Hjälmared

Välskött skog
Areal: 110 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2022
Rejält skifte med god arrondering och bra skogsbilvägnät. 20 min från Göteborg.

Rejält obebyggt skogsskifte med vackra omväxlande skogar och mycket god arrondering. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 94 hektar med ett virkesförråd bedömt till ca 12 700 m3sk. Fastigheten är belägen endast 20 min söder om Göteborg i ett naturskönt område. Genom den kuperade marken löper ett bra skogsbilvägnät som ger åtkomst till hela skogsfastigheten. Här finns möjlighet till skogsbruk, jakt, trevliga skogspromenader och bärplockning i vackra välskötta skogar.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hjälmared

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet som enligt uppdaterad skogsbruksplan omfattar totalt 110,4 hektar varav 93,8 hektar produktiv skogsmark. Skogen utgörs av ett skifte med mycket god arrondering, se karta. Skogen har en bedömd virkesvolym om totalt ca 12 700 m³sk, vilket ger ett medelvirkesförråd om 136 m³sk per hektar produktiv skogsmark. Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan som är upprättad våren 2020 genom Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har av Södra framräknats med årlig tillväxt och utförda åtgärder till och med tillväxtsäsongen 2022 där virkesförråd bland annat har uppräknats med tre års simulerad tillväxt. Under 2021 genomfördes gallring av 18,2 hektar.

En stor del av skogen befinner sig i tillväxtfasen, där ca 56 % av skogsmarkensarealen ligger i huggningsklassen G1. Av den produktiva skogsmarken befinner sig 24 % i åldersintervallet 30 – 39 år och har en hög löpande tillväxt. Gallringsbestånden är nyligen gallrade och skogen är genomgående välskött. I skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på ca 3 200 m³sk för den aktuella tioårs-perioden. Den årliga tillväxten är beräknad till 542 m³sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 6,7 m³sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (34 %), tall (60 %) och löv (6 %).

Genom fastigheten går flertalet fina skogsstigar, däribland Hallandsleden. Från fastighetens huvudsakliga skogsbilväg som löper genom fastigheten finns flertalet nybrutna avstickare som gör skogsfastigheten mer tillgänglig. Hjälmared är möjligheternas skogsfastighet och har en varierad terräng som skapar ett vackert och levande skogslandskap. Hjälmared 7:24 är perfekt för dig som vill investera i skog. För mer skoglig information se bilagda skogsbruksplan.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Nyckelbiotoper/naturvärden

På fastigheten finns enligt Skogsstyrelsens inventering ett område med sumpskog. Inga nyckelbiotoper finns registrerade. (Källa Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se)

Jakt

Fastigheten ligger i ett viltrikt område med goda förutsättningar för jakt på älg och småvilt. Jakträtten på fastigheten är muntligt upplåten till och med 2023-06-30. Fastigheten ligger inom Älvsåkers jaktvårdsområde. Älgjakten bedrivs i ett älgjaktslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Hjälmared 7:24

Ägare

Knut Rolfös Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 108,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,8 ha
Impediment 12,5 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 2,4 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 110,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet (typkod 110). Taxeringsåret är 2020. Taxeringsvärdet för fastigheten är missvisande då arealerna produktiv skogsmark respektive skogsimpediment är felaktigt redovisade. Skogsmark (5 ha) 641 000 kr, Skogsimpediment (104 ha) 394 000 kr, Summa 1 035 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier