund med eternittak. Vidbyggt gamla magasinet, timrat med tegeltak. Magasinet är i mycket dåligt skick pga skador i taket.

Tornsilo

Uppsatt 1991, Harvestor 670 m³. Neueros avlastarbord och fläkt är anslutet.

Övriga byggnader

Svinhus byggd slaggsten, dasslänga, stor jordkällare med flera förråd, uthuslänga. På gården finns tre brunnar och en vattenreservoar om 30 m³.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen Jordbruksmark till 30,8 ha. Markerna är kuperade och lämpar sig mycket väl för vallodling och bete. Skogsdungar finns insprängt samt fuktigare partier längs med bäcken. Med fastigheten följer stödrätter.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 8,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 461 m³sk, vilket motsvarar ca 176 m³sk/ha. Av trädslagen har gran 45 % av virkesförrådet, björk 20% och övrigt löv har 35 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 33 m³sk. I de grandominerade avdelningarna finns barkborreangrepp. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Kjell Pettersson i maj 2021.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller naturvärden. Skogsbruksplanen föreslår naturvård med skötsel på 67,5% av skogsmarksarealen. Då det är en hög lövandel och markerna tidigare under lång tid varit betade finns naturvärden att bibehålla och utveckla. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Hästbäcks jaktlags marker som bedriver jakt på totalt ca 1 000 ha. Kontaktperson för jaktlaget är Carl Faxen, 070 399 8150.

Jakträtten är upplåten i ettårigt avtal jaktlaget.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

Mycket vackert belägna marker i ett skifte i anslutning till vatten, Hästbäcken. God tillgång på vilt. Byggnadsbeståndet är omodernt och eftersatt i skötsel, delvis förfallet. Byggnadskonstruktionerna är dock av det rejälare slaget med mycket timmer och slaggsten. Vill man ta tillvara och restaurera hela eller delar av byggnader finns goda möjligheter. Det vackra landskapet erbjuder också möjlighet till nybyggnation på flera platser längs med den gamla landsvägen som förbinder norra delen av skiftet vid Karbenning kyrka med Hästbäck i södra. Nuvarande byggnadsbestånds takytor har mycket fördelaktigt läge för solcellsanläggning.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Nickebo 1:5 del av

Ägare

Torgny Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,3 ha
Inägomark 30,8 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 41,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Tomtmarksvärde 424 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 741 000 kr, Skogsmark 605 000 kr, Åkermark 850 000 kr, Betesmark 13 000 kr, Ekonomibyggnad 423 000 kr, Summa 3 056 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat för del av fastighet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga glesbygdsområde. För fysiska personer som ansöker om tillstånd inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. Mäklaren bistår med ansökan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning