Helgetorp

Åker, beten och skog. Köttdjursuppfödning.
Areal: 196 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/4 2021
Visning:
27/4 kl 17:00-18:00
Anmälan krävs.
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut Helgetorp i Väse till försäljning. Egendomen är en utpräglad produktionsgård med nötkött som nuvarande driftsinriktning. Helgetorp är dessutom vackert beläget vid sjön Pankens östra strand, söder om Väse kyrka. Där finns välskött skog, prima åker- och betesmark och väl anpassade byggnader. Det är två mil till Karlstad längs E18.

Helgetorp ger förutsättningar till rationellt jord- och skogsbruk och boende i naturskön miljö. Byggnadsbeståndet består av tre bostadshus i norra delen av gårdscentrum. Djurstallar och kringbyggnader är anpassade till cirka 250 djurenheter. Där finns också ett häststall med tre boxar.

Egendomen är samlad i ett större block om 148 hektar kring gårdscentrum och ett mindre skifte om 48 hektar söder om Väse samhälle, cirka tre kilometer från gårdscentrum.

Utöver fastigheten ges möjlighet att förvärva befintliga driftstillgångar i form av maskiner, djur och lager.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (39)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangården är belägen i den norra delen av byggnadsbeståndet med utsikt över öppen betesmark och sjön Panken. Byggnaden är ursprungligen uppförd i början av 1800-talet i två våningar med timmerstomme på stenfot med en boarea enligt fastighetslängden på 258 kvm. På taket ligger skiffersten, fönster av typen tvåglasbågar.

En välkomnande rymlig entré med en rejäl gjutjärnskamin, vidare finns två sovrum, kök med inredning från 1997, grovingång, badrum, pannrum/tvättrum och skafferi. Övre plan är inredd med tre rum, en stor sal och ett badrum.

Uppvärmning sker med jordvärme och vedeldad kamin som tillskott vid behov. Där finns också flera kakelugnar, men de är inte i bruk. Vatten försörjs från en borrad brunn, och passerar ett nyligen installerat reningsverk, på väg till huset. Avlopp går till trekammarbrunn, godkänd infiltrationsbädd gemensam med övriga bostadshus. Fastigheten är fiberansluten.

Östra flygeln

Bostad i 1 1/2plan på stenfot med en boarea på 180 kvm enligt fastighetslängden. Plåttak och fönster med kopplade tvåglasbågar. Kök i öppen lösning med vardagsrum i vinkel, rum, klädvårdsrum och badrum. Övre plan med möblerbar hall, tre rum, badrum och vindsgarderober.

Uppvärmning sker med vedpanna, direktverkande elradiatorer, luftvärmepump och kakelugn. Vatten från en borrad brunn och reningsverk som är gemensam med mangårdsbyggnaden. Avlopp går till trekammarbrunn, godkänd infiltrationsbädd gemensam med övriga bostadshus. Fiberansluten.

Huset är för närvarande uthyrt och nuvarande hyresgäst kommer att flytta därifrån i december 2021.

Arbetarbostaden

En mindre bostad inredd med kök, vardagsrum och badrum i bottenvåningen. Bakugn i köket. Tre rum och wc i det övre planet. Uppvärmning sker med elvärme, luftvärmepump och braskamin. Vatten från en borrad brunn och avlopp till en trekammarbrunn, godkänd infiltrationsbädd gemensam med övriga bostadshus. Fiberansluten.

Energideklaration

Ingen energideklaration kommer att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnaderna ligger samlade direkt söder om bostadshusen. Gården har tidigare varit en mjölkgård men är sedan några år konverterad till köttproduktion. Sammantaget finns det plats för cirka 250 djur på gården i de olika byggnaderna.

Den ursprungliga ladugården är uppförd i traditionell stil med djurstallsdelen i tegel och resterande del av byggnaden är träkonstruktion med ytterfasad i brädfodring. Taket är täckt av grön aluminiumplåt. Logdelen har rejäla skjutportar. Djurstallet inrymmer numera en ungdjurslagård med liggbås och skrapgång samt spaltboxar. I det nordöstra hörnet är ett vidbyggt lösdriftsstall med djupströbädd. Ladugårdens sammanlagda byggnadsyta uppgår till cirka 1300 m2.

I vinkel österut till den ursprungliga lagården är ett lösdriftsstall uppfört på 90-talet med 80 liggbåsplatser och en kalvningsavdelning med fem boxar. Byggnadsytan uppgår till cirka 950 m2.

Söder om lösdriftslagården finns två stycken gödselbrunnar med en sammanlagd lagringskapacitet om cirka 3700 m3.

Strax intill gödselbrunnarna ligger en plansilo för ensilage och söder därom finns en jordvalls-lösning för ensilage.

Längs gårdsplanens västra sida ligger två byggnader. Längst norrut det gamla spannmålsmagasinet med spannmålsförvaring och tidigare en spannmålstork. Strax söder om spannmålsmagasinet ligger en magasinsbyggnad som ursprungligen tjänat som häststall. Numera tjänar den som lager och möjlighet att använda som festlokal med ett generöst loft med plats för stora sällskap. Vidbyggt med denna byggnad finns ett häststall inrett med tre boxar, en isolerad verkstad och därutöver ett lösdriftsstall på djupströbädd.

I södra änden av gårdsplanen finns en maskinhall byggd i stålkonstruktion på plintar och där både tak och väggar är täckt med plåt. Byggnadsarean uppgår till cirka 500 m2.

Strax väster om maskinhallen i sydväst ligger en överbyggd plansilo med två parallella sektioner om cirka 400 m2.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Helgetorp har åkermarken väl samlad med rationella brukningsskiften och korta avstånd till gården. Den stödberättigade åkerarealen uppgår till 105 hektar enligt Jordbruksverkets blockareal. Åkermarken är systemtäckdikad. Jordarterna består av en blandning av mo, mjäla, sand och lättleror. Gården har haft animalieproduktion under lång tid och åkrarna har därmed ett gott näringstillstånd från naturgödsel.

För odlingssäsongen 2021 planeras för 18 hektar spannmålsodling, fem hektar träda och gräsvallar på 82 hektar.

Fastigheten ligger inom kompensationsområde 7. Stödrätter ingår vid överlåtelsen

Betesmark

Enligt SAM-ansökan hör 35 hektar betesmark till fastigheten och är bidragsberättigad. Stödrätter ingår vid överlåtelsen

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Klarström i november månad 2020. Större delen av skogen återfinns som gallringsskogar i åldern 30 till 60 år med god löpande tillväxt. Den produktiva arealen är 49 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 6 100 m3sk viltet motsvarar 126 m3sk per hektar och medelboniteten uppgår till 7,0 m3sk. Trädslagsfördelningen är tall 53%, gran 26% och löv 21%.

Läs mer i den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Helgetorp erbjuder goda jaktmöjligheter på framförallt klövvilt och fågel. Sjön Panken är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar med rikligt fågelliv.

Fastigheten ingår i södra E18 älgskötselområde och för närvarande bedrivs älgjakten i Hammars älgjaktslag på cirka 1100 hektar. Ingår även i kronskötselområde för jakt på kronhjort.

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fiskerätt i Panken. Kräftfiske i Karingerudsbäcken.

Avstyckning

Säljaren har gjort en avstyckning om 10.873 m2, för bostadsbyggnation. Den avstyckade fastigheten heter Helgetorp 1:9 och ligger 200 meter söder om gårdscentrum. Avstyckningen har just vunnit laga kraft. Ingen areal är fråndragen i skogsbruksplanen eller i andra arealuppgifter med anledning av avstyckningen. Avstyckningen berör avdelning 4 i skogsbruksplanen.

Övrigt

I det västra hörnet av det sydöstra skiftet, invid Väse samhälle, ingår cirka 8000 m2 i stadsplan från 1984. Gården är certifierad som ”Säker gård”, hos Länsförsäkringar. Utöver fastigheten ges möjlighet för en köpare att förvärva befintliga driftstillgångar i form av maskiner, djur och lager.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlstad Helgetorp 1:1

Ägare

Ingemar Kraft 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,6 ha
Impediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 3,8 ha
Inägomark 137,1 ha
Övrigmark 6,5 ha
Summa: 196,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Tomtmarksvärde 380 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 3 037 000 kr, Skogsmark 1 895 000 kr, Skogsimpediment 9 000 kr, Åkermark 3 710 000 kr, Betesmark 409 000 kr, Ekonomibyggnad 2 099 000 kr, Summa 11 539 000 kr.

Inteckningar

Antal 11 st
Totalt belopp 13 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Helgetorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning