Skog med vindkraft

Karskruv, yngre skog med god tillväxt. Del i vindkraftspark under uppförande.
Areal: 67 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 300 000 SEK
Anbudsdag: 3/11 2021
Skogsfastighet om 67 ha varav 50 ha skogsmark hållande 4 500 m3sk virke. Skog med yngre bestånd i tillväxtfas vilket ger fastigheten hög volymförräntning. Upplåtelse för vindkraft, projektet är under uppförande.

På fastigheten finns ekonomibyggnad med inredd bostadsdel uthyrd med långtidskontrakt.

Karskruv är belägen i Nottebäck socken, ca 40 km nordost om Växjö.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (20)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad/fritidsbostad

På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad vilken i den södra delen inretts för fritidsboende. Bostadsdelen har stort vardagsrum med braskamin, kök, våtrum med toalett och dusch samt tre sovrum. Övriga delar av byggnaden inrymmer enkla förvaringsutrymmen.

Tak av eternit samt plåt. Elanslutning finns.
Vatten från borrad brunn. Brunnen är nyligen rengjord och ny pump installerad.
Avlopp från dusch och kök till går till stenkista. Toaletten är kopplad till en tank installerad senare del av 1980-talet.

Byggnaden är uthyrd till vindkraftsprojektören till 2049-05-31. Årshyra med index, förnärvarande 11 364 kr. För vidare information se prospekt.

Skog och mark

Skogsmark

Huvudträdslag på Karskruv är tall och åldersklassfördelningen ger fastigheten god löpande tillväxt och hög volymförräntning. Här finns mycket yngre gallringsskog vilken till stor del är relativt nygallrad och därtill en del äldre röjningsskog som växer in i gallringsfas. Befintliga skogsbilvägar ger korta skotningsavstånd.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Dr Skog AB. Fältarbetet är utfört mars 2021. Inga skogsbruksåtgärder har sedan dess utförts och planen har inför försäljningen framskrivits med tillväxt för säsongen 2021. OBS! Pågående vindkraftsprojekt tar mindre areal i anspråk för väg och ledning vilket ej beaktats i skogsbruksplanen eller i nedan angivna siffror. Se nedan vidare information under Rättsförhållanden, punkt Vindkraft.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 50,3 ha och virkesförrådet anges till ca 4 540 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 53% tall, 38% gran, 9% löv. Medelboniteten anges till ca 6,0 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 300 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 260 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,7%.

I skogsbruksplanen föreslås avverkning under planperioden om ca 690 m3 fördelat mellan föryngringsavverkning ca 215 m3sk samt gallring ca 455 m3sk. Förutsatt ovanstående avverkningsuttag beräknas virkesförrådet år 10 till ca 6 500 m3sk.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen finns 0,6 ha inägomark. Marken är fd odlingsmark belägen vid byggnaden.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ett registrerat objekt med naturvärde
N1205-2000, lövskog, ca 0,1 ha. Området berör del av avd. 37.

Jakt

Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin. Marken är fri från närliggande stora vägar.

Jakträtten är upplåten genom skriftligt avtal till 2025-09-30, arrendeavgift 3 500 kr inkl moms.
Eventuella jaktteorn följer ej fastigheten.

Vindkraft

Karskruv ingår i vindkraftsprojekt under uppförande. För vidare information om projektet och befintliga upplåtelseavtal mm se prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE KARSKRUV 1:4, M FL.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,3 ha
Myr/kärr/mosse 15,8 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Inägomark 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 67,4 ha

Taxeringsvärde

Karskruv består av två separata taxeringsenheter: Karskruv 1:4, typkod 110, obebyggd lantbruksenhet, taxeringsvärde år 2020: Skogsmark 1 305 000 kr 32 ha, 82 m3sk/ha Skogsimpediment 44 000 kr 12 ha Summa 1 349 000 kr Karskruv 1:10, typkod 122, Lantbruksenhet enbart med ekonomibyggnad, taxeringsvärde år 2020: Skogsmark 740 000 kr 17 ha, 81 m3sk/ha Skogsimpediment 19 000 kr 5 ha Ekonomibyggnad 14 000 kr Summa 773 000 kr Fullständiga taxeringsuppgifter kan erhållas genom fastighetsmäklaren.

Inteckningar

För vidare information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Skog med vindkraft och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning