Lönneberga

Tre obebyggda skogsskiften med 11 900 m³sk fin skog och tillhörande jakt.
Areal: 74 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 24/9 2020
Till försäljning utbjudes tre obebyggda skogsskiften tillhörande fastigheten Hultsfred 3:142. Arealen uppgår till totalt 74 ha varav 70 ha virkesrik och produktiv skogsmark. Skogsmarken innefattar både ungskogar, växtliga gallringsskogar samt äldre slutavverkningsskog. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 11 900 m3sk varav ca 5 000 m³sk är G1 skog och 5 450 m³sk är S1 och S2 skog. Boniteten är beräknad till 6,9 m3sk/ha/år. Jakträtt följer. Skiftena är belägna mellan Lönneberga och Haddarp, ca 12 km nordväst om Hultsfred.

Bud lämnas på skiftena var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (40)

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av Areal, Claes Arvidsson.
Planen är inför försäljningen uppräknad med ett års teoretisk tillväxt.
Skogsmarken är fördelad på 3 skiften av varierande karaktär.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 70,2 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 11 938 m³sk, motsvarande 170 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 69 %, gran 21 % och löv 10 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,9 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 370 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.
Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 5 450 m³sk. 22,9 ha utgör skog i huggningsklass G1 med bra volyms- och värdetillväxt.

Några enstaka vindfällen samt barkborreträd är avverkade sedan skogsbruksplanen upprättades. Någon justering för dessa har ej gjorts i skogsbruksplanen.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen.

Övrigt

För mer information om Lönneberga, Silverdalen och Hultsfred, se www.hultsfred.se

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen avser del av fastigheten Hultsfred 3:142 och omfattar 3 markområden. Ansökan om Lantmäteriförrättning är inskickad till Lantmäteriet. I det fall mark förvärvas genom fastighetsreglering betalar köparen kostnaden för Lantmäteriförrättningen. Vid ev. avstyckning står Köparen och Säljaren för 50% vardera av Lantmäterikostnaden.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Hultsfred Hultsfred 3:142

Ägare

Gerd Kahns dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 74,1 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas på försäljningsobjektet del av Hultsfred 3:142 då försäljningen avser del av fastighet. Taxeringsvärdet på Haddarp 5:1 är i sin helhet 404 000 kr och 0 kr på Haddarp 17:1.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning