Norbergsby

Virkesrika skogar med hög tillväxt och mark med utvecklingspotential.
Areal: 359 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/3 2021
Nu finns det möjlighet att förvärva fyra fastigheter om totalt ca 359 ha beläget norr om Norberg i Kärrgruvan. Utöver skogsbruk har de tätortsnära fastigheterna potential för utveckling av nya verksamheter och upplåtelser. Fastigheterna är präglade av svensk gruvhistoria som har bedrivits i området under lång tid. Ett stort antal inhägnade gruvhål finns på fastigheterna och även en gruvlave. Skogen har en mycket god åldersklassfördelning med bra tillväxt och ett högt virkesförråd. Utöver skog finns det ett flygfält, en crossbana och en rad andra upplåtelser som ger årliga intäkter. Är du intresserad av att investera i skog eller att utveckla dessa fastigheter vidare, välkommen att kontakta ansvarig mäklare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (21)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Garage

På fastigheten Norbergsby 7:13 finns fyra mindre garage. Byggnaderna är av enklare standard med trästomme. Alla fyra garage är i dagsläget uthyrda.

På fastigheten Kallmora 1:112 finns sju mindre garage med stomme av trä. Byggnaderna är belägna längs Kylsbovägen. Garagen är upplåtna utan något vederlag.

Gruvlave

Intill vattentornet och Åsgruvan finns en äldre gruvlave i betong som vittnar om gruvtiden i samhället. Byggnaden brann invändigt under början av 2000-talet och används ej i dagsläget. Byggnadens skick och konstruktion invändigt är okänt.

Torp

Intill Tremänningsvägen finns ett mindre torp. Byggnaden är i mycket medfaret skick.

Övriga byggnader

På fastigheterna finns flera mindre byggnader i som framförallt är belägna på Norbergsby 7:13 på skiftena i Kärrgruvan som använts under gruvdriften. Merparten av byggnaderna är i medfaret skick och saknar ekonomiskt värde.

På skifte sex av Norberg 7:13 finns två äldre cisterner i betong. Dessa används ej idag och har tidigare använts för förvaring av lut.

Byggnader på ofri grund

På fastigheterna finns flera byggnader på ofri grund.

De byggnader och anläggningar som finns i anslutning till ridanläggningen tillhör ridklubben.

På flygfältet har flygklubben hangarer samt klubbhus som ägs av flygklubben.

Längs med Polhemsvägen finns ett garage som står på ofri grund.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 6,4 ha på fastigheterna. Större delen av inägomarken är upplåten genom arrenden och övrig mark brukas ej som jordbruksmark. Det finns inga stödrätter för marken.

Skogsmark

Skogen på fastigheterna har ett relativt gott vägnät. Skogarna är välskötta då stor del av marken är genomgallrad under den senaste 20-årsperioden. Marken är varierad med större sammanhängande områden i de norra delarna och flera mindre skiften i de södra delarna. Skogsbruksplanen är upprättad 2018 och har sedan räknats upp med teoretisk tillväxt till och med 2020. Planen har korrigerats för utförda åtgärder av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 291,9 ha. Virkesförrådet bedöms till 51 034 m3sk vilket ger ett medeltal på 175 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 6,2 m3sk per ha och år. Åldersfördelningen är relativt jämn med mycket skog i tillväxtfas. Andelen skog i huggningsklasserna G2 – S2 är 36 %. Trädslagsfördelningen är tall 16 %, gran 46 %, löv 17%, ek <1 %, björk 21 %, övrigt ädellöv <1 %. Tillväxten under planperioden bedöms till 1 676 m3sk per år om föreslagna åtgärder görs. I skogsbruksplanens avdelningar 55, 56, 57 kommer gallring utföras under början 2021 och under våren 2021 kommer avdelning 124 föryngringsavverkas. Dessa gallring- och avverkningsvolymer har redan räknats bort i skogsbruksplanen. Avdelningarna 78 och 101 i skogsbruksplanen är markberedd men är ej planterad. I avdelning 54 där är en ha planterad sedan skogsbruksplanen uppdaterats.
För mer informations se bifogad skogsbruksplan.

Flygfält

I norra delen av fastigheten Kallmora 1:112 finns ett flygfält som omfattar ca 30 ha mark. Flygfältet består av en asfalterad start-och landningsbana samt omkringliggande mark och byggnader för flygverksamhet. Området är upplåtet till Norbergs flygklubb.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna. Det finns tre områden med höga naturvärden på fastigheten. För mer information se under rubrik Planer, bestämmelser och fornlämningar.

Gruvområde

På fastigheterna finns många spår av den gruvdrift som bedrivits i Norberg. Fastigheterna har tidigare ägts av Norbergs Grufaktiebolag. Det finns det finns tydliga spår i naturen i form av äldre inhägnade gruvhål. Gruvhålen är stängslade och ansvaret för stängslen vilar på Länsstyrelsens och sköts av Polisen. De flesta gruvhålen finns markerade i skogskartan. Flera byggnader från gruvdriften finns kvar på fastigheten såsom gruvlave, pumphus, vändbrottet m.m.

Jakt

Jakten på fastigheterna är upplåten med muntligt avtal om ett år i taget. Fastigheterna ingår i Karsbo älgskötselområde. Intäkten för jakträtten är 8 000 kr per år. Eftersom stor del av marken är tätortsnära bedöms jaktmöjligheterna begränsade på vissa delar av egendomen.

Övrigt

På fastigheten Norbergsby 7:13 pågår en lantmäteriförrättning där Norbergs kommun har köpt 797 kvm av sydöstra hörnet av skifte 23 där ny väg skall byggas. Köpet är redan genomfört och säljaren förbehåller sig ersättningen för försäljningen.

På fastigheten Kallmora 1:112 pågår en lantmäteriförrättning där ett område om ca 30 ha skall styckas av. Området består av bergtäkten öster om Kallmoravägen och ny gräns kommer dras i vägen. Detta område ingår ej i försäljningen och området är ej med på bifogad fastighetskarta. Säljaren står för kostnaderna för denna lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Norbergsby 7:13, Kylsbo 14:3, Kallmora 2:11, del av Kallmora 1:112

Ägare

Håkan Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 140,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 291,9 ha
Impediment 5,0 ha
Väg och kraftledning 12,8 ha
Inägomark 6,4 ha
Övrigmark 42,6 ha
Summa: 358,7 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

I Norberg Norbergsby 7:13 finns en penninginteckning uttagen om totalt 1 500 000 kr. Denna är gemensam med Norberg Kallmora 1:112. Norberg Kylsbo 14:3 och Norberg Kallmora 2:11 saknar penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) krävs förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Jag är intresserad av fastigheten Norbergsby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning