Jägmästare Norrbys skog

Skogsmark med tyngdpunkt i synnerligen välskötta och växtliga gallringsskogar. Markerna är lätt tillgängliga via ett väl utbyggt vägnät och erbjuder rika möjligheter till jakt, rekreation och fina naturupplevelser.
Areal: 375 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 24 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/11 2020
Jägmästare Norrbys skog, eller mer formellt Stora Tolvsbo 7:33, är belägen i den natursköna och storslagna Bergslagen strax sydväst om Söderbärke i Smedjebackens kommun. Fastigheten är obebyggd, sånär som på en trevlig jaktstuga, och omfattar ett välarronderat skifte om cirka 375 ha, varav 368 ha är skogsmark med tyngdpunkt i synnerligen välskötta och växtliga gallringsskogar. Markerna är lätt tillgängliga via ett väl utbyggt vägnät och erbjuder rika möjligheter till jakt, rekreation och fina naturupplevelser. En ny ägare till jägmästare Norrbys skog kommer att få glädjen att fortsätta förvalta en fantastisk skogsegendom med bästa förutsättningar till en substantiellt hög värdetillväxt över tid.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (22)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Ömans

Invid väg på den södra delen av fastigheten ligger Ömans, en trevlig jaktstuga som erbjuder skydd och värme under årets kalla dagar. Stugan är högt belägen, med en vidsträckt utsikt över landskapet, uppförd i liggande timmer och mäter ca 3,5 x 4,5 m på grund. Grundläggning av stenplintar och tak av plåt. Vidbyggt vedförråd och takad entré. Stugan inrymmer hall med skafferi och en storstuga med vedspis. Träpanel i innertaket samt tapeter på väggarna, golv av trä och kopplade tvåglasfönster. Byggnaden är utrustad med solceller och 12V-batteri samt en 220 volts inverter för belysning och laddning. I anslutning till Ömans finns ett enkelt utedass.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för Stora Tolvsbo 7:33 upprättades i april 2020 av skogsmästare Bertil Engström. Planen har därefter skrivits fram med ett års teoretisk tillväxt i planprogrammet PC Skog.

Det är ovanligt att en så här välarronderad och exemplariskt skött fastighet kommer ut på marknaden. Skogarna har förvärvats i omgångar av den framlidne jägmästaren Johannes Norrby och förvaltats på ett föredömligt sätt, vilket lagt grunden till dessa synnerligen välskötta och växtliga skogar med stabil värdeutveckling. Jägmästare Norrbys skogar kommer att generera hög volym- och värdetillväxt över tid och skapa möjligheter för ny ägare att bedriva ett kvalitetsinriktat skogsbruk av bästa slag.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 368,1 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 58 487 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 159 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 6,8 m3sk/ha och år för fastigheten och tillväxten under 2021 bedöms till hela 2 674 m3sk. Trädslagsfördelningen är enligt skogsbruksplanen 45 % tall, 48 % gran och 7 % löv. Åldersklassfördelning är relativt jämn, dock med en tyngdpunkt i 45-åriga skogar där den löpande tillväxten är mycket hög.

Under 2020 har enstaka vindfällen och granbarkborreangripna träd huggits ut. Det rör sig dock om så små volymer att skogsbruksplanen inte justerats avseende detta uttag.

För mer information skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan.

Vägnät

Fastigheten gränsar mot allmän väg. Vägnätet på fastigheten är väl utbyggt vilket skapar god tillgänglighet och korta terrängtransportavstånd. Bitvis är vägarna i behov av hyvling och grusning.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper. Avdelning 104:1 om 0,7 hektar är angiven som lövskog med naturvärde hos Skogsstyrelsen. Den aktuella avdelningen har åsatts huggningsklass S3 i planen och planläggarens rekommendation är att den ej bör slutavverkas.

Jakt

Stora Tolvsbo 7:33 har med sina naturgivna förutsättningar fina möjligheter att leverera spännande jaktupplevelser. Vilttillgången utgörs främst av älg, rådjur och småvilt såsom bäver, hare, räv och skogsfågel.

Fastigheten ingår i Söderbärke Västra älgskötselområde vilket omfattar en areal om cirka 10 000 ha.
För närvarande är jakträtten på Stora Tolvsbo 7:33 upplåten till Barkens jaktklubb, bestående av 30 medlemmar, som jagar inom en sammanhängande areal om cirka 3 500 ha där fastigheten är belägen i de centrala delarna av jaktklubbens område. Jakträtten är upplåten via skriftligt avtal med en upplåtelsetid om tre år, där innevarande period omfattar jaktåren 2019 till 2022. Uppsägning av avtalet ska ske minst 6 månader före avtalstidens utgång, vilket innebär att jakträttsavtalet upphör att gälla 30/6 2022 under förutsättning att uppsägning sker senast 31/12 2021.
Avgiften för upplåtelsen är indexreglerad och var för det senaste jaktåret 2019/2020 17 021 kr exklusive moms.

Älgjakten inom Barkens jaktklubb bedrivs organiserat och gemensamt medan jakten i övrigt är fri att bedriva för klubbens medlemmar. Aktuell älgtilldelning är 5 vuxna och 5 kalvar. Inom jaktklubbens område skjuts i övrigt årligen cirka 10 rådjur, 10 bävrar, hare, räv och ett trettiotal skogsfågel.

För en ny ägare av jägmästare Norrbys skog torde det, om så önskas, finnas goda möjligheter att bli medlem i Barkens jaktklubb när nya medlemmar ska väljas in.

Notera att jakttorn och övriga jaktliga installationer tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och medföljer inte fastighetsköpet.

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Stora Tolvsbo 7:33

Ägare

Johannes Norrby dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 372,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 368,1 ha
Impediment 1,9 ha
Väg och kraftledning 5,1 ha
Summa: 375,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 13 961 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 13 964 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fyra penninginteckningar om sammanlagt 3 700 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning