Budgivning pågår!

Knylinge

Åkermark i Östra Harg
Areal: 58 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Åker
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/12 2022
Obebyggd i ett skifte. 53 ha åkermark och andel i Åkerbo häradsallmänning.

Försäljning av del av fastighet i Östra Harg strax utanför Linköping. Försäljningsområdet är obebyggt och består av ett sammanhängande skifte om totalt ca 58,5 ha, fördelat på 52,7 ha åker och 5,8 ha övrig mark. I försäljningen ingår även 1,83 mantal i Åkerbo häradsallmänning.

Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Knylinge

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkerarealen uppgår till ca 52,7 ha i f.d. klass 1 enligt SAM-ansökan. Med området följer stödrätter för hela arealen. Jordarten på fastigheten varierar från mullrik till styv lera. Fastigheten är dränerad med ett äldre system och karta finns över detta. Ungefär 20 ha berörs av två invallningsföretag som dränerar marken.

Områdes andel av invallningsföretagen uppgår till 77 % respektive 2 % och elkostnaden har uppgått till ca 10 000 kr per år. Området har även del i Bjärkestads bäckens dikningsföretag med 2 %. Arealen som brukas idag är indelad på sju skiften men det går att bruka området på fem skiften. På området finns inga fleråriga åtagande. Markerna har under en lång tid brukats konventionellt. Åkermarken är fri att bruka för köparen efter skörden 2023.

Jakt

Säljaren kommer förbehålla sig jakten på området under dennes livstid.

Övrigt

Med området följer stamfastighetens andelstal 1,83333 mantal i Åkerbo häradsallmänning. Utdelningen till fastighetens ägare har dom senaste fem åren har i snitt varit ca 20 000 kr per år. En häradsallmänning ägs av jordbrukare inom ”Häradet” i proportion till det antal skattemantal (gammalt mått på skatteförmåga i jordbruksföretag) som de ägande fastigheterna har. Varje häradsallmänning har en styrelse som väljs årligen och styrelsen ansvarar tillsammans med den
utsedde förvaltaren för all verksamhet.

Fastighetsbildning

Försäljningen omfattar ett område av fastigheten Linköping Knylinge 1:3. Då området inte kan bilda en egen fastighet så krävs det att köparen äger en fastighet i Linköpings kommun som området kan fastighetsregleras till. Köparen bekostar fastighetsregleringen. I samband med lantmäteriförrättningen kommer ett nytt servitut bildas till förmån för stamfastigheten avseende vattenkälla. Området tillträds först när fastighetsregleringen vunnit laga kraft. Köpare ges möjlighet att fysiskt bruka åkermarken från och med skörden 2023. Vid vidare frågor avseende fastighetsbildningen m.m. kontakta ansvarig fastighetsmäklare.


Området tillträds först när fastighetsbildningen vunnit laga kraft. I det fall lantmäteriförrättningen inte har vunnit laga kraft. Köpare ges möjlighet att fysiskt bruka åkermarken från och med skörden 2023. Vid vidare frågor avseende fastighetsbildningen m.m. kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Knylinge 1:3, del av

Ägare

Björne Elebring 1/1

Areal

Areal enligt SAM Internet: Åkermark 52,7 ha, Övrig landareal 5,8 ha, Summa landareal 58 ha.

Taxeringsvärde

Det finns inget beslutat taxeringsvärde för försäljningsobjektet då försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer följa med området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier