Hunstugan

Större skogsfastighet 30 min från Göteborg. Goda jakt- och fiskemöjligheter.
Areal: 118 ha
Kommun: Lerum
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2020
I det sjörika skogslandskapet öster om Göteborg ligger denna stora och virkesrika skogsegendom. Här finns goda möjligheter till ett aktivt skogsbruk kombinerat med jakt och fiske endast 30 min från Göteborg. Skogsegendomen, som omfattar 118,8 hektar varav 101,5 hektar är produktiv skogsmark, har del i flera sjöar och har till stora delar god tillgänglighet. Det är ett totalt virkesförråd om 20 354 m3sk vilket i snitt ger 201 m3sk/hektar. Den löpande tillväxten är mycket god och idag producerar skogen totalt ca 730 m3sk/år.
Skogen har en relativt jämn åldersfördelning och den är barrdominerad med 51 % gran, 34 % tall och resterande 15 % utgörs av löv.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (18)

Foto: Mikael Axelsson, och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet med tre registerbeteckningar med sammanlagt 101,5 hektar produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplan upprättad av Södra 2018-11-14 och som sedan har reviderats av Södra och skrivits fram till och med 2020-11-14 är det totala uppskattade virkesförrådet 20 354 m3sk. Skogsvolymen fördelas på tall 34 %, gran 51 % och löv 15 %. Den genomsnittliga boniteten har bedömts till 8,6 m3sk/ha och år. Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning men även en stor andel skog som är möjlig att avverka. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan.

Under 2020 har viss avverkning skett då träd utefter den stora kraftledning som löper genom fastigheten avverkats och dels har upparbetning skett av en del vindfällen och omkullblåsta fröträd. Bedömd avverkningsvolym är ca 50 m3sk.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Nyckelbiotoper

Vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning fanns inga registrerade nyckelbiotoper på egendomen.

Jakt

Skogsegendomens belägenhet med gräns i sjöar, varierande skogsbestånd, mossar och kraftledningsgata erbjuder goda möjligheter till en aktiv och varierande jaktupplevelse. Jakten bedrivs idag i ett större jaktlag med angränsande fastigheter. Säljarna avser att förbehålla sig jakträtten i tre år till och med 2023-⁠06-⁠30. Ny ägare kan ges möjlighet att deltaga i jakten.

Fiske

Fastigheterna gränsar mot Porstjärnen, Stensjön och Tvärsjön. Tvärsjön ingår i Uspens fiskevårdsområde. För mer information se www.ifiske.se/tvarsjon.

Övrigt

Försäljningen omfattar nuvarande fastigheten Lerum Skallsjö : 150 och område av fastigheterna Lerum Hunstugan 1 :3 och 1:6. En lantmäteriförrättning där områdena förs till Lerum Skallsjö 2:150 genom fastighetsreglering pågår och kommer sannolikt vara avslutad inför tillträdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Lerum Skallsjö 2:150, område av Hunstugan1:3, 1:6

Ägare

Ann-Britt Johansson 1/15
Britt Eriksson 1/5
Per-Erik Thomas Svensson 1/15
Anders Forsell 1/5
Karl Erik Emil Forsell 1/5
Inger Margareta Uddgren 1/5
Anna-Lena Svensson 1/15

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,5 ha
Impediment 10,6 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 5,6 ha
Vatten 3,8 ha
Summa: 122,6 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheterna ingår i en samtaxering med andra fastigheter som inte omfattas av denna försäljningen saknas aktuellt taxeringsvärde för egendomen.

Inteckningar

Fastigheterna är idag samintecknade med annan fastighet som ej ingår i försäljningen. Fastigheterna belastas idag av två stycken pantbrev inom 1 000 000 kr. Ett av pantbreven är ett skriftligt pantbrev och det andra utgörs av ett datapantbrev. Inga pantbrev kommer följa skogsegendomen och den kommer säljas utan belastande pantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Hunstugan och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning