Idbäck

Talldominerad växande skog
Areal: 116 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 27/10 2021
Fastighet i ett skifte väster om Malung. 84 ha produktiv skogsmark, med förrådet ca 12 400 m3sk. Ett 14,1 ha stort område är avsatt till biotopskydd . Jakt i Malungs mellersta VVO med jakt på ca 13 800 ha. Fiske Malungs FVOF.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (14)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 84,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 441 m³sk, vilket motsvarar ca 148 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 73 % av virkesförrådet medan gran har 23 % och lövträd har 4 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 512 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Leif Nilsson sommaren 2021.

Biotopskydd

På fastigheten finns ett område avsatt som biotopskydd: Akt: 2023-P2020/16, avdelning 7 i skogsbruksplan, satt som övrig landareal.

Två områden klassade som naturvärdesobjekt (barrnaturskog) ca 10,4 ha, akt N 785 2018. Bestånd 2, 3 och del av bestånd 4. (Källa: Se Sverige), se bifogat ortofoto.

Jakt

Ingår i Malung Mellersta VVO med jakt på 13 187 ha, ordförande Jan-Anders Thorud. www.malungsmellersta.se. Ingår i Malung Nordvästra Älgskötselområde: Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Fiske

Ingår i Malungs FVOF. Se www.malung-fiske.se

Övrigt

Ett sammanhängande större skifte väster om Malung.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Inga inskrivna servitut eller nyttjanderätter.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Biotopskydd, akt 2023-P2020/16

Två områden klassade som naturvärdesobjekt (barrnaturskog) Ca 10,4 ha.
N 785 2018. Bestånd 2, 3 och del av bestånd 4.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Andel i Malung-Sälen Idbäck GA:2, GA:10 (vägar)

Andel i Malung-Sälen Idbäck S:1 (markområde mellan sjöar)
Malung-Sälen Malung S:1 (samfällda vägar), S:2 (samfällda grustag o sandtag), S:3 ( Malungs jordägares samfällighet), S:4 (samfällda vatten).

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Idbäck 3:16

Ägare

Mats Glad 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 116,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,2 ha
Skogsimpediment 17,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 14,1 ha
Summa: 115,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 380 000 kr
Skog med restriktion 70 000 kr
Skogsimpediment 36 000 kr
Summa: 1 486 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom s.k. glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr.
Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För juridiska personer är avgiften 7 100 kr, såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr.
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning