Kvarnbråten

Välarronderad fastighet om 204 ha produktiv skogsmark, 40 400 m3sk. Fina jaktmarker.
Areal: 211 ha
Kommun: Kristinehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 24 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/3 2020
I en västsluttning, ca 10 km söder om Kristinehamn och ca 1,5 km öster om Vänern, ligger denna välarronderade skogsfastighet med drygt 200 ha produktiv skogsmark. Fastigheten som en gång i tiden tillhörde Björneborgs Jernverk är välskött och har ett väl utbyggt vägnät. Tyngdpunkten ligger på växtliga granbestånd med 50-årig skog. Totalt virkesförråd är bedömt till ca 40 400 m3sk varav 24 500 m3sk är klassad som S1-skog.

Fastigheten erbjuder spännande jakt på både dov och kronvilt utöver sedvanlig klövviltsjakt på älg och rådjur.

Välkommen att besöka Kvarnbråten!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder (17)

Foto: Håkan Schörling, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 204 ha enligt skogsbruksplanen upprättad av BillerudKorsnäs 2019 och med ett bedömt virkesförråd på totalt ca 40 400 m3sk. Fastigheten drabbades hårt av stormen 1969 varför en stor del av skogsarealen består av 50-åriga bestånd med växtlig granskog.

Nuvarande ägare har ambitionen att lämna över en fastighet utan eftersläpande skogsvårdsåtgärder. Bestånden 7, 12 och 27 är markberedda och kommer planteras av säljaren våren 2020. Omfattande arbete har lagts ner på skogsvård och dikesrensning under senare år varför fastigheten får betraktas
vara mycket välskött.

Fastigheten ligger i en västsluttning med rörligt grundvatten varför boniteten är hög (9,5 m3sk enligt sb-planen).

Stora virkesvolymer bedöms kunna avverkas under den kommande 10-årsperiod då ca 24 500 m3sk är klassade som S1-skog.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller högre naturvärden finns registrerade på fastigheten. I skogsbruksplanen har dock 7,1 ha avsatts för naturvårdsändamål-orört.

Kulturvärden

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten. Ett flertal kolbottnar vittnar om fastighetens tidigare anknytning till Björneborgs bruk. På fastigheten finns även en väl markerad varggrop som ligger vid vägen på avd 17.

Jakt

Jakten har bedrivits av nuvarande ägare i egen regi och blir tillgänglig för ny ägare from tillträdesdagen. Fastigheten erbjuder spännande jakt på både dov och kronvilt utöver sedvanlig klövviltsjakt på älg och rådjur. Sporadisk förekomst av vildsvin.

Fiske

I bäcken som går efter sydöstra gränsen finns ett mindre bestånd av signalkräfta som kan fiskas i en liten damm anlagd på fastigheten. (Där körvägen möter avd 14)

Byggnation

På fastigheten finns en stolplada med plåttak som används som skydd mot vädrets makter i samband med skogsarbete. I nordvästra hörnet på fastigheten finns även en äldre timmerbyggnad (rivningsobjekt).

Rättsförhållande

Fastighet

Kristinehamn Kvarnbråten 1:8

Ägare

Ulf Höglund 1/2
Maria Höglund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 207,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 204,0 ha
Impediment 3,5 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 1,8 ha
Summa: 211,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 10 851 000 kr
Summa: 10 851 000 kr

Inteckningar

5 penninginteckningar om totalt 10 000 000 kr. Fastigheten är obelånad varför inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Kvarnbråten och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning