Kölva gård

Kölva gård med attraktivt läge, både Stockholm och Uppsala ligger nära till hands.
Areal: 366 ha
Kommun: Uppsala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 42 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/10 2021
I det natursköna landskapet med omväxlande odlings- och skogsbygder i Ålands socken, mellan Järlåsa och Vänge, ligger Kölva gård. Denna före detta gästgivargård med den praktfulla trädgården är vackert belägen med utsikt över de egna markerna. Byggnadsbeståndet utgörs av en ståtlig mangårdsbyggnad från 1700-talet samt ett flertal bostadshus och ekonomibyggnader som erbjuder en ny ägare många möjligheter att utveckla gården.

Kölva gård omfattar totalt ca 366 ha samlat i en mycket rationell ägofigur. Gårdens areal fördelas över 107 ha åker- och betesmark samt 251 ha produktiv skogsmark. De varierade och bitvis kuperade markerna inbjuder till många spännande jakttillfällen.

Gården har ett attraktivt läge, både Uppsala och Stockholm ligger nära till hands och nås inom 25 minuter respektive 75 minuter med bil.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (42)

Foto: Patrik Lindholm. Marcus Hallberg och Victor Vretlund, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden består av en ståtlig 1700-talsbyggnad, med sin pampiga veranda som första kännetecken när man kommer körandes på landsvägen och huset skymtas bakom den flerradiga allén. Kring huset finns en stor uppvuxen trädgård och på baksidan flankeras mangårdsbyggnaden av två flyglar.

Byggnaden är uppförd i två plan, med en veranda och balkong som hålls upp av mäktiga pilastrar vilket ger ett nyklassicistiskt intryck som för tankarna till New England. Genom dubbeldörrarna i entrén på framsidan kommer man in i hallen, med ljusinsläpp från både öst och väst. Från hallen har man öppen passage vidare in i den stora salen, med gott om utrymme för stora middagar. Söder om salen ligger ett sällskapsrum samt ett kontor, norr om salen matsalen och köket, i matsalen finns även en öppen spis med insats. Köket från 2010 är fullutrustad och har plats för en matgrupp. Intill köket ligger en rejäl grovingång med tvättrum, dusch, toalett samt en hall. Från grovingången kan man ta trappan som leder ner till källaren. I källaren finns utrymme med värmepump och hydrofor samt matkällare. En trappa upp från hallen finns ett större trapprum, ännu en stor sal, en mindre toalett samt fyra sovrum varav ett med eget badrum med toalett, dusch och tvättställ. Från övervåningen kommer man också ut på den härliga balkongen med storslagen utsikt över markerna.

Mangårdsbyggnaden är uppförd i timmerstomme och vilar på en murad grund med en mindre källare. Taxerad boyta uppgår till 320 kvm. Fasaden är putsad och taket är beklätt med plåt. Byggnaden värms upp med hjälp av ett vattenburet system kopplat till en jordvärmeanläggning. En luftvärmepump för värme och kyla finns även installerad med två fläktar i övre och undre salen. Vatten tas från en egen borrad brunn. Vattenprov är taget i augusti 2021 och visar att dricksvattnet är tjänligt ur mikrobiologisk synpunkt och tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt. Avloppet sker via en trekammarbrunn med infiltration. Fiberutbyggnad är i planeringsstadiet i området.

Södra flygeln

På baksidan av mangårdsbyggnaden finns den södra flygeln som tillsammans med den norra flygeln ramar in baksidan på ett trevligt sätt. Flygeln är uppförd under den senare delen av 1800-talet i timmerkonstruktion som vilar på en torpargrund. Fasaden är beklädd med locklistpanel, på taket ligger plåt. Byggnaden har en taxerad boyta om 90 kvm fördelat på två rum och kök samt ett stort badrum på bottenvåningen. Hela bottenvåningen renoverades 2015. På övervåningen finns två sovrum samt toalett under renovering och separat duschrum. Byggnaden värms upp med hjälp av ett vattenburet system anslutet till ett eget jordvärmesystem installerat 2009. Vatten tas från samma borrade brunn som mangårdsbyggnaden och avloppet sker via trekammarbrunn.

Norra flygeln

Den norra flygeln är uppförd under 1700-talet och är uppförd med liggande timmer på en torpargrund. Flygeln är till stora delar orörd sedan byggnadstiden och har flera spännande detaljer kvar såsom eldstäder, snickerier och handblåsta fönsterglas. Byggnaden är restaurerad 2016 under uppsikt av Uppsala museum. Vid entrén finns en rymlig veranda i trevligt söderläge. Huset saknar vatten- och avloppsanslutning. Nytt plåttak lagt år 2000.

Björkbacka

Ett stenkast från mangårdsbyggnaden och flyglarna ligger torpet Björkbacka. Byggnaden är uppförd under tidigt 1800-tal i timmerstomme på en torpargrund som senare gjutits. Fasaden är beklädd med lockpanel och taket är beklätt med plåt. Huset är inrett i 1 1/2 plan och har en taxerad boyta om 90 kvm som på nedervåningen fördelar sig på ett stort rum med vardagsrum, matrum, hall och kök. En utbyggnad gjordes 2011 då en entré och matsal tillkom. På övervåningen finns två sovrum och ett badrum. Hela bottenvåningen fick nytt golv 2009 i samband med att golvvärme installerades. Uppvärmning sker med ett vattenburet system kopplat till en jordvärmeanläggning som också installerades 2009. Vatten tas från samma borrade brunn som för mangårdsbyggnaden. Avloppet sker via trekammarbrunn.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats för någon av byggnaderna på gården.

Driftskostnader

Försäkring: 31 108 kr
Renhållning: 4 659 kr
Elförbrukning: 38 000 kWh/år (2020)

Ekonomibyggnader

Ladugård

I den stora ladugården på Kölva gård har tidigare omfattande mjölkproduktion bedrivits. Byggnaden består av en äldre ladugård uppförd kring 1800-talets slut, samt påbyggnationer från tiden kring millennieskiftet. Byggnadsmåtten uppskattas till 46 x 28 meter för den gamla delen inklusive påbyggda sidoskepp samt 56 x 16 meter för hallen. Den äldre delen har en mäktig stenkonstruktion med en överbyggnad i trä. I den äldre ladugårdsdelen finns mjölkrum, ladugård med mjölkgrop samt övriga utrymmen. Över ladugården finns en stor höskulle. Den nyare delen är byggd i limträ och har en träfasad, inredningen från produktionen finns till viss del kvar. På taket ligger korrugerad plåt. Intill den stora byggnaden finns tre plansilos, en gödselplatta och en gödselbrunn som byggdes under 1990-talet.

Vagnslider och maskinhall

Över gårdsplanen från ladugården finns ett vagnslider och en maskinhall. Vagnslidret är uppfört i en stolpkonstruktion på grund av plintar och delvis gjuten platta, fasaden och taket är beklädda med plåt. Byggnaden är uppförd under 1980-talet. Byggnadsmåtten uppskattas till 113 x 11 meter. Delar av vagnslidret går att stänga på långsidan med hjälp av skjutportar.

Ligghall

Lösdriftstall uppförd i träkonstruktion med plåttak, golvet är delvis gjutet, resterande del hårdgjord yta. Byggnadsmåtten uppskattas till 25 x 13 meter.

Verkstad

I vinkel till ladugårdens södra gavel finns ett äldre magasin/verkstad uppförd någon gång mellan 1910 – 1920. Byggnaden fungerar idag som verkstad och garage. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och har en gjuten grund. Fasaden består av stående träpanel och på taket ligger plåt. Byggnadsmåtten uppskattas till 13 x 8 meter. El och vatten finns indraget.

Fårhus

Fårhus uppfört 2007 i stålkonstruktion på gjuten platta med plasttak. Idag används byggnaden främst till förvaring. Byggnadsmåtten uppskattas till 20 x 9 meter. El och vatten finns indraget.

Magasin

Vid infarten till gården passerar man det gamla magasinet, som idag främst används till förvaring och som festlokal. Magasinet är från sent 1800-tal och är uppförd i en kombination av stolpverk och liggande timmer, högst upp på ena gaveln finns en vällingklocka. Byggnadens fasad består av rödmålad bart timmer och stående panel. På taket ligger plåt. Byggnadsmåtten uppskattas till 23 x 11 meter. På ena gaveln finns en utbyggnad i form av vedförvaring om cirka 10 x 6 meter.

Jaktstuga Åbylund

Cirka 1,5 km norr om gårdscentrum finns torpstället Åbylund som idag fungerar som jaktstuga. Stugan är uppförd i timmer och vilar på en torpargrund. El och avlopp saknas. Vatten finns i en grävd brunn med handpump. Fasaden är täckt med locklistpanel och på taket ligger plåt. Byggnaden har enklare inredning. På tomten kring jaktstugan finns några enklare tillhörande uthus.

Bryggstugan

I nära anslutning till torpet Björkbacka finns en liten före detta bryggstuga som är uppförd i träkonstruktion på torpargrund.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den inägomark, det vill säga åker- och betesmark, som hör till gården uppgår enligt skogsbruksplanen till 107,8 ha. Inägomarken finns till största delen samlad kring gårdscentrum. Enligt SAM 2021 söks det gårdsstöd för 94,36 ha åkermark och 4,54 ha betesmark. Det finns åtaganden för att få ersättning för ekologisk produktion inom 0,38 ha samt för att få miljöersättning inom 90,62 ha. Resterande 8,9 ha inägomark bedöms vara betesmark vilka ej erhåller något gårdsstöd. Jordarterna på gården utgörs främst av styvare leror.

Förutom att betesmarkerna är inhägnade så är även 31,27 ha av åkermarken, med anslutning till gårdscentrum, inhägnat. Inhägnaden av åkermarken gjordes under åren 2016-2018.

Fastighetsägaren har stödrätter och har sökt EU-stöd. Gården har drivit KRAV-certifierad köttproduktion fram till 2019 och därefter har inriktningen varit vallproduktion. Inför våren 2022 ligger hela arealen i vall.

Stödrätter för 98,9 ha överlåts vederlagsfritt till en köpare.

Skogsmark

Kölva gård är en välarronderad egendom samlad i ett skifte med en areal produktiv skogsmark som uppgår till 251,7 ha. En skogsbruksplan upprättades under våren 2021 av Anemone skog och avser perioden 2021-05-31 och 10 år framåt. Det totala virkesförrådet uppgår till 38 244 m3sk vilket ger ett medeltal om 152 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 36 % tall, 33 % gran, 18 % löv och 13 % björk. Åldersklassfördelningen är relativt jämnt fördelad och medelboniteten beräknas till 6 m3sk/ha samt den löpande tillväxten till 1 176 m3sk/år. Av de i skogsbruksplanen föreslagna avverkningarna om ca 11 581 m3sk utgör gallring 2 473 m3sk och slutavverkning 9 108 m3sk.

För att uppnå kraven för FSC-certifiering så ska minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård orört, omnämnt NO, eller som Naturvård skötsel, omnämnt NS. I skogsbruksplanen har totalt 26,6 ha klassats som NO eller NS vilket ger en total andel avsatt för naturvård om 10,6 %. Av det totala virkesförrådet finns 3 470 m3sk beläget inom avdelning 28, 29, 30, 31 och 35 som omfattas av ett naturvårdsavtal.

Nyckelbiotoper

Avdelning 19, 20, 30, 31 och 41 omfattas av nyckelbiotoper. För mer information om dessa nyckelbiotoper kontakta någon av handläggarna eller se skogsbruksplanen.

Jakt

Den jaktintresserade kan snabbt konstatera att Kölva gård erbjuder trevliga jaktmarker i omväxlande och bitvis kuperad terräng. Inom egendomen finns älg, vildsvin, rådjur och kronhjort i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt.

Egendomen ingår i Norra Hagunda älgskötselområde. Den totala jaktmarken är på drygt 22 100 ha och fördelas på ca 90 jaktlag. Området är delat i två delar, ett avser markerna norr om riksväg 72 och det andra området markerna söder om riksväg 72. Inom samma organisation förvaltas också ett kronskötselområde inom samma areal som älgskötselområdet. Kölva jaktlag har tidigare fått tilldelat en vuxen älg vartannat år och fri kalv.

Jakten har tidigare varit upplåten under en längre period men detta avtal är uppsagt. I dagsläget har jägarna fått muntligt löfte att jaga en månad i taget. De inom egendomen belägna åtlarna, jakttornen och vakkojorna tillhör jägarna och ingår ej i försäljningen av Kölva gård.

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppsala Kölva 1:2 m.fl.

Ägare

Erik Torbjörn Pehrsson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 361,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 251,7 ha
Impediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 107,8 ha
Övrigmark 5,7 ha
Summa: 366,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 4 756 000 kr
Betesmark 292 000 kr
Skogsmark 15 283 000 kr
Skogsimpediment 41 000 kr
Tomtmark 860 000 kr
Bostadsbyggnader 3 824 000 kr
Ekonomibyggnader 1 738 000 kr
Summa: 26 794 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna Uppsala Kölva 1:2, Uppsala Kölva 2:2, Uppsala Kölva 2:3, Uppsala Kölva 3:3, Uppsala Kölva 4:1 och Uppsala Kölva 8:1 är samintecknade och omfattas av nio penninginteckningar om sammanlagt 3 395 000 kr. Fastigheten Uppsala Kölva 7:1 omfattas ej av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Kölva gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning