Lingbo

Vindkraft med bra kassaflöde i välskötta skogar med hög värdetillväxt.
Areal: 170 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2021
Obebyggd skogsfastighet med bra kassaflöde genom årliga intäkter från vindkraft. Fastigheten är belägen i Lingbo, ca 2 mil norr om Ockelbo. Dessa gränstrakter mellan Gästrikland och Hälsingland kallas Ödmården, den öde skogen. På fastigheten finns 170 ha mark fördelat på två närliggande skiften. Av arealen är 157 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 16 200 m³sk. Fastigheten har fina och välskötta skogsbestånd med hög värdetillväxt. Markerna har god tillgänglighet tack vare ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten ingår i större jaktlag som förfogar över nästan 2 500 ha jaktmark med jakt på älg, björn och skogsfågel.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (29)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Tre vindkraftverk med teknikbodar är uppförda på fastigheten. I övrigt finns inga byggnader på fastigheten.

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 157,0 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 16 174 m³sk, vilket motsvarar 103 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 62 % av virkesförrådet medan gran har 23 % och löv 15 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 890 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2021 av Jhonas Danrud.

Terrängen är småkuperad med bra förutsättningar att producera tall av hög kvalitet. Markerna har stor andel välskötta gallringsskogar som ger hög volymtillväxt med bra avkastning och en stark värdetillväxt.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i de ca 2 440 ha jaktmark där Fallets Jaktvårdsförening jagar. På markerna jagas främst älg och skogsfågel, kryddat med bra och spännande jakt på björn. Avskjutningsmålet inför älgjakten 2021 är 3 vuxna älgar och 1 kalv. Björnjakt sker gemensamt med omkringliggande jaktlag på totalt ca 10 000 ha. Kontaktperson och ordförande är Patrik Hägglund tel. 070-652 67 98. Jakträtten är muntligen upplåten under jaktåret 2021/2022. Ny ägare kan tillträda jakten jaktåret 2022/2023

Vindkraft

I området ligger Fallåsbergets vindkraftpark som består av 10 vindkraftverk. Kraftverken har olika ägare men förvaltas gemensamt av företaget OX2. Marken där kraftverken står ägs av olika privata markägare som upplåter marken för vindkraftverken mot en årlig ersättning. Tre av verken står på fastigheten.

Marken är upplåten via anläggningsarrende med avtalstid som löper ut i december 2037. Den årliga ersättningen till markägarna är 3,1 % av den omsättning som kraftverken producerat under året. De senaste fem åren har ägarna till fastigheten i genomsnitt erhållit en årlig ersättning om ca 132 000 kr. Garanterad lägsta årlig ersättning är ca 86 000 kr. Utöver den omsättningsbaserade ersättningen erhåller markägarna en särskild ersättning från arrendatorerna som täcker den fastighetsskatt som läggs på markägarna.

Vägar

Fastigheten har andel i Ockelbo Lingbo GA:1 (Lingbo vägförening) och GA:4 (Fallåsvägarnas samfällighetsförening) samt Ockelbo Fallet S:1. Inga vägavgifter har erlagts de senaste åren.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Fallet 1:5

Ägare

Jan Nyrén 1/2
Åke Nyrén 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 173,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 157,0 ha
Impediment 7,7 ha
Väg och kraftledning 4,9 ha
Kraftverksmark 0,4 ha
Summa: 170,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad dels som Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och dels som Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk (typkod 718). För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för fysisk/privat köpare med undantag av personer som sedan minst 12 månader varit bosatta i glesbygdsområde i Ockelbo kommun. Avgiften för förvärvsprövningen är för närvarande 4 600 kr. Fastighetsmäklaren bistår köparen med ansökan om förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Mäklarassistent

Kerstin Granath
Jägmästare
070-556 67 68

Jag är intresserad av fastigheten Lingbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning