Havik

Areal: 102 ha
Kommun: Eksjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2019
Fastigheten Havik 1:3 i Hult socken, ca 15 km öster om Eksjö, utgör en skogsfastighet om totalt 102 ha med tillhörande jordbruksmark och ekonomibyggnad. Skogsmarken omfattar totalt ca 90 ha med fina tallskogar och ungskogar med bra tillväxt. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 11 950 m³sk och arealen innefattar stor andel växtliga ungskogar och gallringsskogar. Bonitet 7,9 m³sk/ha. Jordbruksmarken omfattar ca 8 ha åker och betesmark. Fastigheten har ca 450 m strandlinje i Skedesjön samt mark på Björkö. Till fastigheten hör även del i ett mindre samfällt område vid Skedesjön med egen brygga och notlada, samt del i fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (15)

Foto: Per Josefsson Areal och Henrik Gunnarsson Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer under tak med plåt. Röd träfasad. El. Byggnadsarea ca 11m x 30m. Innefattar mjölkrum, fähus med gjutet golv och äldre inredning, vagnsbod etc. med trägolv samt vedbod med grusgolv. Ränne/loge med trägolv. Byggnaden nyttjas som förrådsbyggnad och är ej anpassad till djurhållning.

Notlada och brygga

På den samfällda bykplanen vid Skedesjön (Havik S:1, belägen väster om vägen ner till Näset) har fastigheten en liten bod (notlada) om ca 12 m2, uppförd av trä med plåttak, och i anslutning till denna även en egen brygga.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad i större, sammanhängande områden och består av både åkermark och betesmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 7,9 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 4 ha. Marken är muntligt upplåten fram till 2019-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

Välarronderad skogsmark i två skiften samt skog på Björkö i Skedesjön. Det norra skiftet om ca 32 ha är talldominerat med frisk och växtlig skog. Flackt och lättdrivet med gräns i skogsbilväg. Det större skiftet domineras av gran och lövskog med stor andel ungskog och gallringsskog. För fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan, september 2019, av Sydved via Rickard Haraldsson.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 89,7 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt ca 11 950 m³sk, motsvarande 133 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 47 %, gran 34 %, löv/ädellöv 17 % och lärk 2%. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,9 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till ca 517 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.

Av virkesförrådet utgör andelen skog i huggningsklasserna S1 och S2 ca 4 300 m³sk. Av arealen utgör andelen växtlig R2 och G1 skog ca 51,9 ha, motsvarande 57 % av arealen. Inga planteringsåtgärder föreligger.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastighetens skogsmark på Björkö berörs, enligt inventering av Skogsstyrelsen, av dels en nyckelbiotop och dels ett naturvärde. Nyckelbiotopen är 2,6 ha varav 2,0 ha berör Havik 1:3 och utgör avdelning 37 enligt skogsbruksplanen. Biotoptypen är en lövrik barrnaturskog med rikligt med bl.a. död ved och grova träd. Naturvärdesobjektet berör del av avdelning 38 och utgör också en lövrik barrnaturskog.

Jakt

Fastighetens jakträtt är muntligt upplåten innevarande jaktsäsong, d.v.s. fram till 2020-06-30. Fastigheten ingår i Hällhults jaktlag om ca 315 ha.

Fiske

Samfällt inom byn. Kräftfisket uppdelat enligt gammal hävd. För Skedsjön gäller fiskekort.

Övrigt

Mer information om Eksjö samt trakterna kring Havik finns på www.eksjo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Eksjö Havik 1:3

Ägare

Bodil Noryd 1/3
Siv Valfridsson 2/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 102,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,7 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 4,2 ha
Summa: 102,4 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten finns tre (3) penninginteckningar uttagna om totalt 1 380 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Fastighetsmäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Jag är intresserad av fastigheten Havik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning